ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเสริมแรงของซิลิกาในยางพอลิคลอโรพรีน (CR) และยางผสมระหว่างพอลิคลอโรพรีนและยางธรรมชาติ (CR/NR blend)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเสริมแรงของซิลิกาในยางพอลิคลอโรพรีน (CR) และยางผสมระหว่างพอลิคลอโรพรีนและยางธรรมชาติ (CR/NR blend)
นักวิจัย : พงษ์ธร แซ่อุย , ชาคริต สิริสิงห , กรรณิกา หัตถะปะนิตย์ , ฐานันดร วันทะนะ , Pongdhorn Sae-oui , Chakrit Sirisingha , Kannika Hatthapanit , Thanandon Wantana
คำค้น : Engineering and technology , Latex , Materials engineering , Polychloroprene , Polymers , Reinforced silica , Rubber , ซิลิกาสเสริมแรง , ยางธรรมชาติ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โพลิคลอโรพรีน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4372
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นที่ทราบกันดีว่าซิลิกาจัดเป็นสารตัวเติมเสริมแรงที่สำคัญในการผลิต ผลิตภัณฑ์ยางที่มีสีอ่อน ทั้งนี้เนื่องจากซิลิกามีสีขาว มีขนาดอนุภาคปฐมภูมิเล็กจึงมีประสิทธิภาพในการเสริมแรงให้แก่ยางสูงกว่าสาร ตัวเติมที่มีสีขาวชนิดอื่น ๆ ปัจจุบัน ได้มีงานวิจัยจำนวนมากที่ศึกษาผลของประสิทธิภาพการเสริมแรงของซิลิกาในยาง ชนิดต่าง ๆ มากมายโดยเฉพาะในยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์บางชนิดที่คงรูปด้วยระบบ กำมะถันและระบบเพอร์ออกไซด์ อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าแปลกใจว่าการศึกษาประสิทธิภาพการเสริมแรงของซิลิกาในยางคลอโรพรี นและยางผสมที่มีคลอโรพรีนเป็นองค์ประกอบนั้นยังมีน้อยมาก ด้วยเหตุนี้ โครงการวิจัยนี้จึงเน้นที่จะศึกษาประสิทธิภาพในการเสริมแรงของซิลิกาทั้งใน ยางคลอโรพรีนและในยางผสมระหว่างคลอโรพรีนและยางธรรมชาติ โดยตัวแปรหลักที่ต้องการศึกษาได้แก่ 1) ปริมาณของซิลิกา 2) ปริมาณของสารคงรูปเอทธิลีนไธโอยูเรีย (ETU) 3) ชนิดและปริมาณของสารคู่ควบไซเลน และ 4) ชนิดและปริมาณของสารทำให้ยางนิ่ม (plasticizers) ทางคณะผู้วิจัยคาดหวังว่าองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการวิจัยนี้จะสามารถนำ ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางคลอโรพรีนหรือ ยางผสมระหว่างยางคลอโรพรีนและยางธรรมชาติ It is widely known that silica is primarily used as a reinforcing filler in the production of light-colored products. This is simply due to its white color and, most importantly, due to its small primary particle size giving rise to noticeably high reinforcing efficiency, compared to the other white fillers. Nowadays, there are lots of published work reporting the role of silica in providing reinforcement in many types of rubber, particularly in natural rubber and some synthetic rubbers that are generally cured by either sulfur or peroxide system. Surprisingly, very little attention is so far given to the reinforcing efficiency of silica in polychloroprene and its blends. This project is therefore proposed in order to study the reinforcing efficiency of silica in polychloroprene and the blend between polychloroprene and natural rubber. The key parameters to be studied in this project include 1) silica content 2) ethylene thiourea (ETU) content 3) type and loading of silane coupling agent and 4) type and loading of plasticizer. Hopefully, the knowledge obtained could be applied to improve the quality of the products made from either polychloroprene or polychloroprene/natural rubber blend.

บรรณานุกรม :
พงษ์ธร แซ่อุย , ชาคริต สิริสิงห , กรรณิกา หัตถะปะนิตย์ , ฐานันดร วันทะนะ , Pongdhorn Sae-oui , Chakrit Sirisingha , Kannika Hatthapanit , Thanandon Wantana . (2549). การเสริมแรงของซิลิกาในยางพอลิคลอโรพรีน (CR) และยางผสมระหว่างพอลิคลอโรพรีนและยางธรรมชาติ (CR/NR blend).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พงษ์ธร แซ่อุย , ชาคริต สิริสิงห , กรรณิกา หัตถะปะนิตย์ , ฐานันดร วันทะนะ , Pongdhorn Sae-oui , Chakrit Sirisingha , Kannika Hatthapanit , Thanandon Wantana . 2549. "การเสริมแรงของซิลิกาในยางพอลิคลอโรพรีน (CR) และยางผสมระหว่างพอลิคลอโรพรีนและยางธรรมชาติ (CR/NR blend)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พงษ์ธร แซ่อุย , ชาคริต สิริสิงห , กรรณิกา หัตถะปะนิตย์ , ฐานันดร วันทะนะ , Pongdhorn Sae-oui , Chakrit Sirisingha , Kannika Hatthapanit , Thanandon Wantana . "การเสริมแรงของซิลิกาในยางพอลิคลอโรพรีน (CR) และยางผสมระหว่างพอลิคลอโรพรีนและยางธรรมชาติ (CR/NR blend)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
พงษ์ธร แซ่อุย , ชาคริต สิริสิงห , กรรณิกา หัตถะปะนิตย์ , ฐานันดร วันทะนะ , Pongdhorn Sae-oui , Chakrit Sirisingha , Kannika Hatthapanit , Thanandon Wantana . การเสริมแรงของซิลิกาในยางพอลิคลอโรพรีน (CR) และยางผสมระหว่างพอลิคลอโรพรีนและยางธรรมชาติ (CR/NR blend). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.