ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินวัฏจักรชีวิตของตู้เย็น

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินวัฏจักรชีวิตของตู้เย็น
นักวิจัย : ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา , เมตตา เจริญพานิช , ธำรงค์รัตน์ มุ่งเจริญ , กิรณา จอมคำศรี , ฉันธนา ยูวะนิยม , เสกสรร พาป้อง , Pomthong Malakul Na Ayudhaya , Thumrongrut Mungcharoen , Kirana Chomkumsri , Chantana Yuvaniyama , Seksan Papong
คำค้น : Environmental impact analysis , Environmental management , Environmental sciences , Environmental/Ecology , Life Cycle Assessment , Refrigerators , การประเมินวัฏจักรชีวิต , การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม , ตู้เย็น , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3778
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment; LCA) ของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต ของผลิตภัณฑ์ หรือการบริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการทำ LCA สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EcoDesign) โดยการทำ LCA นั้นจะทำให้ได้ฐานข้อมูลในการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น ข้อมูลการใช้ทรัพยากรการใช้พลังงาน ข้อมูลของเสีย เป็นต้น พร้อมกับฐานข้อมูลของวัตถุดิบที่เป็นองค์ประกอบ ซึ่งในหลายๆ ประเทศได้มีการศึกษา และพัฒนาฐานข้อมูลการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตลอดวงจร ชีวิตแล้วอย่างกว้างขวาง แต่สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันยังมีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องอยู่ค่อนข้างน้อย งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของตู้เย็นที่ผลิตภายใน ประเทศเพื่อการส่งออกและใช้ภายในประเทศ ซึ่งในแต่ละปีตู้เย็นจัดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตและส่งออกเป็น จำนวนมาก วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือเพื่อรวบรวมฐานข้อมูล (Life Cycle Inventory; LCI) ของวัตถุดิบบางชนิดที่เป็นส่วนประกอบหลักของตู้เย็น และข้อมูลการใช้ทรัพยากรและของเสียที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิตตู้เย็น อีกทั้ง จะทำการศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของตู้เย็น ในขั้นตอนการผลิต การใช้ และการกำจัด ด้วยวิธีการของ LCA นอกจากนี้ จะนำเสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงตู้เย็นโดยใช้หลักการการออกแบบเชิง นิเวศเศรษฐกิจ (EcoDesign) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยขอบเขตของการศึกษาทั้งหมดแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ขั้นตอนการผลิตซึ่งประกอบด้วยการผลิตวัสดุและการผลิตผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการใช้งาน และขั้นตอนการกำจัด ประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยนี้คือทำให้เกิดได้ฐานข้อมูล (LCI) ของวัตถุดิบบางชนิด ฐานข้อมูลการผลิตตู้เย็น และได้ทราบค่าเชิงปริมาณของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น Global Warming, Ozone Depletion เป็นต้นที่เกิดจากตู้เย็น ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปช่วยในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาการออก แบบผลิตภัณฑ์ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง ซึ่งจะเป็นการช่วยอุตสาหกรรมเพิ่มศักยภาพทางด้านการใช้พลังงานและทรัพยากร ภายในประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถใช้การวิจัยนี้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ LCA สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ Life Cycle Assessment (LCA) is a specific tool or methodology which has been developed over the past 20 years for assessing environmental burdens throughout the life cycle of products or production processes or services. Results from LCA study can be used as guidelines for designing more environmental friendly products or processes or services. To conduct LCA of a product, one needs to have databases of resources used and emissions released to the environment for each stage the product goes through. Many countries in the world have studied LCA and developed Life Cycle Inventory (LCI) of a number of products and services. However, it is still quite a new subject for Thailand, and thus, only limited number of products and processes has been studied and very few databases have been developed. This research focuses on a study of the environmental impact of a model refrigerator, which is one of the major appliances manufactured in Thailand with a large production volume for both export markets and domestic use. The specific objectives of this research are: to develop LCI of raw materials used for major parts, resources used and emissions released from the manufacturing of a refrigerator; to use LCA to analyze and assess environmental impacts of a refrigerator in manufacturing, use, and end-of-life stages; and to recommend on development and improvement of the refrigerator manufacturing based on the EcoDesign concept. The scope of the study is set to cover three stages of the product that are manufacturing, use, and end-of-life stages. It is expected that the study will generate LCI of important raw materials, relevant databases for refrigerator manufacturing, and the environmental impacts of the refrigerator in various aspects such as Global Warming, Ozone Depletion, etc. The output of this project is a life cycle database of a refrigerator that will be very beneficial for the improvement of the manufacturing and design of the product, which will lead to an increase in the efficiency of energy and resource usage in Thailand. Furthermore, the strategy and methodology developed in this study can be used as guidelines for implementing LCA to other products.

บรรณานุกรม :
ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา , เมตตา เจริญพานิช , ธำรงค์รัตน์ มุ่งเจริญ , กิรณา จอมคำศรี , ฉันธนา ยูวะนิยม , เสกสรร พาป้อง , Pomthong Malakul Na Ayudhaya , Thumrongrut Mungcharoen , Kirana Chomkumsri , Chantana Yuvaniyama , Seksan Papong . (2551). การประเมินวัฏจักรชีวิตของตู้เย็น.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา , เมตตา เจริญพานิช , ธำรงค์รัตน์ มุ่งเจริญ , กิรณา จอมคำศรี , ฉันธนา ยูวะนิยม , เสกสรร พาป้อง , Pomthong Malakul Na Ayudhaya , Thumrongrut Mungcharoen , Kirana Chomkumsri , Chantana Yuvaniyama , Seksan Papong . 2551. "การประเมินวัฏจักรชีวิตของตู้เย็น".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา , เมตตา เจริญพานิช , ธำรงค์รัตน์ มุ่งเจริญ , กิรณา จอมคำศรี , ฉันธนา ยูวะนิยม , เสกสรร พาป้อง , Pomthong Malakul Na Ayudhaya , Thumrongrut Mungcharoen , Kirana Chomkumsri , Chantana Yuvaniyama , Seksan Papong . "การประเมินวัฏจักรชีวิตของตู้เย็น."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา , เมตตา เจริญพานิช , ธำรงค์รัตน์ มุ่งเจริญ , กิรณา จอมคำศรี , ฉันธนา ยูวะนิยม , เสกสรร พาป้อง , Pomthong Malakul Na Ayudhaya , Thumrongrut Mungcharoen , Kirana Chomkumsri , Chantana Yuvaniyama , Seksan Papong . การประเมินวัฏจักรชีวิตของตู้เย็น. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.