ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสารเคมีที่ช่วยในการรักษาสภาพของน้ำยางธรรมชาติ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสารเคมีที่ช่วยในการรักษาสภาพของน้ำยางธรรมชาติ
นักวิจัย : สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , ฉวีวรรณ คงแก้ว , อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ , Surapich Loykulnant , Chaveewan Kongkaew , Oraphin Chaikumpollert
คำค้น : Ammonia , Engineering and technology , Latex , Materials engineering , Polymers , Putrefaction , Rubber , Spontaneous coagulation , การจับตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ , การเน่า , น้ำยางธรรมชาติ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , สารลดแรงตึงผิว , แอมโมเนีย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3580
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเก็บรักษาน้ำยางธรรมชาติก่อนการแปรรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นั้น จำเป็นต้องมีการใส่สารเคมีที่ช่วยในการรักษาสภาพของน้ำยางเพื่อป้องกันไม่ ให้เกิด “การจับตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Spontaneous coagulation)” และ “การเน่า (Putrefaction)” ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากน้ำยางได้ถูกกรีดจากต้นในระยะเวลาไม่นาน ปัจจุบันในอุตสาหกรรมโดยทั่วไปแล้ว แอมโมเนียได้ถูกใช้ในหน้าที่นี้ แอมโมเนียมีประสิทธิภาพสูงในการรักษาสภาพของน้ำยางธรรมชาติ แต่การใช้แอมโมเนียก็ก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างเช่นกัน ที่สำคัญคือ แอมโมเนียระเหยง่ายและมีกลิ่นที่รุนแรง เมื่อระเหยสู่บรรยากาศจะเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และยังส่งผลทำให้ยากต่อการควบคุมคุณสมบัติของน้ำยางธรรมชาติในระหว่างการ เก็บรักษาให้คงที่อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาหาสารเคมีที่ช่วยในการรักษาสภาพของน้ำยางชนิดใหม่จึงเป็นสิ่งที่ สำคัญ เพื่อเป็นการลดหรือทดแทนการใช้แอมโมเนีย งานวิจัยนี้ได้ให้ความสนใจกับการใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญ เติบโตของจุลินทรีย์สูงและไม่เป็นพิษหรือเป็นพิษน้อยที่สุดต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม โดยจะศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้สารเคมีที่ออกฤทธิ์เป็นสารกันบูดในอาหารและ เครื่องสำอาง ยาปฏิชีวนะ รวมถึงสารประกอบเงิน เพื่อเป็นสารฆ่า ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ ประกอบกับการใช้สารลดแรงตึงผิวและเบสชนิดต่างๆ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของน้ำยาง ในที่นี้จะทำการทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีต่าง ๆ เหล่านี้ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และการรักษาเสถียรภาพของ น้ำยางทั้งในน้ำยางสดและน้ำยางข้นอย่างเป็นระบบ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดไขมันที่ระเหยง่าย ความหนืด ขนาดของอนุภาคยาง และความเป็นกรดด่าง เปรียบเทียบกับการใช้แอมโมเนียตามวิธีเดิม Since processes of spontaneous coagulation and putrefaction occur after natural rubber latex leaves the tree, a preservation of the latex is necessary. Today, ammonia is regarded as the standard preservative. It is so generally satisfactory, however there are also several disadvantages that accompany the use of ammonia. Especially, ammonia does impart a strong odor that effects to environment. Moreover, because ammonia is easy to evaporate, the amount of ammonia in the latex is difficult to control. This effects to the qualities of products unavoidably. Therefore, a continual search has been made for new preservatives that are not subject to these disadvantages or any others. In this study, food and cosmetic preservatives, antibiotics, and silver compounds have been focused because they are known to have high antimicrobial activities and safe for human, animals, and environment. They will be used in combinations with various kinds of surfactant and base in order to improve stability of the latex. Suitability as preservatives for natural rubber latex of these chemicals will be investigated in both field and concentrated natural rubber latices in terms of volatile fatty acid (VFA) number, viscosity, rubber particle size, and pH.

บรรณานุกรม :
สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , ฉวีวรรณ คงแก้ว , อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ , Surapich Loykulnant , Chaveewan Kongkaew , Oraphin Chaikumpollert . (2549). การพัฒนาสารเคมีที่ช่วยในการรักษาสภาพของน้ำยางธรรมชาติ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , ฉวีวรรณ คงแก้ว , อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ , Surapich Loykulnant , Chaveewan Kongkaew , Oraphin Chaikumpollert . 2549. "การพัฒนาสารเคมีที่ช่วยในการรักษาสภาพของน้ำยางธรรมชาติ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , ฉวีวรรณ คงแก้ว , อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ , Surapich Loykulnant , Chaveewan Kongkaew , Oraphin Chaikumpollert . "การพัฒนาสารเคมีที่ช่วยในการรักษาสภาพของน้ำยางธรรมชาติ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ , ฉวีวรรณ คงแก้ว , อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ , Surapich Loykulnant , Chaveewan Kongkaew , Oraphin Chaikumpollert . การพัฒนาสารเคมีที่ช่วยในการรักษาสภาพของน้ำยางธรรมชาติ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.