ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาการผลิตถุงมือแพทย์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาการผลิตถุงมือแพทย์
นักวิจัย : วราภรณ์ ขจรไชยกูล , พลชิต บัวแก้ว , ภัทรา กานตศิลป์ , พรรษา ช่วยปล้อง , นุชนาฏ ณ ระนอง , Varaporn Kajornchaiyakul , Polchit Buakaew , Patra Kantasilp , Nuchanart Na-Ranong
คำค้น : Engineering and technology , Latex , Materials engineering , Medical gloves , Polymers , Rubber , Rubber gloves , Rubber goods , ถุงมือแพทย์ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4333
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยและพัฒนาการผลิตถุงมือแพทย์ที่ได้ดำเนินการแล้วประกอบด้วยการศึกษา สมบัติวัตถุดิบ ได้แก่ สมบัติน้ำยางข้น สารช่วยความเสถียร สารป้องกันยางเสื่อม การทดลองและวิจัยสูตรการผลิตได้แก่ การบ่มน้ำยางคอมปาวด์ สูตรน้ำยางพรีวัลคาไนซ์ สูตรผลิตถุงมือไร้แป้ง ซึ่งจะทำการทดลองทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ และงานบางส่วนทดลองในกระบวนการผลิตจริง ผลการทดลองพบว่า ถ้าค่าความเสถียรต่อเครื่องกล (MST) ของน้ำยางข้นเพิ่มรวดเร็วมากนับจากวันผลิต คือเกิน 1500 วินาทีหลังจากการผลิตประมาณ 1 เดือน จะเกิดปัญหาน้ำยางเสถียรมากเกินไปจุ่มแล้วยางไม่ติดพิมพ์มือ และการใช้สารเพิ่มความเสถียรชนิด laurate ร่วมกับ caseinate ช่วยปรับความเสถียรต่อเครื่องกลให้น้ำยางคอมปาวด์ได้ดีกว่าการใช้ stearate ร่วมกับ caseinate เมื่อใช้น้ำยางข้น ชนิด LA-TZ ต้องเพิ่มสารเพิ่มความเสถียรชนิด KOH มากกว่ากรณีใช้น้ำยาง HA พบว่าใช้ KOH 0.35 phr. ให้ผลความเสถียรที่เหมาะสม การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันยางเสื่อมชนิด BHT, 2246 และ Wingstay L พบว่าสารตัวสุดท้ายให้ผลดีที่สุดและใช้ในปริมาณ 0.75 phr. ผลการทดลองบ่มน้ำยางคอมปาวด์ที่ใช้ sulphur 1.0 phr., ZnO 0.65 และ ZDEC 1.0 phr. และมีสารตัวเร่งการคงรูปของถุงมือชนิดไวต่อปฏิกิริยาคือ SDBC ในอัตรา 1.0 และ 1.5 phr. ที่อุณหภูมิห้องจะได้ Chloroform number 2.5 ภายในเวลา 40 และ 24 ชั่วโมงตามลำดับ ซึ่งสามารถผลิตได้ถุงมือที่ไม่มีความแตกต่างในค่าการต้านแรงดึงทั้งก่อนและ หลังบ่มเร่งที่ 100 เซลเซียส /22 ชั่วโมง และมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทดลองสูตรน้ำยางพรีวัลคาไนซ์คือน้ำยาง HA 167, สารเคมีผสม 2.875 (ZnO 50+SDBC 50+ Sulphur50+ Wingstay L 25+ Vultamol 4+ น้ำ 171 กรัม), 10% KOH 0.45+ 20% K-laurate 1.5 กรัม มีอายุการใช้งานได้ถึง 6 เดือนเมื่อจุ่มจะได้ถุงมือคุณภาพผ่านเกณฑ์กำหนดการต้านแรงดึงยางตาม ASTM การทดลองผลิตถุงมือไร้แป้งโดยใช้สารหล่อลื่นชนิด silicone LE 45, Mobilcer A และ PEG 4000 พบว่าใช้ silicone LE 45 ในอัตรา 1.5 phr. ผสมน้ำยางคอมปาวด์ให้ผลถุงมือที่จุ่มได้มีความลื่นมากที่สุด จากการรวบรวมผลวิจัยข้างต้นได้จัดทำสรุปเป็นข้อแนะนำ “ปัญหาสาเหตุ และแนวทางแก้ไข ในกระบวนการผลิตถุงมือแพทย์แบบอัตโนมัติ” Research and development of medical gloves had been based on the study of raw materials used in the manufacturing process, i.e., some certain latex properties, the effect of some stabilizers and the efficiency of some antioxidants. Some specific compound condition and