ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติของยางธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการไฮโดรจิเนชั่น

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติของยางธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการไฮโดรจิเนชั่น
นักวิจัย : สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , อ้อยใจ ทองเฌอ , จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ , Surapich Loykulnant , Oychai Tongcher , Jitladda Sakdapipanich
คำค้น : Engineering and technology , Hydrogenation , Latex , Materials engineering , Polymers , Rubber , ยางธรรมชาติ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , ไฮโดรจิเนชั่น
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4165
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของยางธรรมชาติเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในปรับ ปรุงสมบัติบางประการของยางธรรมชาติให้ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ทั้งในด้านการใช้ งานให้เท่าเทียมกับยางสังเคราะห์และเพื่อเพิ่มมูลค่าของยางธรรมชาติ ไฮโดรจิเนชั่นเป็นวิธีที่สำคัญวิธีหนึ่งในการเพิ่มสมบัติเรื่องการทนน้ำมัน ทนการออกซิเดชันจากอากาศและแสงแดดของยางธรรมชาติซึ่งเป็นโพลิเมอร์ที่ประกอบ ด้วยพันธะที่ไม่อิ่มตัว กระบวนการทำไฮโดรจิเนชั่นนั้น สามารถทำได้ทั้งระบบที่ใช้คะตะลิสต์และไม่ใช้คะตะลิสต์ งานวิจัยนี้จะทำการหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการไฮโดรจิเนชั่นของน้ำยาง ธรรมชาติ โดยศึกษาผลของปัจจัยต่างๆ ของกระบวนการไฮโดรจิเนชั่นอย่างเป็นระบบ ทั้งระบบที่ใช้คะตะลิสต์และไม่ใช้คะตะลิสต์ของน้ำยางธรรมชาติธรรมดา และน้ำยางธรรมชาติที่สกัดโปรตีนออก จากนั้นจะทำการศึกษาสมบัติพื้นฐานทางเคมีและทางกายภาพของยางธรรมชาติที่ได้ Chemical modification of natural rubber has been an attractive field of research because of the technological importance of modified products. Hydrogenation is one of the important methods for improving and changing the properties of unsaturated elastomer toward greater stability against thermal, oxidative, and radiation-induced degradation. The conversion of an unsaturated polymer to a saturated one can be carried out by homogeneous and heterogeneous catalytic hydrogenations, as well as by non-catalytic hydrogenation. The objectives of this research are to find the most suitable condition to prepare the hydrogenated natural rubber in latex form. In this research, we will therefore systematically study the hydrogenation of natural rubber latex. The catalytic and non-catalytic hydrogenations of both conventional and deproteinized natural rubber latices will be investigated. Finally, the basic properties of the hydrogenated natural rubber thus prepared will be also discussed.

บรรณานุกรม :
สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , อ้อยใจ ทองเฌอ , จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ , Surapich Loykulnant , Oychai Tongcher , Jitladda Sakdapipanich . (2549). การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติของยางธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการไฮโดรจิเนชั่น.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , อ้อยใจ ทองเฌอ , จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ , Surapich Loykulnant , Oychai Tongcher , Jitladda Sakdapipanich . 2549. "การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติของยางธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการไฮโดรจิเนชั่น".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , อ้อยใจ ทองเฌอ , จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ , Surapich Loykulnant , Oychai Tongcher , Jitladda Sakdapipanich . "การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติของยางธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการไฮโดรจิเนชั่น."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , อ้อยใจ ทองเฌอ , จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ , Surapich Loykulnant , Oychai Tongcher , Jitladda Sakdapipanich . การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติของยางธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการไฮโดรจิเนชั่น. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.