ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ของแฟรกทัลในการศึกษาการกระจายตัวของสีผงในพลาสติก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ของแฟรกทัลในการศึกษาการกระจายตัวของสีผงในพลาสติก
นักวิจัย : วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล , ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล , อรัญญา ทองเขียว , ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ , เมธี สุภาวิตา , เนาวรัตน์ พึ่งชื่น , Wiwut Tanthapanichakoon , Tawatchai Charinpanitkul
คำค้น : Engineering and technology , Fractals , Materials engineering , Pigments , Plastics , Polymers , พลาสติก , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , สารเติมแต่ง , สีผง , แฟรคทัลจีโอเมตรี
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3991
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้ได้ทำการศึกษาการกระจายตัวสารเติมแต่งในเนื้อพลาสติก ซึ่งมีผลต่อคุณสมบัติของพลาสติก โดยเลือกสีผงเป็นตัวแทนของสารเติมแต่ง และใช้เครื่องนวดผสมชนิดเกลียวหนอนคู่แบบต่อเนื่อง เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต และเสนอวิธีการวิเคราะห์การกระจายตัวของสีผงในพลาสติกแบบใหม่โดยอาศัยหลัก การของแฟรคทัล จีโอเมตรี (Fractal geometry) วิธีการวิเคราะห์แบบแฟรคทัลเป็นวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณแนวใหม่ที่อาศัย หลักการของเราขาคณิตแฟรคทัลเพื่อใช้อธิบายโครงสร้างที่ซับซ้อนเกินกว่าจะ สามารถอธิบายได้ด้วยเรขาคณิตทั่วไปในอดีตวิธีการประเมินระดับการกระจายตัว ของสารเติมแต่งนั้นจะอาศัยประสบการณ์หรือวิธีทางสถิติ (เช่น การใช้ค่าความแปรปรวนของสัดส่วนของสารเติมแต่งในตัวอย่างต่าง ๆ ที่สุ่มได้) ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลในระดับเมสโสสเกล (Mesoscale) หรือเซมิแมคโครสเกล (Semi-Macroscale) เท่านั้น แต่จากหลักการของแฟรคทัลจะสามารถให้ข้อมูลละเอียดถึงระดับไมโครสเกล (Microscale) จึงใช้เป็นดัชนีเชิงปริมาณที่บอกความแตกต่างได้ว่า ของผสมที่ได้เป็นแบบเรนดัมธรรมดา (normal random) หรือเป็นแบบมีแบบแผน (Ordered mixture) หรือบอกความแตกต่างของความรุนแรงของการกระจายตัวว่ามีการนวดผสมของกลุ่ม อนุภาคทุติยภูมิ(Secondary particle) เป็นอนุภาคปฐมภูมิ (Primary particle) หรือไม่ ในระดับมากน้อยเพียงใด โครงการนี้ได้เสนอวิธีประยุกต์แนวคิดของแฟรคทัลในการประเมินระดับความสม่ำ เสมอของการกระจายตัวของสีผงในพลาสติก ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการประเมินการกระจายตัวของสารเติมแต่งอื่น ๆ ในพลาสติกและวัสดุหลักชนิดอื่น ๆ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลิต Functional Materials และวัสดุที่มีสมบัติแปลกใหม่ที่แตกต่างจากอดีต The present project aims to study the effects of dispersion state of additives in plastic on its utilization properties. Pigments are sued as representatives of additives and a continuous twin-screw kneader is used to find suitable kneading conditions on the dispersion o gigments. A novel method for evaluating the dispersion state of pigments in plastics, which is based on fractal geometry, is proposed. The fractal analysis method is a novel quantitative analytical method that uses the concept of fractal geometry to describe structures too complex to describe clearly with the aid of Euclidean geometry. Conventional methods to evaluate the degree of dispersion of an additive of interst either rely on experience or employ statistical methods (for example, the sample variance of composition of the additive of interst obtained from random sampling). The obtained information is oly at the mesoscale (semi-macroscale) level. However, since fractal analysis yields information down to the microscale level, it provides a quantitative index that can differentiate whether the resulting mixture is simply a perfact random mixture or an ordered mixture, and distinguish between the intensity levels of knading by indicating the presence or absence as well as the degree of breaking up of cluster or secondary particles during the operation. This project recommends how the concept of fractal may be applied to study the degree of dispersion of pigments in plastics. The obtained information can be also applied to evaluate the dispersion state of other additives in plastics and other main materials, which is essentail to production of functional mateirals and novel materials with unconventional properties.

บรรณานุกรม :
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล , ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล , อรัญญา ทองเขียว , ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ , เมธี สุภาวิตา , เนาวรัตน์ พึ่งชื่น , Wiwut Tanthapanichakoon , Tawatchai Charinpanitkul . (2542). การประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ของแฟรกทัลในการศึกษาการกระจายตัวของสีผงในพลาสติก.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล , ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล , อรัญญา ทองเขียว , ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ , เมธี สุภาวิตา , เนาวรัตน์ พึ่งชื่น , Wiwut Tanthapanichakoon , Tawatchai Charinpanitkul . 2542. "การประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ของแฟรกทัลในการศึกษาการกระจายตัวของสีผงในพลาสติก".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล , ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล , อรัญญา ทองเขียว , ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ , เมธี สุภาวิตา , เนาวรัตน์ พึ่งชื่น , Wiwut Tanthapanichakoon , Tawatchai Charinpanitkul . "การประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ของแฟรกทัลในการศึกษาการกระจายตัวของสีผงในพลาสติก."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2542. Print.
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล , ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล , อรัญญา ทองเขียว , ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ , เมธี สุภาวิตา , เนาวรัตน์ พึ่งชื่น , Wiwut Tanthapanichakoon , Tawatchai Charinpanitkul . การประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ของแฟรกทัลในการศึกษาการกระจายตัวของสีผงในพลาสติก. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2542.