ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาการใช้สารไคตินและไคโตซานในการทำแผ่นเยื่อบางเพื่อการกรองแยกสารเพื่อประยุกต์ใช้ทางคลินิค

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาการใช้สารไคตินและไคโตซานในการทำแผ่นเยื่อบางเพื่อการกรองแยกสารเพื่อประยุกต์ใช้ทางคลินิค
นักวิจัย : สุวลี จันทร์กระจ่าง , ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ , เอนจี เชียนฮาว , กอบธัม สถิรกุล , วิลเลม สตีเวน , Suwalee Chandrkrachang , Piyabutr Wanichpongpan , Ng Chuen How , Korbtham Sathirakul , Willem Stevens
คำค้น : Chitin , Chitosan , Engineering and technology , Materials engineering , Membranes (Technology) , Polymers , Separation (Technology) , การแยก (เทคโนโลยี) , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เมมเบรน (เทคโนโลยี) , ไคติน , ไคโตแซน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4282
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้ เป็นการวิจัยพื้นฐานที่ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการวิจัยพื้นฐานที่สำคัญของแผ่น เยื่อบางไคโตซาน ประกอบด้วย การพัฒนาขึ้นรูปแผ่นเยื่อบาง การตรวจสอบสมบัติ และการประยุกต์เพื่อการกรองแยกทางคลินิค อันจะนำไปสู่การวิจัยแบบประยุกต์และการผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป ไคโตซานที่ค่ากำจัดหมู่อะซีติลประมาณ 75 % ถูกเตรียมโดยใช้ไคตินที่ได้มาจากเปลือกกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) แผ่นเยื่อบางไคโตซานที่ใช้กรองแยกแบบซึมผ่าน (dialysis) ถูกเตรียมขึ้นโดยใช้สารละลายขึ้นรูปของไคโตซานในกรดอะซีติก ซึ่งสารละลายขึ้นรูปของไคโตซาน แสดงพฤติกรรมของของไหลนอน-นิวโตเนียนแบบ shear-thickening ที่มีค่า shear index มากกว่า 1 สมบัติรีโอโลยีรวมทั้งสมบัติการยภาพ-เคมีของสารละลายขึ้นรูปไคโตซานก็ถูก ศึกษาไว้ด้วย แผ่นเยื่อบางไคโตซานที่ความหนา 30 ไมโครเมตร ถูกนำมาตรวจสอบลักษณะต่าง ๆของแผ่นเยื่อบาง ได้แก่ สมบัติทางกล ขนาดของรูพรุน น้ำหนักโมเลกุลคัทออฟ การกรองแบบซึมผ่านของสารละลายแอมโมเนียมซัลเฟต และเปรียบเทียบกับแผ่นเยื่อบางเซลลูโลสอะซีเตด แผ่นเยื่อบางไคโตซานถูกประมาณค่าเฉลี่ยของ ultimate stress และ strain ทั้งสภาวะแห้งและสภาวะเปียก ส่วนค่า Percentage relative crystallinities ของแผ่นเยื่อบางไคโตซานทั้งสภาวะแห้งและเปียก คำนวณได้จาก XRD แผ่นเยื่อบางไคโตซานมีค่าเฉลี่ยประมาณ 69-70 nm และมีค่าน้ำหนักโมเลกุลเท่ากับ 20000 Da ซึ่งจัดได้ว่าเป็นค่าที่มีความเหมาะสมในการนำไปประยุกต์ใช้กับการกรองแยกใน ระดับอัลตร้าฟิลเตรชัน ส่วนการนำไปกรองแยกยาเพื่อประยุกต์ใช้แผ่นเยื่อบางไคโตซานทางด้านคลินิค สามารถนำไปใช้งานได้เช่นเดียวกันกับแผ่นเยื่อบางเชิงพาณิชย์เซลลูโลสอะซีเตด This research deals with development and characterization of chitin and chitosan based membranes and investigations on performance of chitosan membrane for bioseparation techniques for clinical application. Chitosan with degree of deacetylation of about 75% was prepared using chitin obtained from local black tiger shrimp shells (Penaeus monodon). Dialysis membranes were prepared using casting solution of chitosan in acetic acid. The chitosan casting solution behaved as a typical non-newtonian shear-thickening fluid with a characteristic shear index value greater than 1. Rheological as well as physico-chemical properties of chitosan casting solutions were also investigated. Chitosan membrane sheets with 30 micrometer thickness were characterized for their mechanical properties, pore size, molecular weight cutoff (MWCO), permeability for dialysis of (NH4)2SO4 and compared with commercial membrane. Ultimate stress and strain of chitosan membranes were estimated under dry and wet conditions. Percentage relative crystallinities of dry and wet chitosan membranes were calculated from X-ray diffractrometry. Chitosan membranes had average pore size of about 69-70 nm with MWCO of 20000Da, which ideally suited for ultrafiltration applications. Performance of chitosan membranes for bioseparation techniques for clinical application was comparable to commercially available cellulose acetate membrane.

บรรณานุกรม :
สุวลี จันทร์กระจ่าง , ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ , เอนจี เชียนฮาว , กอบธัม สถิรกุล , วิลเลม สตีเวน , Suwalee Chandrkrachang , Piyabutr Wanichpongpan , Ng Chuen How , Korbtham Sathirakul , Willem Stevens . (2549). การวิจัยและพัฒนาการใช้สารไคตินและไคโตซานในการทำแผ่นเยื่อบางเพื่อการกรองแยกสารเพื่อประยุกต์ใช้ทางคลินิค.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุวลี จันทร์กระจ่าง , ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ , เอนจี เชียนฮาว , กอบธัม สถิรกุล , วิลเลม สตีเวน , Suwalee Chandrkrachang , Piyabutr Wanichpongpan , Ng Chuen How , Korbtham Sathirakul , Willem Stevens . 2549. "การวิจัยและพัฒนาการใช้สารไคตินและไคโตซานในการทำแผ่นเยื่อบางเพื่อการกรองแยกสารเพื่อประยุกต์ใช้ทางคลินิค".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุวลี จันทร์กระจ่าง , ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ , เอนจี เชียนฮาว , กอบธัม สถิรกุล , วิลเลม สตีเวน , Suwalee Chandrkrachang , Piyabutr Wanichpongpan , Ng Chuen How , Korbtham Sathirakul , Willem Stevens . "การวิจัยและพัฒนาการใช้สารไคตินและไคโตซานในการทำแผ่นเยื่อบางเพื่อการกรองแยกสารเพื่อประยุกต์ใช้ทางคลินิค."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
สุวลี จันทร์กระจ่าง , ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ , เอนจี เชียนฮาว , กอบธัม สถิรกุล , วิลเลม สตีเวน , Suwalee Chandrkrachang , Piyabutr Wanichpongpan , Ng Chuen How , Korbtham Sathirakul , Willem Stevens . การวิจัยและพัฒนาการใช้สารไคตินและไคโตซานในการทำแผ่นเยื่อบางเพื่อการกรองแยกสารเพื่อประยุกต์ใช้ทางคลินิค. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.