ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดัดแปรสมบัติของเส้นใยเซลลูโลสในกระบวนการเตรียมผ้าเพื่อเพิ่มความสามารถการรับสีย้อม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดัดแปรสมบัติของเส้นใยเซลลูโลสในกระบวนการเตรียมผ้าเพื่อเพิ่มความสามารถการรับสีย้อม
นักวิจัย : กาวี ศรีกูลกิจ , มานิตย์ นิธิธนากุล , Kawee Srikulkit , Manit Nithitanakul
คำค้น : Cellulose , Cotton , Dyes and dyeing , Engineering and technology , Manufacturing engineering , Textile technology , ผ้าฝ้าย , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , สีย้อมและการย้อมสี , เซลลูโลส
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3946
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

น้ำเสียหลังกระบวนการย้อมเส้นใยเซลลูโลสจะมีสีย้อมตกค้างและมีความเข้มข้น ของเกลือในปริมาณสูง ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันปัญหานี้ได้ถูกนำมาเชื่อมโยงกับการค้าระหว่างประเทศไปแล้ว ซึ่งหมายความว่าเป็นความจำเป็นที่การผลิตสินค้าจะต้องได้ตามมาตรฐานสิ่งแวด ล้อมเป็นเครื่องหมายการันตี การเพิ่มประสิทธิภาพการรับสีย้อมจึงเป็นหนทางหนึ่งซึ่งสามารถทำได้โดย 3 วิธีใหญ่ ๆ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องย้อม การเลือกสีย้อมที่มีสมบัติให้เปอร์เซนต์การผนึกสีสูง โดยอาศัยเกลือช่วยย้อมในปริมาณต่ำ หรือจะทำได้โดยการดัดแปรเส้นใยเซลลูโลสก่อนทำการย้อม การดัดแปรที่ตัวเส้นใยนั้นนับว่าเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ ซึ่งมีวิธีการดัดแปรคล้าย ๆ กับการย้อมสีจึงสามารถกระทำได้โดยไม่จ้เป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ใหม่เพิ่มเติม ในปัจจุบันได้มีสารดัดแปรที่ผลิตออกมาขายในเชิงพาณิชย์แล้ว ลักษณะทั่วไปของสารดัดแปรเหล่านี้คือจะมีหมู่ควอเทอร์นารีแอมโมเนีย มเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งจะทำหน้าที่คอยดูดสีย้อมให้เข้าไปภายในโครงสร้างของ เซลลูโลสให้ได้มากที่สุด การผนึกสารดัดแปรให้ติดกับเส้นใยเซลลูโลสจะอาศัยหลักการใหญ่ ๆ 2 หลักการคือการผนึกโดยอาศัยพันธะทางเคมี และการผนึกโดยการทำพอลิเมอร์ไรเซชันสารดัดแปรภายในโครงสร้างเซลลูโลส แม้ว่าการดัดแปรจะได้เซลลูโลสที่มีสมบัติรับสีย้อมได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ ชัดเจน แต่เทคนิคนี้กลับไม่ค่อยได้รับการยอมรับในการนำไปใช้ในภาคปฏิบัติ เนื่องจากการดัดแปรเป็นการเพิ่มขั้นตอนเข้าไปในกระบานการผลิตเดิม ทำให้ต้องใช้พลังงานและน้ำเพิ่มขึ้น และเป็นการสูญเสียเวลาทำให้ผลผลิตโดยรวมลดลง หรือที่พบเป็นประจำโดยเฉพาะในกรณีสารดัดแปรชนิดรีแอคทีฟพอลิเมอร์คือส่งผล ให้ความคงทนของสีต่อแสงแดดลดลง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำเสนอวิธีการดัดแปรเส้นใยเซลลูโลสในขั้นตอนการ กำจัดสิ่งสกปรกออกจากผ้าฝ้ายซึ่งเป็นกระบวนการแรกที่จะต้องทำก่อนทำการย้อม จากการค้นคว้างานวิจัยในอดีตยังไม่พบว่ามีการนำเสนอเทคนิคการดัดแปรเซลลูโลส ในขั้นตอนการกำจัดสิ่งสกปรกมาก่อน โดยงานวิจัยจะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของสารฟอกขาวต่อการ กำจัดสิ่งสกปรกในสภาวะที่มีสารดัดแปรผสมอยู่ และจะทำการศึกษาความเสถียรของสารดัดแปรและประสิทธิภาพสารดัดแปรในขั้นตอนการ ฟอกผ้า การดัดแปรเซลลูโลสในขั้นตอนการเรียมผ้านี้คาดว่าจะเป็นการนำเสนอที่สามารถ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งาน เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มขั้นตอนใด ๆ เข้าไปในกระบวนการผลิต ไม่ได้ใช้พลังงานและน้ำเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็คาดว่าจะสามารถลดการสูญเสียสีย้อมและลดการใช้เกลือและด่างลง อันจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียลงได้อีกด้วย ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมฟอกย้อมของประเทศไทยให้ สามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้ Waste water discharged from dyeing cellulosic fibers usually contains high concentrations of hydrolyzed dyes and