ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปคอมโพสิตสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์จากวัสดุธรรมชาติ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปคอมโพสิตสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์จากวัสดุธรรมชาติ
นักวิจัย : ยุทธนา โฆษิตสกุล , วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ , ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ , บรรพต ไม้งาม , ณัชชา ประกายมรมาศ , บงกช หะรารักษ์ , สกล ทิพย์ทวีชัย , ดำรงค์ ถนอมจิตร , Yuttana Kositsagul , Wuttipong Rungseesantivanon , Teerapon Yamwong , Bunpot Mai-ngam , Natcha Prakymoramas , Dumrong Thanomjitr
คำค้น : Automotive parts , Composite materials , Engineering and technology , Materials engineering , ชิ้นส่วนยานยนต์ , ยานยนต์ , วัสดุเชิงประกอบ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3346
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปัจจุบันการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากวัสดุดิบธรรมชาตินั้น ในประเทศไทยได้มีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์หลายแห่งทำการผลิตอยู่ แล้ว โดยกระบวนการที่นำมาใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานดังกล่าวคือ การขึ้นรูปแบบอัด (Compression molding process) ในขั้นตอนของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากวัสดุดิบธรรมชาตินั้นต้องมีการ นำตัวประสานผสมกับเส้นใยและวัสดุธรรมชาติ เพื่อเตรียมแผ่นวัสดุผสมธรรมชาติดังกล่าวสำหรับการขึ้นรูปแบบอัดโดยให้ความ ร้อน เวลา และความดันเพื่อให้ชิ้นงานได้รูปและคงตัว ซึ่งข้อเสียของกระบวนการดังกล่าวก็คือ 1)ต้องมีเครื่องอัดที่มีขนาดและแรงดันกดอัดสูง 2)ตัวประสานที่ใช้ในการผสมกับวัสดุธรรมชาตินั้นเป็นเรซินจำพวก Phenolic ซึ่งเป็นวัสดุประเภท Thermoset ที่มาจากสารสังเคราะห์และไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 3)ในขั้นตอนการเตรียมแผ่นเพื่อทำการอัดขึ้นรูปและขั้นตอนการอัดขึ้นรูปด้วย ความร้อนและความดันนั้นมีมลภาวะทางอากาศค่อนข้างสูง ดังนั้นการพัฒนากระบวนการขึ้นรูปคอมโพสิตสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์จากวัสดุ ธรรมชาติ จึงมีการนำเอาวิธีการขึ้นรูปแบบ Reaction Injection Molding (RIM) โดยจะเป็นกระบวนการที่ใช้แรงกดอัดของแม่พิมพ์ต่ำมาก เนื่องจากมีความดันที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของ Isocyanate และ Polyol ที่สังเคราะห์มาจากวัตถุดิบธรรมชาติเช่น ข้าวโพดและน้ำมันพืช โดยเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติเช่น ปอกระเจา jute kenaf ปอแก้ว เป็นต้น การนำเอาเทคนิคการขึ้นรูปแบบ RIM มาใช้ในการผลิตชิ้นส่วนคอมพอสิตที่มีความแข็งแรงเหมาะสมสำหรับชิ้นส่วนยาน ยนต์จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตหลายประการ ทั้งสมบัติของเรซิน สมบัติของเส้นใยเสริมแรง และการติดกันระหว่างส่วนประกอบทั้งสอง ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะทำการทดลองขึ้นรูปวัสดุคอมโพสิตด้วยกระบวนการ RIM โดยศึกษาถึงตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพและสมบัติของชิ้นงาน เช่น ชนิดและที่มาของสารตั้งต้น อัตราการเกิดปฏิกิริยาของเรซินต่างๆ สมบัติและการวางไฟเบอร์ในแม่พิมพ์ และสภาวะที่เหมาะสมในการฉีดเรซินและเส้นใยเข้าไปในแม่พิมพ์ (อุณหภูมิ ความดัน และ เวลา) ในการศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อการขึ้นรูปเหล่านี้จะมีการนำเอาเทคนิคการตรวจสอบ การขึ้นรูปมาช่วยในการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน นอกจากนี้จะทำการศึกษาปัจจัยที่ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีพื้นผิวที่สวยงามให้ เหมาะกับการนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในรถยนต์ At present, there exists original equipment manufacturing (OEM) produced automotive parts from natural resources in Thailand using compression molding. In such process, raw materials (natural fibers and binders) are mixed and formed to sheets followed by compression. However, there are several disadvantages such as; 1) the need for a high pressure compression molding machine depending on projection area of the part 2)the binders currently used for natural fibers mixing are thermosetting phenolic resins 3) high air pollution generated in current process. The reaction injection molding process (RIM) can be implemented for producing automotive composite parts, reinforced with natural fibers. Only low clamping force is required to address low pressure generated from the reaction between naturally derived polyol and isocyanate in the mold, resulting in lower tooling cost. In this proposed work, RIM process will be conducted in order to study effects of various parameters on composite properties e.g. type and source of raw materials, rate of reaction, fiber properties, fiber-resin compatibility, and resin injection conditions (temperature, pressure and time). Also in this study, on-line monitoring system will be used to evaluate and reassure product quality suitable for automotive parts.

บรรณานุกรม :
ยุทธนา โฆษิตสกุล , วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ , ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ , บรรพต ไม้งาม , ณัชชา ประกายมรมาศ , บงกช หะรารักษ์ , สกล ทิพย์ทวีชัย , ดำรงค์ ถนอมจิตร , Yuttana Kositsagul , Wuttipong Rungseesantivanon , Teerapon Yamwong , Bunpot Mai-ngam , Natcha Prakymoramas , Dumrong Thanomjitr . (2552). การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปคอมโพสิตสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์จากวัสดุธรรมชาติ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ยุทธนา โฆษิตสกุล , วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ , ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ , บรรพต ไม้งาม , ณัชชา ประกายมรมาศ , บงกช หะรารักษ์ , สกล ทิพย์ทวีชัย , ดำรงค์ ถนอมจิตร , Yuttana Kositsagul , Wuttipong Rungseesantivanon , Teerapon Yamwong , Bunpot Mai-ngam , Natcha Prakymoramas , Dumrong Thanomjitr . 2552. "การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปคอมโพสิตสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์จากวัสดุธรรมชาติ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ยุทธนา โฆษิตสกุล , วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ , ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ , บรรพต ไม้งาม , ณัชชา ประกายมรมาศ , บงกช หะรารักษ์ , สกล ทิพย์ทวีชัย , ดำรงค์ ถนอมจิตร , Yuttana Kositsagul , Wuttipong Rungseesantivanon , Teerapon Yamwong , Bunpot Mai-ngam , Natcha Prakymoramas , Dumrong Thanomjitr . "การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปคอมโพสิตสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์จากวัสดุธรรมชาติ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
ยุทธนา โฆษิตสกุล , วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ , ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ , บรรพต ไม้งาม , ณัชชา ประกายมรมาศ , บงกช หะรารักษ์ , สกล ทิพย์ทวีชัย , ดำรงค์ ถนอมจิตร , Yuttana Kositsagul , Wuttipong Rungseesantivanon , Teerapon Yamwong , Bunpot Mai-ngam , Natcha Prakymoramas , Dumrong Thanomjitr . การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปคอมโพสิตสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์จากวัสดุธรรมชาติ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.