ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมอนุภาคของโพลีไอโซพรีนให้ได้ขนาดต่าง ๆ ตามที่ต้องการ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมอนุภาคของโพลีไอโซพรีนให้ได้ขนาดต่าง ๆ ตามที่ต้องการ
นักวิจัย : อ้อยใจ ทองเฌอ , Oychai Tongcher
คำค้น : Copolymers , Engineering and technology , Materials engineering , Polyisoprenes , Polymers , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โพลิเมอร์ผสม , โพลิไอโซพรีน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4135
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ยางธรรมชาติเป็นโพลิเมอร์ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยโมโนเมอร์หลายพันหน่วยของไอโซพรีนมาต่อเข้าด้วยกัน โดยทั่วไปแล้ว จะอยู่ในรูปของอนุภาคยางที่มีขนาดอยู่ในช่วง 20-3000 นาโนเมตร ลอยตัวอยู่ในน้ำ ได้มีการใช้น้ำยางธรรมชาติอย่างแพร่หลายสำหรับอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์จาก น้ำยางธรรมชาติโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นการผลิตโดยกระบวนการแบบจุ่ม เช่น ถุงมือ ถุงยางอนามัย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้มีการนำน้ำยางธรรมชาติมาทำปฏิกิริยาดัดแปลงต่าง ๆ เช่น การ grafting หรือ epoxidation เป็นต้น เพื่อให้มีสมบัติตามที่ดีขึ้นตามที่ต้องการ หรือแม้กระทั่งการผสม (Blending) น้ำยางธรรมชาติกับสารตัวเติมอื่น ๆ เช่น น้ำยางคลอโรพรีน เป็นต้น ดังนั้น ขนาดของอนุภาคยางน่าจะมีผลต่อการเกิดฟิล์ม ความหนาและความสม่ำเสมอของฟิล์มในกระบวนการจุ่ม และขนาดของอนุภาคยางน่าจะมีผลต่อปฏิกิริยาดัดแปลง หรือ การผสมดังกล่าวข้างต้น แต่อย่างไรก็ตามการที่จะทำการทดลองโดยใช้อนุภาคยางธรรมชาติขนาดต่าง ๆ ตามที่ต้องการนั้นเป็นไปยาก งานวิจัยนี้จึงเตรียมอนุภาคโพลีไอโซพรีนแทนเพื่อเป็นรูปแบบจำลองของยาง ธรรมชาติ (Model system) เนื่องจากสามารถควบคุมการสังเคราะห์ให้ได้ขนาดอนุภาคตามต้องการได้ ในงานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อต้องการศึกษาการเตรียมอนุภาคของโพลีไอโซพรี นขนาดต่าง ๆ ตามที่ต้องการ ด้วยกระบวนการอิมัลชั่นโพลีเมอไรเซชัน เป็นเทคนิคหลัก โดยจะมีการหาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมอนุภาคเหล่านั้น เพื่อให้ได้อนุภาคของโพลีไอโซพรีนขนาดต่าง ๆ กันตามที่ต้องการ ซึ่งเมื่อประสบความสำเร็จแล้ว จะได้นำไปประยุกต์เพื่อศึกษาผลของขนาดของอนุภาคที่มีต่อการทำแผ่นฟิล์มเพื่อ ให้มีความบางและความหนาสม่ำเสมอและสามารถประยุกต์ใช้ในกระบวนการจุ่ม (dipping) ของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปศึกษาต่อไปถึงผลของขนาดอนุภาคต่อการเกิดปฏิกิริยา ต่าง ๆ เช่น grafting หรือ epoxidation เป็นต้น และอาจนำไปประยุกต์เพื่อศึกษาการผสม (Blending) กับสารตัวเติมอื่น ๆ ได้อีกด้วย Natural rubber is a polymer, comprising of thousands units of cis-isoprene as a monomer. Generally, natural rubber is in the form of latex (after tapping) i.e. rubber particles (with particle size ranges between 20-3000 nm) dispersed in water. Most of natural rubber latex industries employ dipping process as the main technique to produce the products such as gloves and condoms. In addition, chemical modification reactions of natural rubber latex, such as grafting and epoxidation, and blending natural rubber with other polymers or fillers are widely conducted in order to improve the properties of natural rubber to obtain the desired products. Therefore, it is expected that the particle size of natural rubber has a significant effect on film formation and film thickness as well as chemical modification reactions and blending. However, it is difficult to obtain the natural rubber particle with desired particle size. Therefore, polyisoprene particles will be used instead for this prelimanary study, because they can be prepared to yield polyisoprene particles with desired particle size. The objective of this research is to prepare polyisoprene particles, using emulsion polymerisation as a main technique. Polymerisation formulae and conditions will be optimised in order to obtain polyisoprene particles at particular particle size. After the successful preparation, studying effect of particle size on film formation will be carried out in order to obtain a good thin film. The technique can then be applied for dipping process in the manufacture of thin-walled articles. Further research possibilities include studying the effect of particle size on chemical reaction e.g. grafting and epoxidation, and improvement of blending natural rubber latex with other fillers.

บรรณานุกรม :
อ้อยใจ ทองเฌอ , Oychai Tongcher . (2549). การเตรียมอนุภาคของโพลีไอโซพรีนให้ได้ขนาดต่าง ๆ ตามที่ต้องการ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อ้อยใจ ทองเฌอ , Oychai Tongcher . 2549. "การเตรียมอนุภาคของโพลีไอโซพรีนให้ได้ขนาดต่าง ๆ ตามที่ต้องการ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อ้อยใจ ทองเฌอ , Oychai Tongcher . "การเตรียมอนุภาคของโพลีไอโซพรีนให้ได้ขนาดต่าง ๆ ตามที่ต้องการ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
อ้อยใจ ทองเฌอ , Oychai Tongcher . การเตรียมอนุภาคของโพลีไอโซพรีนให้ได้ขนาดต่าง ๆ ตามที่ต้องการ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.