ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสำหรับเมืองรีไซเคิลต้นแบบ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสำหรับเมืองรีไซเคิลต้นแบบ
นักวิจัย : ธนาวดี ลี้จากภัย , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ , มนชัย ทาจันทร์ , Thanawadee Leejarkpai , Kongkiat Kongsuwan , Monchai Tajan
คำค้น : Engineering and technology , Environmental engineering , Recycling (Waste, etc.) , Resource, recycling and environment , การนำกลับมาใช้ใหม่ , ขยะ , ต้นแบบ , ปทุมธานี , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3916
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศประมาณ 22 ล้านตันต่อปี ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภค ในแต่ละวันมีการผลิตขยะประมาณ 1 กิโลกรัมต่อประชากร 1 คน โดยในแต่ละปีขยะชุมชนกว่า 1.5 ล้านตัน หรือประมาณ 11% ของปริมาณขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้นถูกนำกลับมาเพื่อผ่านกระบวนการแปรรูปใช้ใหม่ อย่างไรก็ตามยังมีขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกถึง 4.5 ล้านตัน ที่ถูกทิ้งจากครัวเรือนและภาคธุรกิที่ไม่ได้ผ่านเข้าสู่กระบวนการแปรรูป คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาท ซึ่งหมายความว่าประเทศไทยยังมีโอกาสที่จะเพิ่มปริมาณการนำขยะกลับมาแปรรูป ใช้ใหม่ได้อีกมาก งานวิจัยนิ้จะใช้โอกาสดังกล่าวนี้สร้างระบบเครือข่ายการรีไซเคิลในเขต จังหวัดปทุมธานี เพื่อสร้างเป็นเมืองรีไซเคิลต้นแบบ ในระบบเครือข่ายจะประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ชุมชน คนเก็บขยะ และกลุ่มผู้ประกอบการรีไซเคิล เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กันเป็นเครือข่าย โดยกลุ่มแรกจะประกอบด้วยโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นผู้ผลิตขยะปริมาณมากที่สุด กลุ่มที่สองประกอบด้วย ซาเล้ง พนักงานเก็บขยะเทศบาล คนคุ้ยขยะตามบน และแหล่งทิ้งขยะตามลำดับ และกลุ่มสุดท้ายของเครือข่ายประกอบด้วย ร้านรับซื้อของเก่า ศูนย์รวบรวมของเก่า และโรงงานแปรรูป จุดประสงค์หลักของแผนงานนี้คือ กำหนดพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและกระตุ้นให้มีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ เพื่อที่จะลดปริมาณขยะและมีการคัดแยกก่อนทิ้ง เครือข่ายที่เกิดขึ้นนี้จะจัดให้มีระบบสำหรับชุมชนในการคัดแยกขยะรีไซเคิล และนำไปขายยังร้าน ใกล้บ้าน ซึ่งทำให้สามารถได้ขยะรีไซเคิลที่ปราศจากสิ่งปนเปื้อน เป็นผลให้ค่าใช้จ่ายสำหรับการรีไซเคิลของผู้ประกอบการลดลง ในขณะเดียวกันคุณภาพของการรีไซเคิลเพิ่มขึ้น ทำให้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคาได้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก ใหม่ได้ และคาดว่าปริมาณขยะในพื้นที่เป้าหมายควรลดลงทันทีอย่างน้อย 10-20% โดยการใช้ระบบเครือข่ายนี้ Thailand currently produces nearly 22 million tons of waste annually. Each day over a kilogram of waste is produced per person. This is mostly due to increasing of population, economic growth and consumer behavior. More than 1.5 million tons of municipal solid waste, accounting to 11% of waste generates, is recycled each year. However, more than 4.5 million tons of recyclable valued at 16 billion Baht are thrown away by households and business. This means that there still be the opportunities to increase the recycling level of the country. The task in this research will take this advantage to set up the material recycling network system for Phathumthani province in order to make the recycled city model. Three main groups: community, waste collector and recycler will comprise the net work. Schools, residents and government institutes are the formers, who produced some of highest quantities of solid waste. The second group includes sa lengs, municipal collectors, and scavengers who collect waste from households, waste bin and landfill, respectively. Junk shops, collecting centers and reprocessing factories will be the third group in the network. Proposed goal of this plan is to educate people and encourage materials recycling program in the target areas to reduce waste and increase separation before disposal. The networks will provide convenience collection system design for the communities to separate their recyclable waste and sale to nearby shop. By getting the cleaned plastics waste with greatly reduce contamination level, the cost for sorting, removeal and disposal of contaminants at recycling facilities will be reduced, whereas the quality of recycling will be improved. This reduces total cost of recycling materials back to new products, making the price of recycling materials more competitive with virgin materials. By using this material recycling network system, the recycling level of the target area should be increase 10-20% immediately

บรรณานุกรม :
ธนาวดี ลี้จากภัย , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ , มนชัย ทาจันทร์ , Thanawadee Leejarkpai , Kongkiat Kongsuwan , Monchai Tajan . (2552). การพัฒนาระบบสำหรับเมืองรีไซเคิลต้นแบบ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธนาวดี ลี้จากภัย , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ , มนชัย ทาจันทร์ , Thanawadee Leejarkpai , Kongkiat Kongsuwan , Monchai Tajan . 2552. "การพัฒนาระบบสำหรับเมืองรีไซเคิลต้นแบบ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธนาวดี ลี้จากภัย , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ , มนชัย ทาจันทร์ , Thanawadee Leejarkpai , Kongkiat Kongsuwan , Monchai Tajan . "การพัฒนาระบบสำหรับเมืองรีไซเคิลต้นแบบ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
ธนาวดี ลี้จากภัย , ก้องเกียรติ คงสุวรรณ , มนชัย ทาจันทร์ , Thanawadee Leejarkpai , Kongkiat Kongsuwan , Monchai Tajan . การพัฒนาระบบสำหรับเมืองรีไซเคิลต้นแบบ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.