ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประสิทธิภาพของไคโตซานในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุโรคสำคัญทางเศรษฐกิจของพืช

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสิทธิภาพของไคโตซานในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุโรคสำคัญทางเศรษฐกิจของพืช
นักวิจัย : พรทิพย์ วงศ์แก้ว , ศุภลักษณ์ สิงหบุตร , Porntip Wongkaew , Supaluk Singhabutra
คำค้น : Agricultural chemistry , Bacteria , Biological sciences , Chitosan , Fungi , Plant biotechnology and related agricultural science , Plant diseases , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , เชื้อรา , แบคทีเรีย , โรคพืช , ไคโตแซน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4546
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ไคโตซานเป็นสารชีวภาพที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน จากการที่มีคุณสมบัติเด่นหลายประการ ที่มีศักยภาพในการนำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆได้อย่างกว้างขวาง เริ่มจากศักยภาพที่เกี่ยวกับคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งนอกจากจะได้รับความสนใจเพื่อประยุกต์ใช้ในวงการแพทย์ เภสัช และวิทยาศาสตร์การอาหารของมนุษย์และสัตว์แล้ว ยังอาจนำมาประยุกต์ใช้ในวงการเกษตรกรรมด้านการผลิตพืชได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้เพื่อการควบคุมโรคพืชที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีรายได้หลักของประเทศมาจากผลผลิตการเกษตร และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ใช้ไปในการผลิตพืช ซึ่งจำเป็นต้องมีการนำเข้าสารเคมีจากต่างประเทศเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชปี ละไม่น้อยกว่าหมื่นล้านบาท ที่กว่าครึ่งของมูลค่าการนำเข้าคือยาฆ่าราเพื่อการรักษาโรคของพืชที่เกิดจาก เชื้อรา โดยยังไม่ได้รวมถึงโรคที่เกิดจากเชื้อ จุลินทรีย์ชนิดอื่นที่ก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเชื้อรา ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารไคโตซานรูปต่างๆ ที่ผลิตได้ในประเทศไทย เปรียบเทียบกับสารเคมีที่ใช้ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา หรือสารที่เป็นยาฆ่าราและยาปฏิชีวนะที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเช่น benomyl, captan, metalaxyl, mancozeb, copper oxychloride หรือสารประกอบคอปเปอร์ , Agrimycin, streptomycin, chloramphenicol, และ tetracycline โดยทดสอบกับเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจการผลิตพืช ของประเทศไทยรวมจำนวน 14 ชนิดได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย 5 ชนิดคือ Acedovorax avenae subsp. citrulli, Erwinia carotovora, Ralstonia solanacearum, Xanthomonas campestris pv. citri, Xanthomonas campestris pv. vesicatoria และเชื้อรา 9 ชนิดคือ Alternaria alternata, Aspergillus niger, Colletotrichum gloeosporioides, Didymella bryonae, Fusarium oxysporum fsp. Lycopersici, Helminthosporium sp., Phytophthora parasitica, Pythium aphanidermatum และ Sclerotium rolfsii โดยองค์ความรู้ที่ได้จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารไคโตซานในการยับยั้งเชื้อ สาเหตุโรคสำคัญทางเศรษฐกิจของพืชนี้ สามารถใช้เป็นฐานของการประยุกต์ใช้ไคโตซานหรือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากไคโต ซาน เพื่อควบคุมการเกิดโรคและปกป้องผลผลิตพืชที่เชื่อถือได้จากผลการพิสูจน์ทาง วิทยาศาสตร์ และใช้ได้อย่างเหมาะสมทั้งในด้านอัตราการใช้ หรือวิธีการใช้ที่ถูกต้อง และในด้านความคุ้มค่าในการลงทุนตลอดจนความปลอดภัยของชีวิต และหากทำการสร้างผลิตภัณฑ์ได้สำเร็จ คาดว่าผลิตภัณฑ์จากไคโตซานนี้จะเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปอย่างรวดเร็ว จากคุณสมบัติที่นอกจากจะสามารถยับยั้งเชื้อและลดการเกิดโรคได้ดีแล้ว ยังมีผลเป็นอาหารบำรุงพืชตามโครงสร้างของสารไคโตซานและมีความปลอดภัยต่อ ชีวิตและสภาพแวดล้อม ซึ่งคุณสมบัติต่างๆดังกล่าวนี้ทำให้มีความเหนือกว่า และเป็นประโยชน์กว่าสารป้องกันกำจัดโรคพืชต่างๆที่ใช้กันอยู่เป็นอย่างมาก Chitosan, a subsequent deacetylation of crustacean chitin, is increasingly gaining interest in various contexts due to its excellent physiological and biological characteristics. Extensive studies for the application in medical and food technology are prominent by growth inhibition effect of chitosan on several pathogenic microbes. The effectiveness on antimicrobial growth shall also be applied for agriculture as potential control of plant pathogens. Since majority incomes of Thailand has arisen from agricultural plant products and most of the area belong to plantation. Losses from plant products by diseases and other pests are considered as main problems of Thailand economics. Various pesticides have been increasingly imported up to ten thousand million Baht each year for plant protection and half of this amount is fungicides. The abusive use of fungicides and other pesticides raises a number of problems concerning environment and health care including agricultural trade barrier. Alternative methodology for plant disease control is thus urgently required especially in criteria of life quality control for the users and consumers. In this study, antimicrobial efficiency of chitosan at different degree of chitin deacetylation produced in Thailand will be tested against 14 plant pathogens includes 5 bacteria: Acedovorax avenae subsp. citrulli, Erwinia carotovora, Ralstonia solanacearum, Xanthomonas campestris pv. citri, Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, and 9 fungi: Alternaria alternata, Aspergillus niger, Colletotrichum gloeosporioides, Didymella bryonae, Fusarium oxysporum fsp. Lycopersici, Helminthosporium sp., Phytophthora parasitica, Pythium aphanidermatum and Sclerotium rolfsii. These plant pathogens have been considered most economically importance due to their destructive capability and their incident in agricultural plantation of Thailand. Standard fungicides and antibiotics that are commonly used for disease control such as benomyl, captan, metalaxyl, mancozeb, copper fungicides (copper oxychloride or else), Agrimycin, streptomycin, chloramphenicol, and tetracycline will be used as comparative test. The scientific observation on these tests would generate significant remarks for the establishment of new product in practical agriculture that can be recommended for environmental safety from chitosan industry.

บรรณานุกรม :
พรทิพย์ วงศ์แก้ว , ศุภลักษณ์ สิงหบุตร , Porntip Wongkaew , Supaluk Singhabutra . (2548). การศึกษาประสิทธิภาพของไคโตซานในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุโรคสำคัญทางเศรษฐกิจของพืช.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พรทิพย์ วงศ์แก้ว , ศุภลักษณ์ สิงหบุตร , Porntip Wongkaew , Supaluk Singhabutra . 2548. "การศึกษาประสิทธิภาพของไคโตซานในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุโรคสำคัญทางเศรษฐกิจของพืช".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พรทิพย์ วงศ์แก้ว , ศุภลักษณ์ สิงหบุตร , Porntip Wongkaew , Supaluk Singhabutra . "การศึกษาประสิทธิภาพของไคโตซานในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุโรคสำคัญทางเศรษฐกิจของพืช."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
พรทิพย์ วงศ์แก้ว , ศุภลักษณ์ สิงหบุตร , Porntip Wongkaew , Supaluk Singhabutra . การศึกษาประสิทธิภาพของไคโตซานในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุโรคสำคัญทางเศรษฐกิจของพืช. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.