ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครือข่ายข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อการเตือนภัยธรรมชาติ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครือข่ายข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อการเตือนภัยธรรมชาติ
นักวิจัย : ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล , Piyawut Srichaikul
คำค้น : Disasters , Information system , Information system management , Information, computing and communication sciences , Tsunamis , Warning System , ภัยธรรมชาติ , ภัยพิบัติ , ระบบเตือนภัย , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , สึนามิ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4936
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในขณะนี้ทางกลุ่มบริษัท FinnEWS Consortium Partners ประกอบด้วยบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบตรวจวัด จำนวน 10 บริษัท โดยมอบให้ บริษัท Vaisala เป็นตัวแทน ได้เตรียมเสนอโครงการ Feasibility Study for the Early Warning System เพื่อจะดำเนินการศึกษาและเสนอแนะการจัดสร้างระบบตรวจวัดและเตือนภัยธรรมชาติ ล่วงหน้าในประเทศไทย เพื่อการป้องกันภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิและภัยธรรมชาติอื่นๆ โดยมุ่งเป้าไปที่ตัวอุปกรณ์และระบบตรวจวัดข้อมูลสมุทรศาสตร์ และ อุตุนิยมวิทยาทางทะเล โดยจะดำเนินการร่วมกับรัฐบาลไทย กับได้ระบุ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้เป็นหน่วยงานหลักฝ่ายไทย กำหนดระยะเวลาดำเนินการไว้ 6 เดือน งบประมาณในส่วนของฟินแลนด์ ประมาณ 1- 1.5 ล้านยูโรดอลล่าร์ อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าวมีส่วนสาระทางวิทยาศาสตร์ อยู่ด้วยค่อนข้างมากและยังขาดหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ของไทยที่ควรจะเข้าร่วม อยู่ จากการประชุมที่ปรึกษาหารือระดับผู้บริหารของ วท. ครั้งที่ 2/2548 ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 ศอ. พว. ได้นำเสนอเรื่องการพัฒนาโครงการความร่วมมือกับประเทศฟินแลนด์เรื่องเครือ ข่ายข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อการเตือนภัยธรรมชาติ (Center for Advanced Study in Natural Disaster Informatics and Telemetry) สู่ระเบียบวาระการประชุมในวาระที่ 4.9 และท่านปลัดฯ (ดร.ไพรัช) ได้เห็นชอบให้ เนคเทคเป็นหน่วยงานหลักในกระทรวงวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนา ความร่วมมือกับประเทศฟินแลนด์เรื่องข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อการเตือนภัย โดยให้ประสานงานกับ สทอภ. และ สสนก. ให้เป็นหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมด้วย ความก้าวหน้าจากการหารือระดับรัฐมนตรีระหว่าง รมว. วท. (กร ทัพพะรังสี) กับ Minister of Trade and Industry, Mr. Mauri Pekkarinen, และ Matti Junnila, Counsellor Ministry for Foreign Affairs of Finland ระหว่างการเยือนประเทศฟินแลนด์ 21-24 เม.ย. 2548 ทางรัฐบาลฟินแลนด์ ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยยินดีที่จะสนับสนุนงบประมาณโครงการดังกล่าวครึ่งหนึ่ง และทางกลุ่มบริษัทจะหางบประมาณจากแหล่งอื่นอีกครึ่งหนึ่ง สาระโดยสรุปของโครงการที่ประเทศฟินแลนด์เสนอนั้น ได้แก่ 1. การสำรวจและวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของไทยทั้งในแง่มุมทางเทคโนโลยี ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมวัฒนาธรรม และ โครงสร้างหน่วยงาน 2. การออกแบบของอุปกรณ์ตรวจวัดและสื่อสาร ประเภทต่างๆ และ ระบบรวม 3. การวางแผนจุดที่ติดตั้งอุปกรณ์ 4. การวางแผนบุคลากร 5. การเตรียมการในด้านการศึกษาและการสื่อสาร 6. การวางแผนเพื่อการจัดทำระบบและการจัดหา 7. นำเสนอผลการศึกษาและแผนดำเนินงานเพื่อการจัดทำ โครงการ ความร่วมมือกับประเทศฟินแลนด์เรื่องเครือข่ายข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อการ เตือนภัยธรรมชาติ ที่ทาง ศอ.