salts, causing considerable ecological damage if discharging without proper treatment. Since the environmental issue has been increasingly linked to international trade, producers are inevitably forced to search for environmentally friendly processes. To improve an efficiency of dye uptake of cellulosic fibers one may consider into three main areas ; upgrading the dyeing machinery, selecting the dyestuffs having distinct properties such as high degree of fixation and low amount of salt consumption, and finally modifying the cellulosic fibers. Focusing on the latter, the modification of cellulose to improve dyeability is another interesting approach in order to dye modified fibers without the requirment of auxiliaries. There are several modifying agents commercially available that could produce cellulosic fibers of significantly enhanced dyeability. The general characteristic of those compounds is in that they contain the quaternary ammonium group which plays an important role in promoting dye adsorption. The fixation of these compounds to cellulosic usually can be achieved by either alkali assisted covalent bonding in the case of low Mw modifying agents or in-situ polymerization as in the case of cationic reactive polymers. Even though the dye uptake by the modified fibers is greatly enhanced in the absence of dyeing auxiliaries. This process is still proven to be unpopular due to an increase in production process combined with additional energy and water consumption. In addition, in some cases the dyeing properties of modified fabric particularly the fastness to light is reduced. After through search for previous researches there is no report on the combined dyeability modification and preparation processes. Therefore, the author is interested in proposing the project on the dyeability modification of cellulose in preparation process. The aim of this project is to investigate the co-application of dyeability modifying agents and hydrogen peroxide bleaching agent onto raw cotton fabric during preparation process in the presence of sodium hydroxide. The research activities will be focused on bleaching performance of hydrogen peroxide and the optimum fixation of modifying agents on cellulose in the single stage process. It is aimed that the modification of dyeability during the preparation process offer a promise in the viewpoint of practical chemists due to no requirements of additional process, energy as well as water consumption. Moreover, the dyeing of modified fabric in the absence of salt and alkali is environmentally sound.

บรรณานุกรม :
กาวี ศรีกูลกิจ , มานิตย์ นิธิธนากุล , Kawee Srikulkit , Manit Nithitanakul . (2548). การดัดแปรสมบัติของเส้นใยเซลลูโลสในกระบวนการเตรียมผ้าเพื่อเพิ่มความสามารถการรับสีย้อม.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กาวี ศรีกูลกิจ , มานิตย์ นิธิธนากุล , Kawee Srikulkit , Manit Nithitanakul . 2548. "การดัดแปรสมบัติของเส้นใยเซลลูโลสในกระบวนการเตรียมผ้าเพื่อเพิ่มความสามารถการรับสีย้อม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กาวี ศรีกูลกิจ , มานิตย์ นิธิธนากุล , Kawee Srikulkit , Manit Nithitanakul . "การดัดแปรสมบัติของเส้นใยเซลลูโลสในกระบวนการเตรียมผ้าเพื่อเพิ่มความสามารถการรับสีย้อม."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
กาวี ศรีกูลกิจ , มานิตย์ นิธิธนากุล , Kawee Srikulkit , Manit Nithitanakul . การดัดแปรสมบัติของเส้นใยเซลลูโลสในกระบวนการเตรียมผ้าเพื่อเพิ่มความสามารถการรับสีย้อม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.