ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนา P/M Sensor Bosses จากผงเหล็กกล้าไร้สนิม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนา P/M Sensor Bosses จากผงเหล็กกล้าไร้สนิม
นักวิจัย : เรืองเดช ธงศรี , วีรวรรณ สุทธิศรีปก , อัญชลี มโนนุกุล , อรมณี คูวัฒนาชัย , ประยูร หล้าสุดตา , สัญชัย มาตา , ภาณุ เวทยนุกูล , อนันต์ ดาราพันธ์ , รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง , Ruangdaj Tongsri , Anchalee Manonukul , Ornmanee Coovattanachai , Prayoon Lasutta , Sunchai Mata
คำค้น : Automotive industry and trade , Engineering and technology , Metallurgy , Molding (Founding) , Powder metallurgy , Stainless steel , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อุตสาหกรรมยานยนต์ , เหล็กกล้าไร้สนิม , แม่พิมพ์ (งานโลหะ) , โลหะผง
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3412
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะประเทศไทยมีอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของเอเชีย อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ในประเทศจึงต้องการชิ้นส่วนประเภทต่างๆจากภายในประเทศ โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่ทำจากโลหะ การผลิตชิ้นส่วนโลหะสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การหล่อโลหะ การตัดแต่ง การขึ้นรูปเชิงกล และ การขึ้นรูป/แปรรูปด้วยวิธีโลหะผงวิทยา วิธีการผลิตประเภทสุดท้ายมีความเหมาะสมกับชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ต้องการความ ถูกต้องแม่นยำของรูปร่างและขนาด รวมทั้งจำนวนการผลิตและระยะเวลาส่งมอบ ในปัจจุบันแม้ว่าประเทศไทยจะมีอุตสาหกรรมโลหะผงวิทยาอยู่จำนวนหนึ่ง ประกอบด้วยโรงงานที่มีคนไทยเป็นเจ้าของและโรงงานร่วมทุนระหว่างคนไทยกับต่างชาติก็ตาม โรงงานเหล่านี้ล้วนต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศทั้งในด้านการออกแบบและ ผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปผงโลหะ และการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนวิศวกรรมจากผงโลหะ ดังนั้นความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโลหะผงวิทยาในประเทศจะลดลงเมื่อ ต้นทุนด้านแรงงานและสาธารณูปโภคในประเทศสูงขึ้นหรือการแข่งขันจากภายนอก เพิ่มขึ้น การเตรียมตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในอนาคตจำเป็นต้องมีการวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรมด้านโลหะผงวิทยา โดยในเบื้องต้นต้องมีการสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมโลหะผงวิทยาของไทย 2 ประการ คือ (ก) การพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปผงโลหะ และ (ข) การพัฒนาความสามารถในการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนจากผงโลหะที่มีสมบัติที่ดี กว่าผงโลหะที่อุตสาหกรรมคุ้นเคย ซึ่งการลดข้อเสียเปรียบทั้ง 2 ด้านนี้เป็นวัตถุประสงค์สำคัญของโครงการพัฒนา P/M Sensor Bosses จากผงเหล็กกล้าไร้สนิม Automotive industry is very important for Thai economic system since Thailand is the third largest automobile manufacturers in Asia. Land vehicle assembly in the Kingdom needs parts, especially metal parts, produced and supplied by domestic parts manufacturers. The metal parts can be produced employing several methods including casting, machining, mechanical forming, and powder metallurgy (P/M). The latter is a promising method for producing small parts with good tolerance, high productivity, and short lead-time. At present, in Thailand there are a few P/M industries owned by either Thai or joint-ventured companies. Most P/M factories import technologies for design and manuafacturing of both die sets and P/M parts. Thus the competitiveness of Thai P/M industries is not in a good shape, particularly when the labour and infrastructure costs are getting higher or when Thai manufacturers have to fight in a fierce competition. Good preparation in order to increase competitiveness of these industries in the near future needs research, development, design, and engineering (RDDE) in the P/M field. The preliminary actions to increase capabilities of Thai P/M industries include: (a) to increase capability on design and manufacturing of compaction die sets, and (b) to increase capability on design and manufacturing of P/M parts made from special alloy powders. These actions are corresponding to the objectives of this project; “Development of P/M Sensor Bosses from Stainless Steel Powders”.

บรรณานุกรม :