ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพฤติกรรมการบ่มแข็งตามธรรมชาติของโลหะเงินสเตอร์ลิง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมการบ่มแข็งตามธรรมชาติของโลหะเงินสเตอร์ลิง
นักวิจัย : สุรัตน์ วรรณศรี , Surat Wanasri
คำค้น : Alloys , Engineering and technology , Materials engineering , Precipitation hardening , Silver , การบ่มแข็ง , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โลหะเงิน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4441
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของโครงการศึกษาพฤติกรรมการบ่มแข็งตามธรรมชาติของโลหะเงิน สเตอร์ลิง คือเพื่อศึกษาวิเคราะห์หาระยะเวลาของการเกิดการตกตะกอนแข็งที่สมบูรณ์ ของอนุภาคทองแดงภายในโลหะเงินสเตอร์ลิง จากขบวนการ Precipitate Hardening โดยวิธีการบ่มแข็งตามธรรมชาติ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัย ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมการตกตะกอนแข็งที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกลและโครงสร้าง จุลภาค ซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการเรียนการสอนทางด้านโลหะวิทยาโลหะเงิน สเตอร์ลิงในสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ และนอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นทางเลือกสำหรับการปฏิบัติงานของช่างฝังอัญมณี ในภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ในกระบวนการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับจากโลหะเงินสเตอร์ลิงจะประกอบไปด้วย ขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ การออกแบบตัวเรือน, สร้างชิ้นงานต้นแบบ (Master Pattern), การทำแม่พิมพ์ยาง, การฉีดเทียนเพื่อให้ได้กระสวน (Pattern), การติดต้นเทียน การทำแบบปูนหล่อ, การหล่อขึ้นรูป, การขัดตกแต่งทำความสะอาดผิว, การฝังอัญมณีหรือหินมีค่า (Gems Stone), การขัดผิวสำเร็จและการบรรจุภัณฑ์ตามลำดับ ซึ่งในขั้นตอนการสร้างชิ้นงานต้นแบบและการฝังอัญมณี ช่างผู้ปฏิบัติงานจะประสบปัญหาเกี่ยวกับค่าความแข็ง ความยืดของโลหะเงินสเตอร์ลิงที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ชิ้นงานและบางครั้งไม่สามารถทำการขึ้นรูปต่อ ไปได้อีก การเปลี่ยนแปลงค่าความแข็งของโลหะเงินสเตอร์ลิงที่เกิดขึ้นในที่นี้ เกิดจากพฤติกรรมการตกตะกอนแข็งของอนุภาคทองแดงภายในโลหะเงินจากการบ่มแข็ง ตามธรรมชาติ และที่ผ่านมายังไม่เคยมีการศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรมการตกตะกอนแข็งด้วยวิธีการ บ่มแข็งตามธรรมชาติ แนวทางการศึกษาวิจัยจะเริ่มจากการหลอมโลหะเงินเจือทองแดงทำเป็นชิ้นทดสอย สำหรับการวิเคราะห์ทดสอบส่วนผสมทางเคมี คุณสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาค หลังจากนั้นนำชิ้นทดสอบไปทำการอบละลาย (Solution Heat Treatment) ที่อุณหภูมิ 780 0C เพื่อให้โลหะเงินละลายทองแดงเกิดเป็นเฟส ? เพียงเฟสเดียว แล้วจุ่มชุบลงในน้ำที่อุณหภูมิห้อง แล้วนำชิ้นทดสอบไปทำการทดสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติทางกล โครงสร้างจุลภาคที่เปลี่ยนแปลง และทำการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรม การตกตะกอนแข็งของอนุภาคทองแดงด้วยเครื่อง SEM หลังจากทำการจุ่มชุบแล้วทิ้งไว้ในบรรยากาศปกติด้วยระยะเวลาต่างๆ

บรรณานุกรม :
สุรัตน์ วรรณศรี , Surat Wanasri . (2547). การศึกษาพฤติกรรมการบ่มแข็งตามธรรมชาติของโลหะเงินสเตอร์ลิง.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุรัตน์ วรรณศรี , Surat Wanasri . 2547. "การศึกษาพฤติกรรมการบ่มแข็งตามธรรมชาติของโลหะเงินสเตอร์ลิง".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุรัตน์ วรรณศรี , Surat Wanasri . "การศึกษาพฤติกรรมการบ่มแข็งตามธรรมชาติของโลหะเงินสเตอร์ลิง."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Print.
สุรัตน์ วรรณศรี , Surat Wanasri . การศึกษาพฤติกรรมการบ่มแข็งตามธรรมชาติของโลหะเงินสเตอร์ลิง. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2547.