ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสารเคลือบเพื่อใช้ในผลิตผลการเกษตร

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสารเคลือบเพื่อใช้ในผลิตผลการเกษตร
นักวิจัย : วรรณี ฉินศิริกุล , อนุวัตร แจ้งชัด , วาณี ชนเห็นชอบ , นพดล เกิดดอนแฝก , Wannee Chinsirikul , Anuvat Jangchud , Vanee Chonhenchob , Noppadon Kerddonfag
คำค้น : Biodegradable products , Chitosan , Coatings , Edible coatings , Edible films , Engineering and technology , Materials engineering , Polymers , ผลิตผลทางการเกษตร , ฟิล์มบริโภคได้ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , สารเคลือบ , โปรตีนจากรำข้าว , ไคโตแซน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3337
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ฟิล์มบริโภคได้ (edible film) ได้เข้ามามีบทบาทและสำคัญมากขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมากเนื่องจากเป็นทางเลือกใหม่ของวัสดุทางภาชนะบรรจุโดยมีคุณสมบัติ ที่รับประทานได้และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (biodegradable) และจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในอนาคต การพัฒนาฟิล์มรับประทานนั้นทำในรูปที่เป็นแผ่นฟิล์ม (film sheet) หรือเป็นสารเคลือบ (coating) ซึ่งเป็นแผ่นฟิล์มที่บางมาก ๆ โดยผลิตจากวัสดุไบโอพอลิเมอร์ที่หาได้จากธรรมชาติ จากรายงานที่มีพบว่างานพัฒนาดังกล่าวมีในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เช่น การใช้เวย์โปรตีน (whey protein) เป็นสารเคลือบ หรือ โปรตีนจากถั่วเหลืองยืดอายุการเก็บผักผลไม้ และมีในประเทศไทยเป็นส่วนน้อยจึงมีความจำเป็นและควรที่จะทำการวิจัยเพื่อ พัฒนาฟิล์มและ สารเคลือบดังกล่าวเนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีวัสดุที่หลากหลายและมี ศักยภาพที่นำมาใช้พัฒนาเป็นฟิล์มที่รับประทานได้หรือสารเคลือบได้ เช่น แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว แป้งมันสำปะหลัง หัวบุก ไคโตแซน โปรตีนจากรำข้าว โปรตีนจากถั่วเขียว หรือถั่วเหลือง ผลไม้ และผักชนิดต่าง ๆ และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมทั้งทางด้านเทคโนโลยีและนักวิจัยทางด้านนี้ สำหรับแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงการใช้ภาชนะบรรจุแบบย่อยสลายไม่ได้เป็นภาชนะ ที่ย่อยสลายได้มากขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตามปัจจัยต่าง ๆ ในการพัฒนาเป็นแผ่นฟิล์มหรือสารเคลือบยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม และคุณสมบัติบางอย่างนั้นจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ งาน ขอบเขตในงานวิจัยนี้จะใช้วัตถุดิบสองชนิดคือ โปรตีนจากรำข้าว และไคโตซานพัฒนาเป็นสารเคลือบโดยใน 12 เดือนแรกจะศึกษาในโปรตีนจากรำข้าว 12 เดือนต่อมาจะศึกษาในไคโตซาน และ 12 เดือนสุดท้ายจะศึกษาการประยุกต์ใช้ในผลไม้ ในข้อเสนอโครงการ การวิจัยประกอบด้วย 4 การศึกษา คือ 1. การศึกษาวิธีการเตรียมสารเคลือบที่เหมาะสม 2. ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพสารเคลือบ 3. การปรับปรุงคุณสมบัติของ สารเคลือบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในการศึกษาในข้อ 2 และ 3 นั้นคุณสมบัติต่าง ๆ ของสารเคลือบจะถูกนำมาประเมิน ได้แก่ การยึดติดกับผิว อัตราการซึมผ่านของไอน้ำและกาซ การซึมผ่านของไขมัน คุณสมบัติทางกล คุณสมบัติการป้องกันการเกิดสีน้ำตาล คุณสมบัติการป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ คุณสมบัติการป้องกันการเกิดการหืน คุณสมบัติทางด้าน การไหล โดยในการวัดค่าคุณสมบัติจะทำให้รูปของฟิล์มและสารเคลือบ และ 4. การศึกษาการประยุกต์ใช้ในผลไม้ และผักเพื่อดูประสิทธิภาพของสารเคลือบ ผลงานวิจัยที่คาดว่าจะได้คือ ได้สารเคลือบที่ผลิตจากโปรตีนจากรำข้าวและไคโคซาน 2 ชนิดที่ทราบคุณสมบัติต่าง ๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในผลิตผลเกษตรได้ ข้อมูลที่ได้ในขั้นนี้จะใช้เป็นองค์ความรู้ในการวิจัย ต่อไปเพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และนำไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ได้และลดการนำเข้าสารเคลือบจาก ต่างประเทศได้ และในโครงการนี้คาดว่าจะสามารถผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทอย่างน้อย 2 คน บัณฑิตปริญญาตรี 4 คนโดยมีผลงานตีพิมพ์จากโครงการนี้อย่างน้อย 3 เรื่อง Edible films have been played very important rols in past 10 years since