ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติเชิงกล ความทนทานต่อความร้อน และความต้านทานต่อโอโซนของยางผสม NR/EPDM

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติเชิงกล ความทนทานต่อความร้อน และความต้านทานต่อโอโซนของยางผสม NR/EPDM
นักวิจัย : พงษ์ธร แซ่อุย , ชาคริต สิริสิงห , Pongdhorn Sae-oui , Chakrit Sirisingha
คำค้น : Engineering and technology , Heat resistant plastics , Latex , Materials engineering , Ozone resistance , Polymers , Rubber , ความร้อน , ยางธรรมชาติ , ยางผสม , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โอโซน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4471
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แม้ว่ายางธรรมชาติ (NR) จะเป็นยางที่มีสมบัติเชิงกลดีเยี่ยมและมีความยืดหยุ่นสูง แต่ยางธรรมชาติก็มีข้อด้อยหลักคือเสื่อมสภาพได้ง่าย เนื่องจากในยางธรรมชาติมีพันธะคู่อยู่ในปริมาณมาก จึงไม่ทนต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากออกซิเจน ความร้อน และโอโซน ซึ่งข้อด้อยดังกล่าวทำให้การใช้งานของยางธรรมชาติค่อนข้างจำกัด เพราะไม่สามารถนำยางธรรมชาติไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีการใช้งานกลาง แจ้งหรือที่ต้องสัมผัสกับโอโซน ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยียางผสม (Rubber Blend) โดยการนำยางธรรมชาติไปผสมกับยางสังเคราะห์ชนิดอื่น ๆ เพื่อที่จะปรับปรุงข้อด้อยของยางธรรมชาติดังกล่าว ซึ่งยางสังเคราะห์ที่นิยมนำมาใช้ผสมกับยางธรรมชาติคือยาง EPDM เพราะยาง EPDM มีปริมาณพันธะคู่อยู่น้อยมาก ดังนั้น จึงทำให้ยางผสม NR/EPDM มีความทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากความร้อนและโอโซนสูงขึ้น อย่างไรก็ดี การผสมยางธรรมชาติกับยาง EPDM แม้ว่าจะทำให้ยางผสมที่ได้มีความทนทานต่อการเสื่อมสภาพสูงขึ้น แต่สมบัติเชิงกลของยางผสมที่ได้มักมีค่าต่ำ โดยเฉพาะค่าความทนทานต่อแรงดึง ทำให้เกิดข้อจำกัดในด้านการนำยางผสมดังกล่าวไปใช้งานในทางวิศวกรรม ด้วยเหตุนี้ โครงการวิจัยนี้จึงเน้นที่จะศึกษาผลของตัวแปรต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อสมบัติเชิงกลของยางผสม NR/EPDM โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยาง ผสม NR/EPDM ซึ่งตัวแปรที่จะถูกศึกษาในโครงการนี้ได้แก่ 1) เกรดของยาง EPDM ที่จะนำมาผสม (ศึกษาผลของปริมาณเอทธิลีนและปริมาณของไดอีน) 2) อัตราส่วนการผสม 3) ระบบการคงรูป 4) สภาวะของการผสม (ศึกษาผลของความเร็วรอบของโรเตอร์และระยะเวลาที่ใช้ในการผสม) และ 5) ชนิดและปริมาณของสารตัวเติม ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยอาจนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ทำ จากยางผสม NR/EPDM เช่น ท่อยางที่มีการกำหนดสี หรือ ยางปัดน้ำฝน เป็นต้น นอกจากนี้ หากสามารถพัฒนายางผสม NR/EPDM ที่มีสมบัติเชิงกลดีและมีความทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องจากความร้อนและ โอโซนสูง ก็จะสามารถนำยางผสมคู่นี้ไปใช้แทนยางสังเคราะห์ในการผลิตผลิตภัณฑ์บางประเภท ได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยมีการใช้ยางธรรมชาติในการผลิตผลิตภัณฑ์ มากยิ่งขึ้น It is widely known that natural rubber (NR) possesses high elasticity with excellent mechanical properties. However, due to its highly unsaturated molecular structure, it is susceptible to degradation due to heat, oxygen and ozone. Such shortcomings greatly restrict the applications of NR as it cannot be used in an outdoor application where heat and ozone become the main factors for rubber deterioration. Recently, rubber blend technology has been developed and implemented to overcome the shortcomings of NR by blending NR with synthetic rubber, mostly EPDM. As EPDM is highly saturated, the blend of NR/EPDM has better resistance to heat and ozone. However, blending of NR and EPDM also induces one major problem that restricts its use in many engineering applications, i.e. the blend of NR/EPDM generally possesses poor mechanical properties, particularly the tensile strength. It is therefore the aim of this project to study the factors affecting the mechanical properties of the NR/EPDM blend. The factors to be studied include 1) EPDM grades (by varying ethylene and diene contents), 2) blend ratio, 3) curing system, 4) mixing conditions (by varying rotor speed and mixing time), and 5) filler type and filler content. Knowledge obtained can be used to improve quality of the products made of NR/EPDM blend such as colored hose, wiper blade, etc. In addition, if NR/EPDM blend having good mechanical properties together with high resistance to heat and ozone can be produced, the applications of this rubber blend will be greatly broadened. This would promote the use of NR in Thailand.

บรรณานุกรม :
พงษ์ธร แซ่อุย , ชาคริต สิริสิงห , Pongdhorn Sae-oui , Chakrit Sirisingha . (2549). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติเชิงกล ความทนทานต่อความร้อน และความต้านทานต่อโอโซนของยางผสม NR/EPDM.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พงษ์ธร แซ่อุย , ชาคริต สิริสิงห , Pongdhorn Sae-oui , Chakrit Sirisingha . 2549. "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติเชิงกล ความทนทานต่อความร้อน และความต้านทานต่อโอโซนของยางผสม NR/EPDM".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พงษ์ธร แซ่อุย , ชาคริต สิริสิงห , Pongdhorn Sae-oui , Chakrit Sirisingha . "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติเชิงกล ความทนทานต่อความร้อน และความต้านทานต่อโอโซนของยางผสม NR/EPDM."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
พงษ์ธร แซ่อุย , ชาคริต สิริสิงห , Pongdhorn Sae-oui , Chakrit Sirisingha . การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติเชิงกล ความทนทานต่อความร้อน และความต้านทานต่อโอโซนของยางผสม NR/EPDM. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.