ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานภาพของการนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานภาพของการนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ในประเทศไทย
นักวิจัย : ธนาวดี ลี้จากภัย , นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ , ชัยพร พรหมชัยธวัช , Thanawadee Leejarkpai , Nukul Euaphantasate , Chaiyaporn Pomchaitaward
คำค้น : Engineering and technology , Materials engineering , Plastics , Polymers , Recycling (Waste, etc.) , การนำกลับมาใช้ใหม่ , พลาสติก , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4402
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พลาสติกเป็นวัสดุที่ถูกนำมาใช้งานอย่างกว้างขวางในการดำรงชีวิต เพื่อความทันสมัย และสะดวกสบาย เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีสมบัติเด่นหลายประการเช่นความหนาแน่นต่ำ ทนทาน และมีความยืดหยุ่นเหมาะสำหรับการใช้งานด้านต่างๆ ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงอุปกรณ์ก่อสร้าง นอกจากนี้ยังเป็นวัสดุที่ถูกเลือกนำมาทำเป็นภาชนะ หรือของใช้ แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเนื่องจากมีราคาถูก ขยะพลาสติกจึงถูกทิ้งในปริมาณมากขึ้น ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและก่อให้เกิดมลภาวะเนื่องจากไม่ย่อยสลายหรือย่อยสลาย ได้ยาก ในอดีตขยะพลาสติกมักถูกนำไปผังกลบหรือเผาเพื่อให้ได้พลังงาน สำหรับในปัจจุบันการนำพลาสติกกลับมารีไซเคิลใช้ใหม่เริ่มมีความนิยมเพิ่ม ขึ้น จากการที่มีการใช้พลาสติกหลากหลายชนิด จึงต้องมีการเลือกใช้และพัฒนากระบวนการรีไซเคิลให้เหมาะสม โดยทั่วไปการรีไซเคิลพลาสติกจะต้องผ่านกระบวนการพื้นฐาน 4 ขั้นตอนคือการเก็บรวบรวมขยะพลาสติก การแยก การหลอมและขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และการตลาด ซึ่งจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อ 4 ขั้นตอนพื้นฐานนี้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะที่ใช้ต้นทุนต่ำ ซึ่งทำได้โดยอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายตั้งแต่ คนในชุมชน ภาครัฐและเอกชน เช่นคนในสังคมต้องมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการรู้จักแยก ประเภทขยะก่อนทิ้งลงในภาชนะที่จัดไว้ หรือหันมานิยมใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมหรือผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล รัฐบาลต้องให้ความสนับสนุนโดยการออกกฎหมาย เผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และจัดระบบเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆในการจัดเก็บขยะ และเอกชนต้องให้ความร่วมมือในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการรีไซเคิลพลาสติก และการนำมาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ในงานวิจัยนี้จะทำการสำรวจสถานภาพการผลิตพลาสติก การใช้งาน และการแปรรูปพลาสติกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในประเทศไทย รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย และการสนับสนุนของรัฐบาลไทยและต่างประเทศ รวบรวมเทคโนโลยี และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรีไซเคิล ตลอดจนถึงเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิล เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการปัญหามลพิษจากพลาสติกของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปรียบเทียบกับวิธีการจัดการปัญหามลพิษจากพลาสติกโดย วิธีอื่นเช่นการพัฒนาใช้พลาสติกย่อยสลายได้ Plastics are now widely used in all aspects of modern life. They contribute, to a great extent, to the comfort and improvement of the quality of life. They owe their importance to their outstanding properties such as low density, durability, and flexibility for a wide range of applications from simple packaging to heavy construction. Because of their low production cost, they have been extensively used for disposable packaging and containers. Discarded plastic products and packaging make up a growing porting of solid waste, which, due to their resistance to biodegradation, have a deleterious effect on the environment as an obvious contributor to pollution. Recycling of plastics that use to end up at landfills or incinerators is increasing around the world. Because there are different varieties of plastics, the recycling processes are choose and developed to suit particular plastic. In general, the plastics recycling process comprise of four following steps. There are collection, separation, reprocessing and markets for recycled product. In order to success in plastics recycling, these four steps must be developed to gain high performance and low cost of operation which involve the good management and suitable technology. These developments need cooperation from individual, government and business. For instance, all people must be aware of plastics waste pollution by sorting the garbage before disposing into container or using the product that are made from recycled plastics. Government must enact the recycling law, provide education and promotion about plastics recycling and arrange the facility for collecting and sorting plastics waste. Private business and researcher must develop technology to obtain high performance for all recycling process and design. In this research, all information about plastics recycling will be investigated. First of all, the status of production, application and recycling of plastics in Thailand will be gathered and evaluated. Second, the policy and the law those contribute to plastics recycling will be examined and compared between Thai and other countries. Third, all technology and equipment for plastics recycling process will be reviewed. Accordingly, these data could be used for plastics waste management of the country. Particularly, to compare the beneficial of this method with the others like the development and used of biodegradable plastics.

บรรณานุกรม :
ธนาวดี ลี้จากภัย , นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ , ชัยพร พรหมชัยธวัช , Thanawadee Leejarkpai , Nukul Euaphantasate , Chaiyaporn Pomchaitaward . (2548). สถานภาพของการนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ในประเทศไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธนาวดี ลี้จากภัย , นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ , ชัยพร พรหมชัยธวัช , Thanawadee Leejarkpai , Nukul Euaphantasate , Chaiyaporn Pomchaitaward . 2548. "สถานภาพของการนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ในประเทศไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธนาวดี ลี้จากภัย , นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ , ชัยพร พรหมชัยธวัช , Thanawadee Leejarkpai , Nukul Euaphantasate , Chaiyaporn Pomchaitaward . "สถานภาพของการนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ในประเทศไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
ธนาวดี ลี้จากภัย , นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ , ชัยพร พรหมชัยธวัช , Thanawadee Leejarkpai , Nukul Euaphantasate , Chaiyaporn Pomchaitaward . สถานภาพของการนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ในประเทศไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.