ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของ silane coupoing agent และระบบการวัลคาไนซ์ต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติเชิงพลวัตของยางธรรมชาติที่เสริมแรงด้วยซิลิกา

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของ silane coupoing agent และระบบการวัลคาไนซ์ต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติเชิงพลวัตของยางธรรมชาติที่เสริมแรงด้วยซิลิกา
นักวิจัย : พงษ์ธร แซ่อุย , สุภารัตน์ รักชลธี , Pongdhorn Sae-oui , Suparat Rukchonlatee
คำค้น : Engineering and technology , Latex , Materials engineering , Polymers , Rubber , Silane coupling agent , Vulcanization , ความเครียดและความเค้น , ยางธรรมชาติ , ยางเสริมแรง , วัลคาไนเซชัน , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3655
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้งานในทางวิศวกรรมบางประเภท นอกจากจะต้องพิจารณาถึงสมบัติเชิงกลแล้ว ยังต้องคำนึงถึงสมบัติเชิงพลวัตอีกด้วย โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานภายใต้สภาวะที่มีแรงกระทำหรือเกิดการเปลี่ยน รูปร่างเป็นรอบ ๆ ที่ความถี่ต่าง ๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ยางดังกล่าวได้แก่ ยางรถยนต์ ยางรถ forklift และยางกันสะเทือนต่าง ๆ เป็นต้น สมบัติเชิงพลวัตของยางคือสมบัติของยางเมื่อได้รับคามเค้นหรือความเครียดที่ เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา เนื่องจากยางมีสมบัติเป็น viscoelastic ดังนั้นสมบัติเชิงพลวัตของยางจึงประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ส่วนที่เป็น elastic เช่น elastic modulus และส่วนที่เป็น viscous ซึ่งจะวัดในรูปของ loss modulus และ tan องค์ประกอบส่วนหลังนี้เป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เพราะถ้ายางมีความเป็น viscous สูงก็จะทำให้เกิดความร้อนขณะใช้งานสูงเช่นกัน ส่งผลให้เกิดการเสื่อมสภาพของยางได้ง่าย ซึ่งจะเห็นได้ชัดในผลิตภัณฑ์ยางที่มีขนาดใหญ่ เช่นยางรถ Forklift เป็นต้น ในโครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะศึกษาผลของ silane coupling agent และระบบการวัลคาไนซ์ 3 ระบบ (ระบบ conventional vulcanisation(CV) ระบบ semi-efficient vulcanisation(semi-EV) และระบบ efficient vulcanisation(EV)) ต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติเชิงพลวัตของยางธรรมชาติ (NR) ที่ได้รับการเสริมแรงด้วยซิลิกา นอกจากนี้ยังศึกษาผลของขนาดของความเครียดและความถี่ต่อสมบัติเชิงพลวัตของ ยางดังกล่าวอีกด้วย โดยหวังไว้ว่าผลการทดลองอาจจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สามารถใช้ในการปรับ ปรุงสมบัติบางประการของยางรถยนต์หรือยางรถ Forklift ได้ เช่น การลดความร้อนที่เกิดขึ้นขณะใช้งานหรือการลดค่าความต้านทานต่อการหมุน เป็นต้น In the production of some engineering rubber products, it is inveitable for manufacturers to take into account of both mechanical and dynamic properties of the rubber. This is particularly important for the products, subjected to rapid cyclic deformation at certain frequency or over a range of frequencies, such as passenger car tire, forklift tire and anti-vibration mounts. Dynamic properties refer generally to responses of rubber to periodically varying stresses or strains. As rubbers are viscoelastic in nature, they compose of two main parts (I) elastic part which is commonly represented in terms of elastic modulus and (ii) viscous part which is measured in terms of loss modulus and tan 8. The latter is an important part governing the product performance because highly viscous rubber would cause high heat buildup leading to higher rate of degradation. This is particularly seen in thick rubber components such as forklift tire, etc. The aim of this project is to study the effects of silane coupling agent and curing system (CV, Semi-EV and EV) on both mechanical and dynamic properties of natural rubber (NR) reinforced with silica. In addition, the effect of testing conditions such as strain amplitude and frequency on dynamic properties will also be investigated. It is hoped that the results obtained from this project could be used as basic information for improvement of tire properties, for instance, reduced heat buildup and lowered rolling resistance, etc.

บรรณานุกรม :
พงษ์ธร แซ่อุย , สุภารัตน์ รักชลธี , Pongdhorn Sae-oui , Suparat Rukchonlatee . (2546). ผลของ silane coupoing agent และระบบการวัลคาไนซ์ต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติเชิงพลวัตของยางธรรมชาติที่เสริมแรงด้วยซิลิกา.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พงษ์ธร แซ่อุย , สุภารัตน์ รักชลธี , Pongdhorn Sae-oui , Suparat Rukchonlatee . 2546. "ผลของ silane coupoing agent และระบบการวัลคาไนซ์ต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติเชิงพลวัตของยางธรรมชาติที่เสริมแรงด้วยซิลิกา".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พงษ์ธร แซ่อุย , สุภารัตน์ รักชลธี , Pongdhorn Sae-oui , Suparat Rukchonlatee . "ผลของ silane coupoing agent และระบบการวัลคาไนซ์ต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติเชิงพลวัตของยางธรรมชาติที่เสริมแรงด้วยซิลิกา."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546. Print.
พงษ์ธร แซ่อุย , สุภารัตน์ รักชลธี , Pongdhorn Sae-oui , Suparat Rukchonlatee . ผลของ silane coupoing agent และระบบการวัลคาไนซ์ต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติเชิงพลวัตของยางธรรมชาติที่เสริมแรงด้วยซิลิกา. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2546.