ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการได้ยิน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการได้ยิน
นักวิจัย : พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา , สุเมธ เลิศอมรสิน , อนุกูล น้อยไม้ , อภิชย์ เหมาคม , Pasin Israsena , Anukool Noymai , Apit Hemakom , Sumate Lertamonsin
คำค้น : Electrical and electronic engineering , Electrical engineering , Engineering and technology , Hearing aids , Hearing impaired persons , Older people , People with disabilities , การได้ยิน , คนพิการ , ความบกพร่องทางการได้ยิน , ผู้พิการ , ผู้สูงอายุ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , เครื่องช่วยการได้ยิน , เครื่องช่วยฟัง
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/5125
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการได้ยิน เริ่มต้นจาก บันทึกความร่วมมือระหว่างเนคเทคและโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ เพื่อพัฒนาต้นแบบเครื่องช่วยฟังแบบ Digital ราคาประหยัด เพื่อส่งมอบต้นแบบดังกล่าวให้ศูนย์การได้ยินและแก้ไขการพูด โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ นำไปใช้ศึกษาในผู้ใช้งานเพิ่มเติมและนำข้อมูลมาทำการปรับปรุงด้านเทคนิคร่วมกันซึ่งในปี 2550 โครงการได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเป้าหมายให้มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายมากขึ้น และวางเป้าจะผลักดันทั้งในด้านการวิจัยเทคโนโลยี และศึกษารูปแบบการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน เพื่อที่จะสามารถเสริมระบบการให้บริการในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น จากการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2549-2550 (phase 1) ทีมงานในโครงการได้สะสมศักยภาพในการพัฒนาต้นแบบเครื่องช่วยฟัง และวางโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการทดสอบทางด้าน electro-acoustic ขั้นตอนต่อเนื่องใน phase 2 (2551-2552) จึงเป็นการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ให้เข้าถึงในระบบบริการ ซึ่งจากการวิเคราะห์สรุปเบื้องต้นถึงภาพรวมของงานด้านการช่วยเหลือผู้มี ปัญหาการได้ยินในประเทศ รวมไปถึงแนวทางที่เนคเทคน่าจะมีส่วนร่วมจากการประชุมร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย โครงการพัฒนาเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมสำหรับชนบทจึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมอันดับต้นที่จะดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว โดยที่เนคเทคจะทำการวิจัยพัฒนาเครื่องช่วยฟังราคาประหยัดที่มีคุณภาพเหมาะสม สำหรับใช้งานในชนบท เพื่อส่งมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายเช่น ศูนย์สิรินธร/รพ เมตตาประชารักษ์ หรือ รพ นพรัตนราชธานี ในการให้ทดลองให้บริการและรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการประเมินประสิทธิภาพและความ เหมาะสมในการใช้งานของเครื่องช่วยฟัง เพื่อขยายผลต่อไป โดยในปี 2552 จะเน้นการพัฒนาต้นแบบให้เป็นระดับภาคสนามและทำการทดสอบประเมินการใช้จริงตามแผนงานต่อไป

บรรณานุกรม :
พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา , สุเมธ เลิศอมรสิน , อนุกูล น้อยไม้ , อภิชย์ เหมาคม , Pasin Israsena , Anukool Noymai , Apit Hemakom , Sumate Lertamonsin . (2552). โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการได้ยิน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา , สุเมธ เลิศอมรสิน , อนุกูล น้อยไม้ , อภิชย์ เหมาคม , Pasin Israsena , Anukool Noymai , Apit Hemakom , Sumate Lertamonsin . 2552. "โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการได้ยิน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา , สุเมธ เลิศอมรสิน , อนุกูล น้อยไม้ , อภิชย์ เหมาคม , Pasin Israsena , Anukool Noymai , Apit Hemakom , Sumate Lertamonsin . "โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการได้ยิน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา , สุเมธ เลิศอมรสิน , อนุกูล น้อยไม้ , อภิชย์ เหมาคม , Pasin Israsena , Anukool Noymai , Apit Hemakom , Sumate Lertamonsin . โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการได้ยิน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.