ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตสารไคติน/ไคโตซานคุณภาพสูงและการดัดแปรทางเคมีของสารไคติน/ไคโตซานเพื่อนำมาใช้งานทางด้านวัสดุตกแต่งแผล

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตสารไคติน/ไคโตซานคุณภาพสูงและการดัดแปรทางเคมีของสารไคติน/ไคโตซานเพื่อนำมาใช้งานทางด้านวัสดุตกแต่งแผล
นักวิจัย : วนิดา จันทร์วิกูล , พล พลเสน , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , สิริพร โตนดแก้ว , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ , ภาวดี เมธะคานนท์ , ปวีณา อุปนันต์ , Wanida Janvikul , Boonlom Thavornyutikarn , Siriporn Tanodekaew , Kongkiat Kongsuwan , Pawadee Methacanon , Paweena Uppanan
คำค้น : Biomaterials , Biomedical Engineering , Chitin , Chitosan , Engineering and technology , Polyurethanes , Wound dressing , วัสดุตกแต่งแผล , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โพลิยูริเธน , ไคโตแซน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4210
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อุตสาหกรรมของทะเลสดแช่แข็งเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากผลิตภัณฑ์กุ้งสดแช่แข็งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญอยู่ในสิบอันดับ แรกของประเทศ นอกจากอุตสาหกรรมนี้จะทำรายได้ให้กับประเทศแล้วยังทำให้เกิดอุตสาหกรรมต่อ เนื่องอีกมากมาย แต่ในขณะเดียวกันกากของเสียจากอุตสาหกรรมดังกล่าวปีละไม่น้อยกว่าหนึ่งแสน เมตริกตันก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆเช่นกัน ไคติน-ไคโตซานเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการแก้ปัญหานี้ เนื่องไคติน-ไคโตซานเป็นโพลิเมอร์ที่ได้มาจากการแปรรูปกากของเสีย เช่น เปลือกกุ้ง กระดองปูและแกนหมึก ที่ได้จากอุตสาหกรรมแช่แข็งนี้ โดยไคตินคือโพลิเมอร์ของ N-acetyl-D-glucosamine และไคโตซานซึ่งเป็นอนุพันธ์ของไคตินคือโพลิเมอร์ของ D-glucosamine เตรียมได้จ่กปฏิกิริยา deacetylation ของไคตินในด่างเข้มข้น ปัจจุบันได้มีการนำไคโตซานมาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ รวมทั้งในด้านการแพทย์ อาหารและยา เนื่องจากลักษณะเด่นของไคโตซาน นอกเหนือจากการเป็นสารโพลิเมอร์ที่มีประจุบวกคือ มีความสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดและไม่เป็นพิษ มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพ มีคุณสมบัติในการห้ามเลือด อีกทั้งยังย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ไคโตซานที่ใช้ในงานด้านการแพทย์ อาหารและยา จำเป็นต้องมีคุณภาพและความบริสุทธิ์สูง สำหรับประเทศไทยยังไม่มีการผลิตไคโตซานคุณภาพสูงนี้มากนัก ทำให้ผู้ประกอบการด้านการแพทย์ อาหารและยาส่วนใหญ่ต้องนำเข้าสารนี้จากต่างประเทศ การผลิตไคติน/ไคโตซานคุณภาพสูงจากกากของเสียนี้จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ สารทั้งสองนี้เป็นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์ทางด้านการตกแต่งแผลนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการใช้งานที่ค่อน ข้างสูง เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณการใช้งานสูงและหลากหลาย การนำเข้าจากต่างประเทศของผลิตภัณฑ์ตกแต่งแผลนั้นมีจำนวนค่อนข้างสูง ไคติน/ไคโตซานเป็นวัตถุดิบที่มีศักยภาพในการนำมาใช้งานทางการแพทย์ดังกล่าว มาแล้ว และมีความสามารถในการดูดน้ำได้ด้วยอีกทั้งย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ดังนั้งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตไคติน/ไคโตซานคุณภาพสูงใน