พว. เสนอ จะสอดรับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ จากข้อเสนอของประเทศฟินแลนด์ ดังกล่าว กับจะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อการ วิจัยต่อไปของไทย โดยเริ่มจากประเภทของอุปกรณ์และข้อมูลที่จำเพาะและทำได้ในเบื้องต้น ผลที่คาดว่าจะได้รับได้แก่ 1. ความรู้ในการออกแบบ และเทคโนโลยี ของอุปกรณ์ตรวจวัดและสื่อสารระยะไกล สำหรับระบบการเตือนภัยล่วงหน้า 2. ระบบจัดเก็บและจัดการข้อมูลวิทยาศาสตร์จากการตรวจวัดข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยาทางทะเล 3. เครือข่ายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อการเตือนภัยสึนามิและภัยธรรมชาติอื่นๆ 4. ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยของไทยในด้านสิ่งแวดล้อมและระบบ เตือนภัย จากระบบข้อมูล โครงการเสนอขอรับงบประมาณ 20 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี 2548 ภายใต้แนวทางของเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือ จำเป็น เพื่อเร่งแก้ไขปัญหา ให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูความเสียหายกรณีเกิดธรณีพิบัติ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี โดยใช้การประสานความร่วมมือและพัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยีและความสามารถเดิมที่ มี เป็นกลไกหลักในการดำเนินการ กิจกรรมในการดำเนินงานนั้นจะทำงานร่วมกับกลุ่มวิจัยทางฟินแลนด์อย่างใกล้ชิด เพื่อการเรียนรู้ในส่วนของการออกระบบและอุปกรณ์ตรวจวัด และอาศัยการประสานงานและความร่วมมือโดยอาศัยความถนัดจำเพาะจากแต่ละหน่วยงาน และหน้าที่หลักของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดระบบและกระบวนการในการประสานข้อมูล และ การกลั่นกรองและพัฒนาคุณภาพของข้อมูล รวมไปถึงการพัฒนาระบบข้อมูลและการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อการส่งข้อมูลแบบอ อนไลน์ ในระดับภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์จะประกอบด้วย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ : เทคโนโลยีเครือข่าย การสื่อสาร อุปกรณ์ตรวจวัด และ ระบบการจัดการข้อมูล สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.): ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลดาวเทียม อุปกรณ์ตรวจวัดในมหาสมุทร และ การตรวจวัดระยะไกล สถาบันสารสนเทศทรัพยาการน้ำและการเกษตร (สสนก.) : ระบบเครือข่ายข้อมูลเพื่อการจัดการทรัพยากร การจำลองแบบสถานการณ์ ข้อมูลเชิงพื้นที่ ในระดับความร่วมมือข้ามกระทรวง กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ : อุปกรณ์ตรวจวัดทางทะเล การควบคุมพื้นที่น่านน้ำของไทย กรมอุตุนิยมวิทยา: อุปกรณ์ตรวจวัดทางทะเล ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา การพยากรณ์ และ การแจ้งเตือน ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ: ระบบเตือนภัยล่วงหน้า Asian Disaster Preparedness Center: การพัฒนาขีดความสามารถในการเตือนภัยล่วงหน้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บรรณานุกรม :
ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล , Piyawut Srichaikul . (2552). เครือข่ายข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อการเตือนภัยธรรมชาติ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล , Piyawut Srichaikul . 2552. "เครือข่ายข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อการเตือนภัยธรรมชาติ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล , Piyawut Srichaikul . "เครือข่ายข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อการเตือนภัยธรรมชาติ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล , Piyawut Srichaikul . เครือข่ายข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อการเตือนภัยธรรมชาติ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.