ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการทำปรอทให้บริสุทธิ์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการทำปรอทให้บริสุทธิ์
นักวิจัย : ชัชรี สุชาติล้ำพงศ์ , อมร เพชรสม , Chatcharee Suchatlampong , Amorn Petsom
คำค้น : Chemical science , Chemistry , Fillings (Dentistry) , Mercury , Purification , การทำให้บริสุทธิ์ , ปรอท , วัสดุบูรณะ (ทันตกรรม) , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3541
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปรอทเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศ ไทย ข้อมูลปี 2537 เก็บปรอทได้จำนวน 1760.4 ปอนด์ ปรอทที่ได้ยังมีมลทินปนเปื้อนไม่สามารถนำไปใช้ทางอุตสาหกรรมได้โดยตรง ขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดดำเนินการทำให้ปรอทบริสุทธิ์เพื่อใช้งานได้ จึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัยทำปรอทให้บริสุทธิ์โดยวิธีที่ปลอดภัย และประหยัด เพื่อใช้ทดแทนการซื้อปรอทที่มีราคาแพง สำหรับใช้งานทางทันตกรรมได้ งานวิจัยนี้ได้เสนอวิธีการพัฒนาการทำปรอทให้บริสุทธิ์ 2 วิธี คือ วิธีที่หนึ่ง โดยการกลั่นซึ่งเป็นวิธีการเดิมแต่ต้องพัฒนารูปแบบ และอุปกรณ์ให้เหมาะสม และวิธีที่สองคือ โดยการใช้สารเคมี การใช้สารเคมีแตกต่างจากกระบวนการดั้งเดิมตั้งแต่สารเคมีที่ใช้ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่ออกแบบให้ปลอดภัยต่อมลภาวะและกระบวนการปฏิบัติงาน ที่พัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพธาตุปรอทที่เป็นวัตถุดิบในประเทศไทย การใช้ทั้งสองวิธีนี้มีเป้าหมายเปรียบเทียบการเลือกใช้วิธีปฏิบัติงานที่ เหมาะสมทั้งด้านการลงทุน การควบคุมสภาวะแวดล้อม ผลผลิตที่ได้ เพื่อนำวิธีที่เหมาะสมที่สุดใช้เป็นต้นแบบในการทำปรอทให้บริสุทธิ์ใช้ใน หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนศึกษาวิจัยพัฒนาให้เป็นงานอุตสาหกรรมต่อไป นอกจากนี้โครงการมีเป้าหมายพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการตรวจวิเคราะห์มลทินใน ธาตุปรอททดแทนวิธีเดิมคือ การเผาปรอทและเก็บเถ้าไปวิเคราะห์ วิธีใหม่กระทำโดย สร้างสารประกอบของปรอท และตรวจด้วยวิธีการ X-ray fluorescense ผลจากการศึกษาวิจัยพัฒนาประยุกต์เทคโนโลยีใหม่มาใช้จะเป็นการนำวิธีทำปรอท ให้บริสุทธิ์และปลอดภัยเข้ามาใช้ และส่งเสริมการนำทรัพยากรธรรมชาติของประเทศมาใช้ในกิจกรรมภายในประเทศได้มาก ขึ้นทดแทนปริมาณการนำเข้าสารนี้จากต่างประเทศได้ Mercury is a by product from the production of natural gas in Thailand. In 1994, the total amount of produced mercury was 1760.4 pounds. There is no organization or any institute in Thailand plays role on purification. Therefore, it is necessary to develop a suitable process to purify those mercury. There are two methods adopted, the first is to be distilled under the vacuum. The second method is by chemical means. These two methods will be vacuum. The second method is by chemical means. These two methods will be applied differently from the original instruction, i.e. the equipments, chemical agents and also protection of the vapourization. The comparison of the product, pollution, budget, and process will be considered in order to indicate the suitable method employed for laboratory scale usage and the industry. Furthermore, the new method of testing mercury will be investigated instead of studying the residue of mercury which created air pollution. The mercury will be transformed to a compound condition and test the percentage of mercury by the X-ray fluorescense. The results of this research and development will be the application of modern technology for the safety purification and testing of mercury in the future.

บรรณานุกรม :
ชัชรี สุชาติล้ำพงศ์ , อมร เพชรสม , Chatcharee Suchatlampong , Amorn Petsom . (2544). การพัฒนาการทำปรอทให้บริสุทธิ์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชัชรี สุชาติล้ำพงศ์ , อมร เพชรสม , Chatcharee Suchatlampong , Amorn Petsom . 2544. "การพัฒนาการทำปรอทให้บริสุทธิ์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชัชรี สุชาติล้ำพงศ์ , อมร เพชรสม , Chatcharee Suchatlampong , Amorn Petsom . "การพัฒนาการทำปรอทให้บริสุทธิ์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2544. Print.
ชัชรี สุชาติล้ำพงศ์ , อมร เพชรสม , Chatcharee Suchatlampong , Amorn Petsom . การพัฒนาการทำปรอทให้บริสุทธิ์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2544.