ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของผลิตภัณฑ์ยางด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของผลิตภัณฑ์ยางด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์
นักวิจัย : พงษ์ธร แซ่อุย , วิโรจน์ ลิ่มตระการ , ชูเดช ดีประเสริฐกุล , ชาคริต สิริสิงห , เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล , Pongdhorn Sae-oui , Wiroj Limtrakarn , Chudej Deeprasertkul , Chakrit Sirisingha , Sedthawatt Sucharitpwatskul
คำค้น : Deformations (Mechanics) , Engineering and technology , Finite element method , Latex , Materials engineering , Polymers , Rubber , Rubber goods , ผลิตภัณฑ์ยาง , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , ไฟไนต์เอลิเมนต์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4462
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นที่ทราบกันดีว่ายางเป็นวัสดุที่มีสมบัติเฉพาะตัวคือสามารถรองรับการ เคลื่อนไหวที่ไม่ต้องการได้ ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการนำเอาผลิตภัณฑ์ยางหลากหลายชนิดไปใช้ในงานทางด้านวิศวกรรมโดย เฉพาะในงานก่อสร้าง เช่น ยางรองคอสะพานและยางกันกระแทกท่าเรือ เป็นต้น แม้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีศักยภาพในด้านการขยายตลาดสูงเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีขนาดใหญ่ มีมูลค่าเพิ่มสูง และส่วนใหญ่ผลิตจากยางธรรมชาติ แต่ยอดขายของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจโดยเฉพาะในตลาด ส่งออก ทั้งนี้เนื่องจากการขาดแคลนความรู้ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และไม่มีการ ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด ด้วยเหตุนี้ โครงการวิจัยนี้จึงเน้นที่จะนำเทคนิคการวิเคราะห์สมัยใหม่ที่เรียกว่า “การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEA)” มาใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของผลิตภัณฑ์ ยางทางวิศวกรรม 2 ชนิด คือ ยางรองคอสะพานและยางกันกระแทกท่าเรือ ในขั้นแรก จะนำซอฟแวร์ทางการค้าไปใช้ในการทำนายพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หลังจากนั้นก็จะทำการตรวจสอบความถูกต้องโดยการนำผลที่ได้จากการทำนายไป เปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการทดลอง เมื่อพิสูจน์ความถูกต้องของเทคนิคการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์แล้ว ก็จะนำเทคนิคนี้ไปใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของยางรองคอ สะพานและยางกันกระแทกท่าเรือที่มีรูปแบบแตกต่างกัน การแปลผลที่ได้จากเทคนิค FEA จะช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างขนาด/รูปร่างของผลิตภัณฑ์กับ พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง โดยคณะผู้วิจัยหวังว่าองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการนี้จะมีส่วนช่วยในการ พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และนำไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงต่อความต้อง การของตลาดต่อไป It is widely accepted that rubber has unique properties, particularly the ability to accommodate unwanted movement. Consequently, many rubber products are used in the construction applications such as bridge bearing and dock fender. Even though these products have great potential for market expansion because they are quite large, high value-added and mostly produced from natural rubber, the current sale volume of these products is still unsatisfactory, especially in exporting market. This is simply due to the lacks of knowledge in product design and, hence, product innovation. It is therefore the aim of this project to introduce the modern technique called “Finite Element Analysis, FEA” and use it as a tool to study deformation behavior of two engineering products, i.e., bridge bearing and dock fender. Initially, the commercial FEA software will be employed to predict the deformation behavior of the selected products. Validation of the FEA results will then be carried out by comparing the predicted results with the experimental ones. Once the technique is proven to be valid, it will subsequently be used to study the deformation behavior of bridge bearings and dock fenders having various designs. Interpretation of FEA results would help designers to understand thoroughly the relationship between size/shape of the product and its deformation behavior. Hopefully, the knowledge obtained can be used not only to improve product quality, but also to create new products to suit the market requirements.

บรรณานุกรม :
พงษ์ธร แซ่อุย , วิโรจน์ ลิ่มตระการ , ชูเดช ดีประเสริฐกุล , ชาคริต สิริสิงห , เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล , Pongdhorn Sae-oui , Wiroj Limtrakarn , Chudej Deeprasertkul , Chakrit Sirisingha , Sedthawatt Sucharitpwatskul . (2550). การศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของผลิตภัณฑ์ยางด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พงษ์ธร แซ่อุย , วิโรจน์ ลิ่มตระการ , ชูเดช ดีประเสริฐกุล , ชาคริต สิริสิงห , เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล , Pongdhorn Sae-oui , Wiroj Limtrakarn , Chudej Deeprasertkul , Chakrit Sirisingha , Sedthawatt Sucharitpwatskul . 2550. "การศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของผลิตภัณฑ์ยางด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พงษ์ธร แซ่อุย , วิโรจน์ ลิ่มตระการ , ชูเดช ดีประเสริฐกุล , ชาคริต สิริสิงห , เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล , Pongdhorn Sae-oui , Wiroj Limtrakarn , Chudej Deeprasertkul , Chakrit Sirisingha , Sedthawatt Sucharitpwatskul . "การศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของผลิตภัณฑ์ยางด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
พงษ์ธร แซ่อุย , วิโรจน์ ลิ่มตระการ , ชูเดช ดีประเสริฐกุล , ชาคริต สิริสิงห , เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล , Pongdhorn Sae-oui , Wiroj Limtrakarn , Chudej Deeprasertkul , Chakrit Sirisingha , Sedthawatt Sucharitpwatskul . การศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของผลิตภัณฑ์ยางด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.