they are a very promising altanative packaging due to their biodegradble property and they will be very important in the future. Development edible film or coating have been conducting in form of thin sheet or form of coating solution which produced from avaiable natural biopolymer. Literature review showed that reseaches on edible film or coating have been conducted mostly in North America or Europe and very limited in Thailand. Coating which have been reported were studied on different biopolymers and reported on different applications which included fruit and vegetable as well, however, the potential coating is made from whey protein and plant protein such as soy protein concentrate. From those reasons, it is needed to investigate and conduct a researh on edible film or coating by using biopolymer from available agriculture raw materials in Thailand such as rice flour, tapioca flour, glucomannan, chitosan, protein concentrate from rice bran to prepare our both technology and human resource for global changes and to reduce the import coating materials. Parameters which affected on coating properties still need to be further investigated and need to improve the properties of coating compared to import coatings. The scope of this research will be studied on two types of biopolymers: protein concentrate from rice bran and chitosan in 3 years. The study in first 12 months will be focused on coating from protein concentrate from rice bran, 12 months later will be focused on film or coating from chitosan and the last 12 months will be study on the application of coating on fruits. In this proposal, the research consisted of four studies for each biopolymer. The first study will be studying on biopolymer preparation and film/coating preparation. The second study will be involved in factors affected on film/coating properties. The third study will be focused on film/coating properties improvement. In the second and third study, coating and film properties such as cohesiveness, water permeablility, gas permeability, fat resistant, mechanical properties, anti-browning and antimicrobial and antioxidant properties will be determined. The forth study will be studied on selected coating on the application with some fruits and vegetable to investigate the effectiveness of coating on shelf life extension. The expected outcome from this project will be two prototypes of film/coating which could be used to extend shelf life of agricultural products. The information of this research will be used as knowledge base for further study on film/edible coating. Two master students and two bachelor students will be trained on this project and the results of this study will be published at least three paper. Keywords: edible coating, edible film, agricultural product.

บรรณานุกรม :
วรรณี ฉินศิริกุล , อนุวัตร แจ้งชัด , วาณี ชนเห็นชอบ , นพดล เกิดดอนแฝก , Wannee Chinsirikul , Anuvat Jangchud , Vanee Chonhenchob , Noppadon Kerddonfag . (2549). การพัฒนาสารเคลือบเพื่อใช้ในผลิตผลการเกษตร.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วรรณี ฉินศิริกุล , อนุวัตร แจ้งชัด , วาณี ชนเห็นชอบ , นพดล เกิดดอนแฝก , Wannee Chinsirikul , Anuvat Jangchud , Vanee Chonhenchob , Noppadon Kerddonfag . 2549. "การพัฒนาสารเคลือบเพื่อใช้ในผลิตผลการเกษตร".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วรรณี ฉินศิริกุล , อนุวัตร แจ้งชัด , วาณี ชนเห็นชอบ , นพดล เกิดดอนแฝก , Wannee Chinsirikul , Anuvat Jangchud , Vanee Chonhenchob , Noppadon Kerddonfag . "การพัฒนาสารเคลือบเพื่อใช้ในผลิตผลการเกษตร."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
วรรณี ฉินศิริกุล , อนุวัตร แจ้งชัด , วาณี ชนเห็นชอบ , นพดล เกิดดอนแฝก , Wannee Chinsirikul , Anuvat Jangchud , Vanee Chonhenchob , Noppadon Kerddonfag . การพัฒนาสารเคลือบเพื่อใช้ในผลิตผลการเกษตร. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.