ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
นักวิจัย : สิริพร โตนดแก้ว , วนิดา จันทร์วิกูล , วิจิตร ธรานนท์ , ดวงพร พูลสุขสมบัติ , กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป , ปวีณา อุปนันต์ , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , สมฤทัย ชรรณษานนท์ , Siriporn Tanodekaew , Wichit Tharanon , Wanida Janvikul , Kriskrai Sitthiseripratip , Paweena Uppanan , Boonlom Thavornyutikarn , Somruethai Channasanon
คำค้น : Biomechanical engineering , Biomedical Engineering , Bone substitutes , Engineering and technology , Rapid prototyping , Surgery , การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว , วัสดุทดแทนกระดูก , วิศวกรรมชีวการแพทย์ , ศัลยกรรม , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4042
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันบทบาทของคอมพิวเตอร์ต่องานด้านศัลยกรรมหรือผ่าตัดมีมากขึ้น การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างต้นแบบหรือแบบจำลองอวัยวะเพื่อประโยชน์ ต่อแพทย์ผู้รักษาที่จะได้ศึกษาสัมผัสอวัยวะนั้นอย่างใกล้ชิด จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผ่าตัดให้มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น แพทย์สามารถทำการวิเคราะห์ วางแผนการผ่าตัดและทดลองผ่าตัดก่อนทำการผ่าตัดจริง เพื่อฝึกฝนให้เกิดความคล่องแคล่ว ซึ่งเป็นการลดเวลาและความเสี่ยงโดยเฉพาะในรายที่การผ่าตัดมีความซับซ้อน และขณะเดียวกันแบบจำลองยังเป็นสื่อช่วยให้ผู้ป่วยหรือญาติได้เข้าใจกระบวน การของการรักษาด้วย เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว (Rapid Prototyping Technology) เป็นกระบวนการผลิตชิ้นงานต้นแบบ 3 มิติขึ้นโดยตรงจากภาพและข้อมูลในคอมพิวเตอร์ โดยการนำภาพคอมพิวเตอร์ 3 มิติมาแยกให้เป็นชั้นตามภาคตัดขวาง ข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปกำหนดการสร้างต้นแบบขึ้นทีละชั้น ซึ่งสามารถผลิตชิ้นงานต้นแบบที่มีรูปทรงซับซ้อนได้ในระยะเวลาอันสั้น จากต้นแบบที่ได้นี้จะนำไปสู่การขึ้นรูปชิ้นงานจริงที่ใช้ในการศัลยกรรมซึ่ง จำเป็นต้องเลือกใช้วัสดุที่มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพและมีความแข็งแรงเหมาะ สมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ในงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาวัสดุชีวภาพเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานโดยตรง กับเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วให้ผลิตชิ้นส่วนที่ใช้งานจริงในการศัลยกรรม เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในกระบวนการผลิตชิ้นงาน ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการผลิตชิ้นงาน งานวิจัยนี้จะเน้นวัสดุทดแทนกระดูกเพื่องานศัลยกรรมบริเวณกะโหลกศีรษะและใบ หน้า ซึ่งวัสดุที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันคือ PMMA ซึ่งมีค่าความแข็งแรงทางเชิงกลสูงพอที่จะใช้ทำศัลยกรรมในบริเวณซึ่งไม่ต้อง รับแรงกระแทกมาก ในงานวิจัยนี้จะเตรียมอะคริลิกเรซินที่สามารถเกิดปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซชัน ได้เมื่อถูกแสง เมื่อเข้าสู่กระบวนการขึ้นรูปด้วยเทคนิค RP โดยการใช้แสงก็จะเกิดการแข็งตัวทีละชั้นจนเป็นชิ้นงานตามต้องการได้ สมบัติทั้งทางกายภาพและเชิงกลของวัสดุที่พัฒนาขึ้นต้องเทียบเท่ากับ PMMA ที่ใช้งานอยู่ และต้องผ่านการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ ต่อสัตว์ทดลอง ก่อนนำไปใช้งานจริงในคลินิก Currently, there has been increasing interest to use rapid prototyping technology (RP) in medical area. The use of RP to build medical models or organs offers advantages to surgeons in several ways. The enhancement of effectiveness in operation can be achieved by using these medical models for pre-operative planning, practicing, analyzing as well as explaining complex operations to patients. Surgical time and risks in operations would be reduced, especially for complicated operations. RP is a technology for building three dimensional models from computer image. The complex model can be formed rapidly layer-by-layer according to its cross-sectional image. This model is then used as a casting pattern to manufacture a final specimen which for medical use, made from a biocompatible material. The properties of chosen biomaterial, especially mechanical property are also restricted to meet the requirement of target organ. In this research, a biomedical material is purposely developed to build medical specimens for craniofacial and maxillofacial surgeries. The developed material is designed to apply directly to RP process. Accordingly, a more direct path to build a finished specimen instead of the cast path used in the conventional RP process is employed. This would lead to a cost reduction and time saving in producing specimen. At present, PMMA likely has mechanical property that suits for facial bone substitute. As a result, the photosensitive liquid based on acrylic resin which turns solid when exposed to light in RP process is developed in this study. The physical and mechanical properties of developed material are compared with those of medical PMMA. The cytotoxicity and possibility to use this material in animals is evaluated before being used in human.

บรรณานุกรม :
สิริพร โตนดแก้ว , วนิดา จันทร์วิกูล , วิจิตร ธรานนท์ , ดวงพร พูลสุขสมบัติ , กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป , ปวีณา อุปนันต์ , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , สมฤทัย ชรรณษานนท์ , Siriporn Tanodekaew , Wichit Tharanon , Wanida Janvikul , Kriskrai Sitthiseripratip , Paweena Uppanan , Boonlom Thavornyutikarn , Somruethai Channasanon . (2553). โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สิริพร โตนดแก้ว , วนิดา จันทร์วิกูล , วิจิตร ธรานนท์ , ดวงพร พูลสุขสมบัติ , กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป , ปวีณา อุปนันต์ , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , สมฤทัย ชรรณษานนท์ , Siriporn Tanodekaew , Wichit Tharanon , Wanida Janvikul , Kriskrai Sitthiseripratip , Paweena Uppanan , Boonlom Thavornyutikarn , Somruethai Channasanon . 2553. "โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สิริพร โตนดแก้ว , วนิดา จันทร์วิกูล , วิจิตร ธรานนท์ , ดวงพร พูลสุขสมบัติ , กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป , ปวีณา อุปนันต์ , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , สมฤทัย ชรรณษานนท์ , Siriporn Tanodekaew , Wichit Tharanon , Wanida Janvikul , Kriskrai Sitthiseripratip , Paweena Uppanan , Boonlom Thavornyutikarn , Somruethai Channasanon . "โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
สิริพร โตนดแก้ว , วนิดา จันทร์วิกูล , วิจิตร ธรานนท์ , ดวงพร พูลสุขสมบัติ , กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป , ปวีณา อุปนันต์ , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , สมฤทัย ชรรณษานนท์ , Siriporn Tanodekaew , Wichit Tharanon , Wanida Janvikul , Kriskrai Sitthiseripratip , Paweena Uppanan , Boonlom Thavornyutikarn , Somruethai Channasanon . โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.