ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของอุณหภูมิต่อความแข็งแรงทางดึงของวัสดุคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยเคฟลา

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของอุณหภูมิต่อความแข็งแรงทางดึงของวัสดุคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยเคฟลา
นักวิจัย : สัมพันธ์ ไชยเทพ , Sumpun Chaitep
คำค้น : Composite materials , Engineering and technology , Kevlar , Materials engineering , Polymers , Polyphenyleneterephthalamide , Strength of materials , กำลังวัสดุ , วัสดุเชิงประกอบ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เส้นใยเคฟลาร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3658
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีผลต่อความแข็ง แรงทางแรงดึงของวัสดุคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยเคฟลา โดยจำลองสภาพการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสลับไปมาระหว่างสูงและต่ำเพื่อศึกษาความ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อวัสดุคอมโพสิตต้องอยู่ภายใต้สภาวะอุณหภูมิที่ เปลี่ยนแปลงไปมา วัสดุทดสอบจะถูกขึ้นรูปด้วย โพลิเอสเทอร์เรซิน ซึ่งทำการทดสอบทั้งวัสดุโพลิเอสเตอร์เรซินเพียงอย่างเดียว และวัสดุโพลิเอสเตอร์เรซินที่เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยเคฟลา โดยจะให้วัสดุทดสอบได้รับอุณหภูมิสูงสลับกับอุณหภูมิต่ำที่อุณหภูมิละ 1 ชั่วโมงเป็นระยะเวลา 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 และ 56 วัน ตามลำดับ โดยถ้าพิจารณาใน 1 วัน วัสดุจะได้รับอุณหภูมิสูงและต่ำสลับกัน 12 ครั้ง โดยที่ผลการทดสอบที่ 56 วันนั้น วัสดุจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทั้งหมด 672 ครั้ง ซึ่งในการใช้งานจริงถ้าให้วัสดุรับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยวันละ 1 ครั้ง ก็จะให้ผลที่เทียบได้กับระยะเวลาจริง 22 เดือน ผลการทดสอบที่ได้นั้นนำมาวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีความแข็งแรงของวัสดุ และความสัมพันธ์ระหว่าง Stress-Strain และวิธีการทางสถิติ การทดสอบจะทำโดยใช้เครื่องทดสอบวัสดุ Universal Testing Machine ผลการทดสอบที่ได้จะแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของวัสดุคอมโพสิตที่เปลี่ยนแปลง ไป ทั้งจากการเสริมแรงด้วยเส้นใยเคฟลา และผลจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำเอาวัสดุคอมโพสิตเสริมแรงด้วยวัสดุคอมโพสิตไป ประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ต่อไป

บรรณานุกรม :
สัมพันธ์ ไชยเทพ , Sumpun Chaitep . (2551). ผลของอุณหภูมิต่อความแข็งแรงทางดึงของวัสดุคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยเคฟลา.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สัมพันธ์ ไชยเทพ , Sumpun Chaitep . 2551. "ผลของอุณหภูมิต่อความแข็งแรงทางดึงของวัสดุคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยเคฟลา".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สัมพันธ์ ไชยเทพ , Sumpun Chaitep . "ผลของอุณหภูมิต่อความแข็งแรงทางดึงของวัสดุคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยเคฟลา."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
สัมพันธ์ ไชยเทพ , Sumpun Chaitep . ผลของอุณหภูมิต่อความแข็งแรงทางดึงของวัสดุคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยเคฟลา. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.