ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
นักวิจัย : วุฒิ หวังวัชรกุล , ปิติ กันตังกุล , เดชรัต สุขกำเนิด , ณิธิชา ธรรมธนากูล , กัมปนาท เพ็ญสุภา , โสภิณ ทองปาน , เรืองไร โตกฤษณะ , บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล , วินัย พุทธกูล , สมศักดิ์ เพรียบพร้อม , สมพร อิศวิลานนท์ , ศานิต เก้าเอี้ยน , นุชนาถ มั่งคั่ง , นงนุช อังยุรีกุล , ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช , สุวรรณา ประณีตวตกุล , วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย , อภิชาต ดะลุณเพธย์ , กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ , อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา , เอื้อ สิริจินดา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0730828000&BudgetYear=2007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วุฒิ หวังวัชรกุล , ปิติ กันตังกุล , เดชรัต สุขกำเนิด , ณิธิชา ธรรมธนากูล , กัมปนาท เพ็ญสุภา , โสภิณ ทองปาน , เรืองไร โตกฤษณะ , บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล , วินัย พุทธกูล , สมศักดิ์ เพรียบพร้อม , สมพร อิศวิลานนท์ , ศานิต เก้าเอี้ยน , นุชนาถ มั่งคั่ง , นงนุช อังยุรีกุล , ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช , สุวรรณา ประณีตวตกุล , วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย , อภิชาต ดะลุณเพธย์ , กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ , อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา , เอื้อ สิริจินดา . "การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.