formulation, i.e., latex compound maturation, prevulcanised latex and powder-free formulation were studies. These researches had been carried out at the laboratory stage, and in some cases, the study at the actual production line had been operated. Experimental results showed that if the Mechanical Stability Time (MST ) of High Ammonia Latex (HA) rapidly increased, i.e., up to about 1,500 second, after about one month of production, such latex was too stable and hardly coating on the former. Latex compound stability was improved by using laurate mixed with caseinate and this mix showed better compound stability than that of stearate mixed with caseinate. Low Ammonia Latex (LA-TZ) needed higher amount of KOH, i.e., 0.35 phr, than HA latex inorder to have reasonable stable compound. Wingstay L showed the most efficient anti aging with the comparison to BHT and 2246 and at 0.75 phr of Wingstay L was enough to give good tensile properties of gloves. Tensile properties of glove using 1.0 and 1.5 phr of SDBC accelerator of certain compound formulation with Chloroform number 2.5 at maturation time 40 and 24 hours respectively showed no different. Prevulcanised latex based on HA latex 167, mix ingredients 2.875 (ZnO 50+ ZDBC 50+ Sulphur50+ Wingstay L 25+ Vultamol 4+ H2O 171 gram.), 10% KOH 0.45 and 20% K-laurate 1.5 gram, had shelf life up to 6 months and produced gloves having tensile properties confined to ASTM. Powder-free gloves could be produced by addition of 1.5 phr. Silicone LE 45 into compound latex, this showed better lubrication effect than that of Mobilcer A and PEG 4000. Having those experimental results, recommendation for fault finding and rectification in glove manufacture were summarized.

บรรณานุกรม :
วราภรณ์ ขจรไชยกูล , พลชิต บัวแก้ว , ภัทรา กานตศิลป์ , พรรษา ช่วยปล้อง , นุชนาฏ ณ ระนอง , Varaporn Kajornchaiyakul , Polchit Buakaew , Patra Kantasilp , Nuchanart Na-Ranong . (2537). การวิจัยและพัฒนาการผลิตถุงมือแพทย์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วราภรณ์ ขจรไชยกูล , พลชิต บัวแก้ว , ภัทรา กานตศิลป์ , พรรษา ช่วยปล้อง , นุชนาฏ ณ ระนอง , Varaporn Kajornchaiyakul , Polchit Buakaew , Patra Kantasilp , Nuchanart Na-Ranong . 2537. "การวิจัยและพัฒนาการผลิตถุงมือแพทย์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วราภรณ์ ขจรไชยกูล , พลชิต บัวแก้ว , ภัทรา กานตศิลป์ , พรรษา ช่วยปล้อง , นุชนาฏ ณ ระนอง , Varaporn Kajornchaiyakul , Polchit Buakaew , Patra Kantasilp , Nuchanart Na-Ranong . "การวิจัยและพัฒนาการผลิตถุงมือแพทย์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2537. Print.
วราภรณ์ ขจรไชยกูล , พลชิต บัวแก้ว , ภัทรา กานตศิลป์ , พรรษา ช่วยปล้อง , นุชนาฏ ณ ระนอง , Varaporn Kajornchaiyakul , Polchit Buakaew , Patra Kantasilp , Nuchanart Na-Ranong . การวิจัยและพัฒนาการผลิตถุงมือแพทย์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2537.