ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารประกอบ Metallo-organic ชนิดใหม่เพื่อใช้สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารประกอบ Metallo-organic ชนิดใหม่เพื่อใช้สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์
นักวิจัย : ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง , ชัญชณา ธนชยานนท์ , สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ , Thanasat Sooksimuang , Chanchana Thanachayanont , Somboon Sahasithiwat
คำค้น : Composite materials , Engineering and technology , Materials engineering , Solar cells , วัสดุเชิงประกอบ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เซลล์แสงอาทิตย์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4162
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พลังงานแสงอาทิตย์มาจัดได้ว่าเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่สำคัญและเป็นแนวทางใน การแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานในระยะยาวทางเลือกหนึ่งที่สมควรที่จะได้รับการ พัฒนา วิธีการเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งก็คือ การใช้เซลล์แสงอาทิตย์เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า อย่างไรก็ดีเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นยังมีประสิทธิภาพและความ เสถียรภาพค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับราคา โครงการวิจัยนี้จะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการพัฒนาสารประกอบโลหะ อินทรีย์ที่เป็นสีย้อมและทำหน้าที่หน้าที่เป็นตัวดูดกลืนและเปลี่ยนพลังงาน แสงเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสารประกอบประเภทนี้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อม ไวแสง ข้อเสนอโครงการวิจัยนี้จะเป็นการเตรียมสารประกอบโลหะอินทรีย์ชนิดใหม่ซึ่ง ประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ (1) การเติมหมู่อนุพันธ์ของ Aromatic Phenyl ให้กับสารประกอบ Ruthenium bipyridine ซึ่งเป็นสีย้อมอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน (2) การเพิ่มความยาวของ ?-conjugation ให้โมเลกุลของสีย้อม (3) การนำสารประกอบ Phthalocyanines มาใช้เป็นสีย้อมไวแสง และ (4) การนำสารประกอบ Ruthenium เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโมเลกุลของโพลิเมอร์ สีย้อมที่เตรียมได้จะถูกนำมาวิเคราะห์ทั้งทางด้านโครงสร้าง สมบัติทางความร้อน สมบัติทางการดูดกลืนแสง และสมบัติทางไฟฟ้าเคมีก่อนที่จะนำไปขึ้นรูปเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ สีย้อมที่มีสมบัติโดยรวมดีจะถูกนำไปขึ้นรูปเป็นเซลล์ซึ่งประกอบด้วยส่วน สำคัญ คือ (1) อิเล็กโทรดหน้าและหลังซึ่งทำด้วยแก้วที่เคลือบด้วย fluorine doped tin oxide (2) สารที่ทำหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอนจากสีย้อมซึ่งทำด้วย titanium dioxide nanoparticle และ (3) สารละลาย I-/I3- เป็นอิเล็กโตรไลท์ จากนั้นเซลล์แสงอาทิตย์ดังกล่าวจะถูกนำไปทดสอบเพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความ เสถียรภาพ ตลอดถึงการประเมินราคาของการผลิตเซลล์ต้นแบบ นอกจากนี้ โครงการวิจัยจะทำการเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้ไปสู่ระดับ อุตสาหกรรม Solar Energy is one of the most important energy sources which has high potential to solve an energy shortage problem. As a result, the solar energy harvesting should be developed. Photovoltaic cell, is a good candidate to utilize solar energy efficiently. However, as of now, a state-of-the-art solar cell still performs with low efficiency and stability when compared to production cost. This project aims to solve these problems by improvement of the properties of dye which functions as light absorber, a crucial component in solar cell, and changes photo energy to electricity. This project proposal aims to solve the long term energy shortage problem by development of photovoltaic cell to exhibit high efficiency as well as thermal and chemical stabilities. The improvement of organic dyes, novel metallo-organic compounds, for dye sensitized solar cell will be concentrated. Four methodologies to synthesize new dyes are proposed: (1) addition of phenyl derivative groups to ruthenium bipyridine based compounds, (2) prolonging ?-conjugation to the dye molecules, (3) utilization of phthalocyanine derivatives as dyes for solar cell, and (4) incorporation of Ruthenium complex into polymer molecules. All new dyes will be characterized prior to fabrication into solar cell. The characterization includes techniques to study structures, thermal photo and electrochemical properties of the new compounds. Good candidates, based on the properties, will be then fabricated into photovoltaic cells using (1) glass coated with fluorine doped tin oxide as front and back electrode, (2) titanium dioxide nanoparticle as an electron acceptor, and (3) I-/I3- as an electrolyte. The performance of cells will be investigated in terms of efficiency, stability and production cost. At the last period of the project, the activities will be mostly emphasized on the production of pilot models. Finally, the technology will be transferred to industrials.

บรรณานุกรม :
ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง , ชัญชณา ธนชยานนท์ , สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ , Thanasat Sooksimuang , Chanchana Thanachayanont , Somboon Sahasithiwat . (2549). การเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารประกอบ Metallo-organic ชนิดใหม่เพื่อใช้สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง , ชัญชณา ธนชยานนท์ , สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ , Thanasat Sooksimuang , Chanchana Thanachayanont , Somboon Sahasithiwat . 2549. "การเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารประกอบ Metallo-organic ชนิดใหม่เพื่อใช้สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง , ชัญชณา ธนชยานนท์ , สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ , Thanasat Sooksimuang , Chanchana Thanachayanont , Somboon Sahasithiwat . "การเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารประกอบ Metallo-organic ชนิดใหม่เพื่อใช้สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง , ชัญชณา ธนชยานนท์ , สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ , Thanasat Sooksimuang , Chanchana Thanachayanont , Somboon Sahasithiwat . การเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารประกอบ Metallo-organic ชนิดใหม่เพื่อใช้สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.