ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
นักวิจัย : เสกสรร พาป้อง , ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา , สมรัฐ เกิดสุวรรณ , กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส , เพชรดา เวณุนันท์ , Seksan Papong , Pomthong Malakul Na Ayudhaya , Kanoksak Iam-opas , Somrat Kerdsuwan , Pechda Wenunun
คำค้น : Environmental impact analysis , Environmental sciences , Environmental/Ecology , Life Cycle Assessment , Refuse and refuse disposal , การกำจัดขยะ , การประเมินวัฏจักรชีวิต , การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม , ขยะ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4669
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันสภาพปัญหาและปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูง ขึ้นทุกปี แม้ว่าการจัดการขยะมูลฝอยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีการจัดการที่ดีขึ้น ตั้งแต่ระบบการเก็บขน ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ จากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 80 ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้างจากการเก็บขนลดลงโดยเฉลี่ยจากร้อยละ 50 เหลือเพียงร้อยละ 20 แต่ยังพบว่าอีกหลายแห่งการกำจัดยังไม่ประสบความสำเร็จ และความเชื่อมั่นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการในสถานที่กำจัดขยะ มูลฝอยอยู่ในระดับต่ำมาก ดังจะเห็นได้จากการต่อต้าน ร้องเรียนจากคนในพื้นที่ถึงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูล ฝอยในปัจจุบันและอนาคต การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment; LCA) เป็นวิธีการในการประเมินหาปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นผลเชิงปริมาณ ซึ่งเกี่ยวเนื่องตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การสกัดหรือการได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งและการแจกจ่าย การใช้งานผลิตภัณฑ์ การใช้ซ้ำ/การนำกลับมาใช้ใหม่ และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน โดยพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมไปถึงระบบนิเวศ สุขอนามัยของชุมชน และการลดลงของทรัพยากร ทั้งนี้เพื่อนำผลไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือเพิ่มทางเลือกในการผลิต เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้มุ่งที่จะศึกษาการประเมินเทคโนโลยีและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ การกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีการเผา ฝังกลบ และรีไซเคิล เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอย และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยทั้งสามวิธีในเชิง ปริมาณที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลโครงการนำร่อง/แหล่งอ้างอิงของประเทศ และจัดทำเกณฑ์ในการคัดเลือกและข้อแนะนำ (Guidelines) ของเทคโนโลยีกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ตลอดจนจัดทำระบบ Internet GIS System ด้านขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งจะทำให้ทราบข้อมูลสรุปสถานภาพและผลการประเมินเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูล ฝอยแต่ละแบบ รวมถึงนำไปใช้ในการวางนโยบายหรือกลยุทธ์ในการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศด้วย เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด Thailand currently produces nearly 14.4 million tons of municipal waste. This is likely to increase in every year. Although the ability of waste collection is in creased from 50% to 80% (waste volume remain is reduced from 50% to 20%), the waste management can not succeed in several area. However, Disposal sites do not successful and public confidence in disposal facility operation is low. It have manifested in the outcry from the local people over health and environmental risks currently posed in existing and future sites. Life Cycle Assessment (LCA) is a methodology for assessing environmental burdens throughout life cycle of products from extraction, manufacturing, transportation, use, recycle and disposal by considering ecology, human health, and resource depletion. Results from LCA study can be used as guidelines for improving more environmental friendly products, improving production processes to reduce environmental impacts and to increase efficiency. This research focuses on studying technology evaluation and environmental impacts of waste disposal by incineration, landfill and recycle. The objectives of this research are collect data of the waste disposal and assess environmental impacts. The results will be applied as database and guideline for waste disposal technology and Internet GIS system implementation. Finally, the waste disposal technology will be able to be developed appropriately for Thailand and reduced environmental impacts.

บรรณานุกรม :
เสกสรร พาป้อง , ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา , สมรัฐ เกิดสุวรรณ , กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส , เพชรดา เวณุนันท์ , Seksan Papong , Pomthong Malakul Na Ayudhaya , Kanoksak Iam-opas , Somrat Kerdsuwan , Pechda Wenunun . (2552). การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เสกสรร พาป้อง , ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา , สมรัฐ เกิดสุวรรณ , กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส , เพชรดา เวณุนันท์ , Seksan Papong , Pomthong Malakul Na Ayudhaya , Kanoksak Iam-opas , Somrat Kerdsuwan , Pechda Wenunun . 2552. "การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เสกสรร พาป้อง , ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา , สมรัฐ เกิดสุวรรณ , กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส , เพชรดา เวณุนันท์ , Seksan Papong , Pomthong Malakul Na Ayudhaya , Kanoksak Iam-opas , Somrat Kerdsuwan , Pechda Wenunun . "การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
เสกสรร พาป้อง , ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา , สมรัฐ เกิดสุวรรณ , กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส , เพชรดา เวณุนันท์ , Seksan Papong , Pomthong Malakul Na Ayudhaya , Kanoksak Iam-opas , Somrat Kerdsuwan , Pechda Wenunun . การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.