ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลของสารเจือต่อความสามารถของ SnO2 ในการตรวจวัดแก๊ส

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลของสารเจือต่อความสามารถของ SnO2 ในการตรวจวัดแก๊ส
นักวิจัย : ไพศาล เสตสุวรรณ , Paisan Setasuwon
คำค้น : Ceramics , Engineering and technology , Gas sensors , Materials engineering , Tin oxide , ดีบุกออกไซด์ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , หัววัดก๊าซ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3640
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เซรามิคหรือโลหะออกไซด์แก๊สเซ็นเซอร์ เป็นการนำสมบัติของเซรามิคที่มีความต้านทานเปลี่ยนไปตามความเข้มข้นของแก๊ส ในสภาพแวดล้อม นำมาประยุกต์เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดความเข้มข้นของแก๊ส หรือส่งสัญญาณเตือนเมื่อความเข้มข้นของแก๊สถึงระดับที่ได้ตั้งไว้ เซรามิคที่มีสมบัติเหมาะสมและเป็นที่ศึกษาอย่างกว้างขวางคือ ออกไซด์ของดีบุก (SnO2) ซึ่งจะใช้ในการศึกษานี้ เซรามิคแก๊สเซ็นเซอร์มีข้อดีคือ วัดแก๊สได้หลายชนิด (เช่น H2, CO, SO2, Nox, และแก๊สที่ติดไฟได้ เช่น LPG, methane, แอลกอฮอล์) ขนาดที่เล็ก สามารถวัดได้ความเข้มข้นต่ำเป็นระดับ ppm ต้นทุนต่ำ ทนต่อแก๊สต่าง ๆ และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิสูง แต่ก็มีข้อเสียคือ มีปัญหาในการการแยกแยะชนิดของแก๊ส หากมีแก๊สหลายชนิดอยู่พร้อมกัน ความละเอียดในการวัดความเข้มข้นที่ยังไม่ดี ความเร็วในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนความเข้มข้นของแก๊สที่ค่อนข้างช้าเป็นต้น การศึกษาปรับปรุงสมบัติ และสร้างความเข้าใจอย่างแท้จริงถึงกลไกการทำงาน เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้ได้เซรามิคแก๊สเซ็นเซอร์ที่ดียิ่งขึ้น การศึกษานี้จะเน้นการใช้สารเจือเพื่อเปลี่ยนแปลงสมบัติในการตรวจวัดแก๊สของ SnO2 โดยเลือกใช้สารเจือที่มีสมบัติทางเคมีต่าง ๆ กัน และสารเจือที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาคของ SnO2 และศึกษาผลกระทบของสารเจือในการตรวจวัดแก๊ส สมบัติทางกายภาพและเคมี เพื่อหาความสัมพันธ์ อันจะใช้เป็นแนวทางในการเลือกใช้สารเจือที่เหมาะสม ในสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนา SnO2 ให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้ในสภาพทำงานจริง โครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งในแผนการทำวิจัยของ (ชื่อหน่วยงานที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย) โดยมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาเซรามิคแก๊สเซ็นเซอร์จนสามารถใช้งานได้จริง ทัดเทียมหรือดีกว่าชิ้นงานที่ได้อยู่ในตลาดแล้ว โดยแบ่งโครงการเป็นโครงการย่อย ๆ ตามขั้นตอน เริ่มด้วยขั้นที่หนึ่ง โครงการจัดเตรียมเครื่องมือตรวจสมบัติการตรวจวัดแก๊สและการศึกษาการขึ้นรูป พื้นฐานของ SnO2 โครงการการศึกษาผลของสารเจือต่อความสามารถของ SnO2 ในการตรวจวัดแก๊สเป็นโครงการขั้นที่สอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในด้านอื่น ๆ ในขั้นต่อไป Ceramic gas sensors employ their electrical resistance changing with varying gas concentration. They can be used for monitoring gas concentration or as an alarm gas detector. The most studied ceramic gas sensor in SnO2, which will also be the subject of this study. Their advantages are ability to sense different kinds of gas (e.g. H2, CO, SO2, Nox, and combustible gases such as LPG, methane, alcohol), small size, detecting level in ppm range, low cost, high chemical resistance and withstanding high temperature. They also have disadvantages; low gas selectivity, low sensitivity, slow response to change in gas concentration and resistance drift with long time. Understanding and Improvement of ceramic gas sensor are reuired for better performance of SnO2. This study will concentrate on the effects of different additives on the performance of SnO2 gas sensor. Those additives were selected and divided in groups with similar chemical properties or their effects on microstructure of SnO2. Doped SnO2 will be characterized for their physical and chemical properties. Microstructure will also be investigated. The relationship between these parameters and gas sensing performance will be established. Suitable additives will be selected for further study to make the gas sensor with high performance. This study is a sub-project of ceramic gas sensor development project at MTEC (National Metal and Materials Technology Center). The project aim is to make the ability to produce high performance ceramic gas sensor. It should be at least as good as commercially available ones. The project was divided into small and short projects. This study is the second phase after the first phase that was the building the equipment to test the gas sensor performance and establishing the processing routes of preparing samples. The next phase will be the improvement of doped gas sensor in other aspects (as mentioned above), which are important in putting it into real use.

บรรณานุกรม :
ไพศาล เสตสุวรรณ , Paisan Setasuwon . (2548). การศึกษาผลของสารเจือต่อความสามารถของ SnO2 ในการตรวจวัดแก๊ส.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ไพศาล เสตสุวรรณ , Paisan Setasuwon . 2548. "การศึกษาผลของสารเจือต่อความสามารถของ SnO2 ในการตรวจวัดแก๊ส".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ไพศาล เสตสุวรรณ , Paisan Setasuwon . "การศึกษาผลของสารเจือต่อความสามารถของ SnO2 ในการตรวจวัดแก๊ส."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
ไพศาล เสตสุวรรณ , Paisan Setasuwon . การศึกษาผลของสารเจือต่อความสามารถของ SnO2 ในการตรวจวัดแก๊ส. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.