ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรใหม่

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรใหม่
นักวิจัย : รัชนี ฮงประยูร , พิสสวรรณ เจียมสมบัติ , วรรณวิไล อินทนู , รัติยา พงศ์พิสุทธา , คนึงนิตย์ เหรียญวรากร , สุภาพร กลิ่นคง , ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล , สุจินต์ ภัทรภูวดล , สุภาวดี แก้วสด
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0831055000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัชนี ฮงประยูร , พิสสวรรณ เจียมสมบัติ , วรรณวิไล อินทนู , รัติยา พงศ์พิสุทธา , คนึงนิตย์ เหรียญวรากร , สุภาพร กลิ่นคง , ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล , สุจินต์ ภัทรภูวดล , สุภาวดี แก้วสด . (2551). การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รัชนี ฮงประยูร , พิสสวรรณ เจียมสมบัติ , วรรณวิไล อินทนู , รัติยา พงศ์พิสุทธา , คนึงนิตย์ เหรียญวรากร , สุภาพร กลิ่นคง , ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล , สุจินต์ ภัทรภูวดล , สุภาวดี แก้วสด . 2551. "การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รัชนี ฮงประยูร , พิสสวรรณ เจียมสมบัติ , วรรณวิไล อินทนู , รัติยา พงศ์พิสุทธา , คนึงนิตย์ เหรียญวรากร , สุภาพร กลิ่นคง , ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล , สุจินต์ ภัทรภูวดล , สุภาวดี แก้วสด . "การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
รัชนี ฮงประยูร , พิสสวรรณ เจียมสมบัติ , วรรณวิไล อินทนู , รัติยา พงศ์พิสุทธา , คนึงนิตย์ เหรียญวรากร , สุภาพร กลิ่นคง , ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล , สุจินต์ ภัทรภูวดล , สุภาวดี แก้วสด . การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรใหม่. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.