ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบการสร้างบทเรียนออนไลน์แบบผสานวิธีสำหรับรายวิชาที่มีหลายแนวทาง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบการสร้างบทเรียนออนไลน์แบบผสานวิธีสำหรับรายวิชาที่มีหลายแนวทาง
นักวิจัย : ทัศนีย์ เจริญพร , Thatsanee Charoenporn
คำค้น : e-Learning , Information and knowledge representation (incl. E-learning) , Information system , Information, computing and communication sciences , Web-based instruction , การศึกษาทางไกล , การเรียนการสอนผ่านเว็บ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3565
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความแพร่กระจายของระบบเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ตส่งผลให้ระบบการเรียนการสอนทางไกลหรือการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายหรือ e-Learning แพร่หลายมากยิ่งขึ้นทุกขณะ สถานศึกษา องค์กร สถานประกอบการต่างหันมาใช้การเรียนการสอนระบบ e-Learning ประกอบกับการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม ทั้งนี้เพราะการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning นั้นง่ายต่อการแก้ไขเนื้อหา และกระทำได้ตลอดเวลา เข้าถึงได้ง่าย เรียนได้ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ประหยัดเวลาและค่าเดินทาง จะเห็นได้ว่า หลักการของการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning นี้นั้น นอกจากจะช่วยเสริมการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมในชั้นเรียนแล้ว การเรียนการสอนประเภทนี้ยังเหมาะกับผู้เรียนที่ไม่สามารถเข้าไปเรียนในชั้น เรียนได้ มีเวลาเรียนจำกัดและไม่แน่นอน เช่น การเรียนการสอนในพื้นที่อันตราย ห่างไกลจากศูนย์กลางการเรียนรู้ ทั้งนี้ ระบบการเรียนการสอนระบบ e-Learning จะสัมฤทธิ์ตรงตามหลักการที่ดีนี้ได้นั้น จะต้องมีบทเรียนที่ดี ถูกต้อง หลากหลาย ตามความเชี่ยวชาญและวัตถุประสงค์ของผู้สอนหรือผู้สร้างบทเรียน และเหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ และสภาพแวดล้อมของผู้เรียนด้วย การวิจัยและพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ หรือ ระบบ e-Learning แบบผสมผสานวิธีสำหรับรายวิชาที่มีหลากหลายแนวทางจึงส่งผลให้การเรียนการสอน ระบบ e-Learning บรรลุประสิทธิผลสูงสุด กล่าวคือระบบนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน บทเรียนที่เหมาะสม สนใจได้ และผู้พัฒนาบทเรียนเองก็สามารถพัฒนาบทเรียนของตนตามความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถที่มีอยู่เพื่อนำมารวมเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชานั้นๆ ได้ โดยมีข้อจำกัดน้อยมาก อีกทั้งยังช่วยเพิ่มคุณค่าของบทเรียนที่ยังไม่มีมาตรฐาน แต่ถูกสร้างโดยปราชญ์ หรือผู้รู้ ในสาขานั้นๆ อีกด้วย อนึ่ง เป็นที่ทราบกันอย่างดีว่าปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ที่ประเทศไทยกำลังประสบอยู่ใน ขณะนี้เป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน เปราะบาง สลับซับซ้อนเชื่อมโยงในหลายมิติและมีความเป็นพลวัตสูง การปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างของกลุ่ม ชาติพันธุ์จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจอัตลักษณ์ของกลุ่มชนเหล่านั้น อย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะในเรื่องของภาษา เพราะหากสามารถเข้าใจและสื่อสารกับประชากรเหล่านั้นได้ด้วยภาษาดั้งเดิมของเขาแล้ว จะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี เกิดความไว้วางใจ และเกิดความเป็นพวกพ้อง ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาพื้นที่เป็นไปได้อย่างราบรื่นขึ้น ตัวอย่างที่ประจักษ์กันอย่างเด่นชัดในปัจจุบันคือ ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และปัญหาชนกลุ่มน้อยชาวไทยผู้เขา ซึ่งหลายฝ่ายยอมรับว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน หรือในเรื่องของความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงาน คือ เรื่องความไม่เข้าใจภาษาที่ชนเหล่านั้นใช้ ซึ่งข้อมูลหรือเอกสารเดิมๆ ที่ใช้ศึกษากันอยู่นั้นก็มีการทำขึ้นจากหลายสำนัก หลายแนวทาง ขาดการบูรณาการทั้งจากเจ้าของภาษาและผู้เชี่ยวชาญ โครงการฯ นี้ จึงจะนำบทเรียนภาษามลายู-ปาตานี และภาษาท้องถิ่นอื่นๆได้แก่ ภาษาของชาวไทยภูเขา ซึ่งยังไม่มีการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐาน มาจัดทำเป็นบทเรียนออนไลน์แบบผสานวิธีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ต่อไป

บรรณานุกรม :
ทัศนีย์ เจริญพร , Thatsanee Charoenporn . (2552). ระบบการสร้างบทเรียนออนไลน์แบบผสานวิธีสำหรับรายวิชาที่มีหลายแนวทาง.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ทัศนีย์ เจริญพร , Thatsanee Charoenporn . 2552. "ระบบการสร้างบทเรียนออนไลน์แบบผสานวิธีสำหรับรายวิชาที่มีหลายแนวทาง".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ทัศนีย์ เจริญพร , Thatsanee Charoenporn . "ระบบการสร้างบทเรียนออนไลน์แบบผสานวิธีสำหรับรายวิชาที่มีหลายแนวทาง."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
ทัศนีย์ เจริญพร , Thatsanee Charoenporn . ระบบการสร้างบทเรียนออนไลน์แบบผสานวิธีสำหรับรายวิชาที่มีหลายแนวทาง. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.