ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตโลหะเจือเพื่อการบูรณะฟัน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตโลหะเจือเพื่อการบูรณะฟัน
นักวิจัย : ชัชรี สุชาติล้ำพงศ์ , ฤดี สุราฤทธิ์ , สิทธิชัย ขุนทองแก้ว , จุไร นาคะปักษิณ , วรรณา สุชาโต , Chatcharee Suchatlampong , Rudee Surarit , Sittichai Koontongkaew , Jurai Nakaparksin , Wanna Suchato
คำค้น : Amalgams , Biomechanical engineering , Biomedical Engineering , Dental materials , Engineering and technology , Fillings (Dentistry) , ทันตวัสดุ , วัสดุบูรณะ (ทันตกรรม) , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อมัลกัม
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4198
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยและพัฒนาการผลิตวัสดุทันตกรรมในประเทศไทยเป็นสาขาการวิจัยที่มีความ จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดศักยภาพในการพึ่งตนเองได้ โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตผงโลหะเงินเจืออมัลกัมเพื่อใช้เป็นวัสดุอุดฟัน เป็นโครงการหนึ่งที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Nippon Dental University, School of Dentistry at Niigata และกองโลหะกรรม กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกันดำเนินงานศึกษาวิจัย โดยได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เริ่มงานปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมา การดำเนินงานแบ่งเป็น 4 ระยะคือ ระยะแรกศึกษาข้อมูลเบื้องต้นการนำเข้าผงโลหะเงินเจือ ปริมาณการใช้ในประเทศ แหล่งวัตถุดิบ และศึกษาระบบการผลิตโลหะผงด้วยวิธีก๊าซอะตอม ไมเซชัน ระยะที่สองเป็นการดำเนินการผลิตผงโลหะเงินเจือด้วยวิธีก๊าซอะตอมไมเซชัน วิเคราะห์วิจัยประสิทธิภาพการผลิตของอุปกรณ์ คุณภาพของอมัลกัมที่ผลิตได้ ระยะที่สามเกี่ยวข้องกับการทดสอบความเข้ากันได้ของวัสดุอมัลกัมที่ผลิตได้ กับเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง ระยะที่สี่เป็นการนำอมัลกัมที่ผลิตได้ไปใช้กับผู้ป่วย เพื่อศึกษาลักษณะวัสดุเมื่อใช้งานในช่องปาก ทั้งนี้ขั้นตอนดังกล่าวศึกษาวิจัยได้ผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ อาทิสามารถใช้ระบบก๊าซอะตอมไมเซชันผลิตผงโลหะเงินเจือได้ผงโลหะทรงกลม มีปริมาณผงที่ใช้งานได้ร้อยละ 40 ผงโลหะเงินเจือที่ได้เมื่อใช้เป็นอมัลกัม และตรวจสอบสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน พบว่ามีสมบัติเหนือกว่าเกณฑ์และใกล้เคียงหรือดีกว่าอมัลกัมบางผลิตภัณฑ์ที่ นำเข้ามาจากต่างประเทศ เมื่อตรวจสอบความเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงพบว่ามีลักษณะใกล้เคียง กับอมัลกัมที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ นอกจากนี้การศึกษาการกัดกร่อนพบว่าใกล้เคียงโชฝุและผลการศึกษาทางคลินิกระยะ เวลา 3 เดือน 1 ปี ยังคงคล้ายคลึงกับอมัลกัมกัมโชฝุ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผงโลหะเงินเจือที่ผลิตขึ้นเองเพื่อใช้เป็นอมัลกัมนี้มี คุณภาพทางกายภาพดีเหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนคุณภาพทางชีวภาพคล้ายคลึงกับอมัลกัมอื่นๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานทางทันตกรรมในการอุดฟันให้กับประชาชนได้ สำหรับการศึกษาวิจัยที่จำเป็นต้องกระทำต่อไปคือ เนื่องจากอมัลกัมจัดอยู่ในกลุ่มยา จึงต้องศึกษาปฏิกิริยาในช่องปากเพิ่มเติม และศึกษาวิจัยพัฒนาวัสดุในแง่การก่อตัวให้ช้าลงและเพิ่มความเหนียวระหว่าง การก่อตัวให้ดีขึ้นเพื่อให้การใช้งานสะดวกขึ้น Dental material is one of the most important topic for research and development in Thailand. In order to create self reliance potential, the research unit of the Faculty of Dentistry Mahidol university has started a research program on dental silver alloy production in collaboration with the Nippon Dental University at Niigata, Japan and the Metallurgical department, Ministry of Industry, funded by National Metal and Materials Technology Center. Amalgam is the powder of dental silver alloy containing silver, copper, tin and mixed with pure mercury. Thus resulted in a paste usable for dental fillings. The amalgam project was initiated in 1991 and covers 4 phases. The first phase involved study of the importation, volume of usage in Thailand, source of raw materials, and basic information on the production and preparation of the metallic powder production equipment. The second phase involved production using gas atomization technique, this phase including installation and testing of the production equipment, studying the efficiency of the equipment on powder production, finally producing the material according to specifications. The third phase involved testing biological properties of the material before use in human. The fourth phase was the clinical trial concerning the change under the oral environment. This phase also included planing for introducing the project to industry. In conclusion, the results reaches the objectives. The production is improved. The physical and mechanical properties are above the standard limit, the corrosion and biocompatibility properties are also similar to others restorative filling materials. The clinical results at 3 months and 1 year are similar to Shofu. Therefore, local produced amalgam can be used for a restorative filling materials. For further study, amalgam is claimed as a medicine, therefore, the usage test should be evaluated before distribution. Meanwhile, the setting time and plasticity properties should also be improved for more convenience usage.

บรรณานุกรม :
ชัชรี สุชาติล้ำพงศ์ , ฤดี สุราฤทธิ์ , สิทธิชัย ขุนทองแก้ว , จุไร นาคะปักษิณ , วรรณา สุชาโต , Chatcharee Suchatlampong , Rudee Surarit , Sittichai Koontongkaew , Jurai Nakaparksin , Wanna Suchato . (2541). การผลิตโลหะเจือเพื่อการบูรณะฟัน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชัชรี สุชาติล้ำพงศ์ , ฤดี สุราฤทธิ์ , สิทธิชัย ขุนทองแก้ว , จุไร นาคะปักษิณ , วรรณา สุชาโต , Chatcharee Suchatlampong , Rudee Surarit , Sittichai Koontongkaew , Jurai Nakaparksin , Wanna Suchato . 2541. "การผลิตโลหะเจือเพื่อการบูรณะฟัน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชัชรี สุชาติล้ำพงศ์ , ฤดี สุราฤทธิ์ , สิทธิชัย ขุนทองแก้ว , จุไร นาคะปักษิณ , วรรณา สุชาโต , Chatcharee Suchatlampong , Rudee Surarit , Sittichai Koontongkaew , Jurai Nakaparksin , Wanna Suchato . "การผลิตโลหะเจือเพื่อการบูรณะฟัน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2541. Print.
ชัชรี สุชาติล้ำพงศ์ , ฤดี สุราฤทธิ์ , สิทธิชัย ขุนทองแก้ว , จุไร นาคะปักษิณ , วรรณา สุชาโต , Chatcharee Suchatlampong , Rudee Surarit , Sittichai Koontongkaew , Jurai Nakaparksin , Wanna Suchato . การผลิตโลหะเจือเพื่อการบูรณะฟัน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2541.