ระดับกึ่งอุตสาหกรรม พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตนี้สู่ภาคเอกชน นอกจากนี้ไคติน/ไคโตซานจากกระบวนการผลิตนี้จะนำมาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุ ตกแต่งแผลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับใช้รักษาแผลประเภทต่างๆได้กว้างขวาง ขึ้น ได้แก่ แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก แผลกดทับ หรือแผลจากการผ่าตัด เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่เตรียมขึ้นจะมีหลายลักษณะ เช่น ผง เจล แผ่น (บางหรือหนา ซึ่งจะมีความยืดหยุ่นโค้งงอตามรูปร่างของแผลได้) เป็นต้น โดยจะทำการดัดแปรทางเคมีของสารไคติน/ไคโตซานเพื่อเตรียมวัสดุที่มีความ สามารถในการดูดซับน้ำ/ของเหลวจากบาดแผลอย่างน้อย 25 เท่าโดยน้ำหนัก สามารถรักษาความชื้นและอุณหภูมิที่พอเหมาะสมให้กับบาดแผลซึ่งเป็นสภาวะที่ เหมาะสมต่อการเจริญของเซลล์และเนื้อเยื่อบริเวณบาดแผล สามารถปิดกันการแพร่ผ่านของเชื้อจุลินทรีย์และสามารถคงความแข็งแรงของวัสดุ ไว้ได้หลังจากการอุ้มน้ำโดยไม่ฉีกขาดง่าย สามารถยึดติดกับผิวหนังรอบแผลแต่ไม่ติดกับแผลได้ดี สามารถโค้งงอตามรูปร่างของแผลได้เป็นต้น

บรรณานุกรม :
วนิดา จันทร์วิกูล , พล พลเสน , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , สิริพร โตนดแก้ว , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ , ภาวดี เมธะคานนท์ , ปวีณา อุปนันต์ , Wanida Janvikul , Boonlom Thavornyutikarn , Siriporn Tanodekaew , Kongkiat Kongsuwan , Pawadee Methacanon , Paweena Uppanan . (2548). การผลิตสารไคติน/ไคโตซานคุณภาพสูงและการดัดแปรทางเคมีของสารไคติน/ไคโตซานเพื่อนำมาใช้งานทางด้านวัสดุตกแต่งแผล.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วนิดา จันทร์วิกูล , พล พลเสน , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , สิริพร โตนดแก้ว , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ , ภาวดี เมธะคานนท์ , ปวีณา อุปนันต์ , Wanida Janvikul , Boonlom Thavornyutikarn , Siriporn Tanodekaew , Kongkiat Kongsuwan , Pawadee Methacanon , Paweena Uppanan . 2548. "การผลิตสารไคติน/ไคโตซานคุณภาพสูงและการดัดแปรทางเคมีของสารไคติน/ไคโตซานเพื่อนำมาใช้งานทางด้านวัสดุตกแต่งแผล".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วนิดา จันทร์วิกูล , พล พลเสน , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , สิริพร โตนดแก้ว , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ , ภาวดี เมธะคานนท์ , ปวีณา อุปนันต์ , Wanida Janvikul , Boonlom Thavornyutikarn , Siriporn Tanodekaew , Kongkiat Kongsuwan , Pawadee Methacanon , Paweena Uppanan . "การผลิตสารไคติน/ไคโตซานคุณภาพสูงและการดัดแปรทางเคมีของสารไคติน/ไคโตซานเพื่อนำมาใช้งานทางด้านวัสดุตกแต่งแผล."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
วนิดา จันทร์วิกูล , พล พลเสน , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , สิริพร โตนดแก้ว , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ , ภาวดี เมธะคานนท์ , ปวีณา อุปนันต์ , Wanida Janvikul , Boonlom Thavornyutikarn , Siriporn Tanodekaew , Kongkiat Kongsuwan , Pawadee Methacanon , Paweena Uppanan . การผลิตสารไคติน/ไคโตซานคุณภาพสูงและการดัดแปรทางเคมีของสารไคติน/ไคโตซานเพื่อนำมาใช้งานทางด้านวัสดุตกแต่งแผล. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.