ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเซรามิกส์ระหว่างประเทศไทยและบังกลาเทศ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเซรามิกส์ระหว่างประเทศไทยและบังกลาเทศ
นักวิจัย : อภิญญา ภาณุภัทร , อารี ธนบุญสมบัติ , Fakhrul Islam , นฤพร วณีสอน , Tamjid Chowdhury , Apinya Panupat , Aree Thanaboonsombut , ฟาคเฮอร์ อิสลาม , Narueporn Vaneesorn , ทามิด เชาวฮูรีย์
คำค้น : Bangladesh , Ceramics , Corporations, Foreign , Engineering and technology , Materials engineering , Technical Collaboration , Thailand , ความร่วมมือระหว่างประเทศ , บังกลาเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เซรามิก , ไทย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4654
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในด้าน เทคโนโลยีเซรามิกส์ ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ Department of Materials and Metallurgical Engineering (MME), Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) ประเทศบังกลาเทศ นอกจากความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับเซรามิกส์สำหรับฉนวนกัน ไฟฟ้าศักย์สูงและไดอิเล็กตริกเซรามิกส์แล้ว ยังรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนคณะผู้วิจัยของทั้ง 2 ประเทศ การแก้ปัญหาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และการจัดการบรรยาย/สัมมนาในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องอีกด้วย งานวิจัยในโครงการประกอบด้วยโปรแกรมย่อย 2 ส่วนคือ โปรแกรมที่ 1: การศึกษาผลกระทบขององค์ประกอบทางเคมีต่อสมบัติของผลิตภัณฑ์ฉนวนกันไฟฟ้า ศักย์สูง โปรแกรมที่ 2: การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กตริกของวัสดุไดอิเล็กตริก BaTiO3 งานวิจัยในโปรแกรมที่ 1 นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเทคนิคที่เหมาะสมในการปรับปรุงสมบัติและ คุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตฉนวนกันไฟฟ้าศักย์สูงในบังกลา เทศ และปรับปรุงสมบัติของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยการปรับองค์ประกอบทางเคมี ส่วนวัตถุประสงค์ของโปรแกรมที่ 2 นั้นประกอบด้วยการศึกษาและพัฒนาองค์ประกอบทางเคมีที่เหมาะสมของวัสดุได อิเล็กตริก BaTiO3 สำหรับการเผาขึ้นรูปโดยใช้อุณหภูมิต่ำ และศึกษาผลกระทบของ second phase ต่อสมบัติไดอิเล็กตริก ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาและการแลกเปลี่ยนคณะผู้ร่วม วิจัย จะนำไปสู่การแก้ปัญหาเชิงอุตสาหกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเซรา มิกส์สำหรับฉนวนไฟฟ้าศักย์สูงในบังกลาเทศอย่างแท้จริง ความรู้และเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมไทยได้ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังจะก่อให้เกิดผลกระทบระยะยาวในการพัฒนาความเชี่ยวชาญของนักวิจัย ของศูนย์ฯ ในด้านนี้อีกด้วย ซึ่งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ได้รับจากโครงการนี้จะมีค่าอย่างยิ่งต่อ อุตสาหกรรมไทยในระยะยาว The proposed project aims to establish international collaboration in the field of materials science and technology between the National Metals and Materials Technology Center in Thailand and the Department of Materials and Metallurgical Engineering at the Bangladesh University of Engineering and Technology in Bangladesh. The collaboration will not be limited to only research co-operation on two specific topics on ceramic insulator and dielectric material, but will also include more general aspects such as staff-student exchanges, industrial problem solving and lectures/workshop on the related topics. Research activities in the project are divided into 2 programs. Program 1: Effect of composition on the property of high tension ceramic insulator Program 2: Dielectric and microstructural characterisation of BaTiO3-based dielectric material In the first program, the aims are to establish a suitable technique for refining local clay which is used in the production of high tension ceramic insulator and to improve the properties of ceramic insulator by using suitable composition and alloy additions. The proposed research in the second program aims to find a suitable composition of BaTiO3 based dielectric material with lower sintering temperature and to study the effect of second phase on the dielectric property. MTEC possesses expertise in various fields, including high tension ceramic insulator and materials characterisation of electroceramics materials which are relevant to the programs described above. Therefore, MTEC technical assistance will facilitate the implementation of both programs and ensure the achievement of the project’s goals and objectives. At the end of the proposed collaborated project, it is expected to obtain joint research publications through joint co-operation of scientific research and staff exchanges. An appropriate industrial problem, which truly benefit ceramic insulator industry in Bangladesh, will be solved. Moreover, knowledge and technology disseminated could be applied to the Thai industry with relevant problems. Impact of the project will be enormous. The project will not only contribute to the development of related science and technology within Bangladesh, but also lead towards sustainable development through local expertise in this area. Moreover, the program will have a long-term impact on enhancing MTEC expertise on the related fields. The experience and expertise gained from this project will be extremely valuable to the Thai industry.

บรรณานุกรม :
อภิญญา ภาณุภัทร , อารี ธนบุญสมบัติ , Fakhrul Islam , นฤพร วณีสอน , Tamjid Chowdhury , Apinya Panupat , Aree Thanaboonsombut , ฟาคเฮอร์ อิสลาม , Narueporn Vaneesorn , ทามิด เชาวฮูรีย์ . (2548). โครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเซรามิกส์ระหว่างประเทศไทยและบังกลาเทศ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อภิญญา ภาณุภัทร , อารี ธนบุญสมบัติ , Fakhrul Islam , นฤพร วณีสอน , Tamjid Chowdhury , Apinya Panupat , Aree Thanaboonsombut , ฟาคเฮอร์ อิสลาม , Narueporn Vaneesorn , ทามิด เชาวฮูรีย์ . 2548. "โครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเซรามิกส์ระหว่างประเทศไทยและบังกลาเทศ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อภิญญา ภาณุภัทร , อารี ธนบุญสมบัติ , Fakhrul Islam , นฤพร วณีสอน , Tamjid Chowdhury , Apinya Panupat , Aree Thanaboonsombut , ฟาคเฮอร์ อิสลาม , Narueporn Vaneesorn , ทามิด เชาวฮูรีย์ . "โครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเซรามิกส์ระหว่างประเทศไทยและบังกลาเทศ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
อภิญญา ภาณุภัทร , อารี ธนบุญสมบัติ , Fakhrul Islam , นฤพร วณีสอน , Tamjid Chowdhury , Apinya Panupat , Aree Thanaboonsombut , ฟาคเฮอร์ อิสลาม , Narueporn Vaneesorn , ทามิด เชาวฮูรีย์ . โครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเซรามิกส์ระหว่างประเทศไทยและบังกลาเทศ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.