ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาฟิล์มควบคุมการผ่านของก๊าซและความชื้นเพื่อยืดอายุผลิตผลสดทางการเกษตร

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาฟิล์มควบคุมการผ่านของก๊าซและความชื้นเพื่อยืดอายุผลิตผลสดทางการเกษตร
นักวิจัย : วรรณี ฉินศิริกุล , วาณี ชนเห็นชอบ , อศิรา เฟื่องฟูชาติ , วราวุธ ภัทโรพงศ์ , นพดล เกิดดอนแฝก , ตติยา ตรงสถิตกุล , Wannee Chinsirikul , Vanee Chonhenchob , Asira Fuongfuchat , Waravut Pattaropong , Noppadon Kerddonfag
คำค้น : Engineering and technology , Food , Materials engineering , Plastic films , Polymers , Shelf-life dating , การยืดอายุ , การเก็บรักษา , ฟิล์มพลาสติก , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3310
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฟิล์มพลาสติกต้นแบบที่มีสมบัติ เหมาะสมต่อการเก็บรักษาคุณภาพและยืดอายุผลิตผลสดทางการเกษตรที่มีความสำคัญ ต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย งานวิจัยมุ่งเน้นที่การสร้างความสามารถทางเทคนิคในการควบคุมสมบัติการยอมให้ ก๊าซและความชื้นผ่านฟิล์ม ฟิล์มที่ต้องการมีสมบัติสำคัญ 3 ประการคือ 1). ฟิล์มที่ยอมให้ก๊าซออกซิเจนผ่านได้สูง (High oxygen transmission film) เพื่อสร้างสภาวะบรรยากาศแบบสมดุลภายในบรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการชะลอการหายใจ ของผลิตผล และป้องกันการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งมักจะเป็นสาเหตุของการเสื่อมสภาพ การเปลี่ยนกลิ่นและรสชาติของผลิตผล 2). ฟิล์มที่ยอมให้ไอน้ำผ่านได้พอเหมาะ (Suitable water vapor transmission rate, WVTR) หรือฟิล์มมีค่า WVTR สูงกว่าฟิล์มสกัดกั้นก๊าซทั่วไป เพื่อลดการควบแน่นของไอน้ำและการสะสมของหยดน้ำในภาชนะบรรจุ และค่า WVTR ของฟิล์มนั้นต้องไม่สูงเกินไปที่จะส่งผลต่อการสูญเสียน้ำของผลิตผล และ 3. ฟิล์มต้นแบบควรมีสมบัติทางกายภาพและทางกลเหมาะสม ซึ่งสามารถผ่านกระบวนการขึ้นรูป การผลิต หรือการบรรจุโดยเครื่องจักรทั่วไปที่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรม ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีแนวทางในการพัฒนาหรือควบคุมสมบัติการผ่านของก๊าซและ ความชื้นควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลระหว่างสมบัติทางกายภาพที่สำคัญ เช่นความใส และสมบัติทางกลของฟิล์ม โดยอาศัยการเลือกโพลิเมอร์ สารเติมแต่ง หรือ active agents เช่น สารดูดความชื้นร่วมกับการออกแบบโครงสร้างฟิล์ม (ฟิล์มชั้นเดียว ฟิล์มหลายชั้น หรือฟิล์มที่มีความพรุน) เพื่อให้ฟิล์มต้นแบบมีสมบัติที่สอดคล้องกับหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์และความต้อง การของผลิตผลที่ต้องการบรรจุ ทั้งนี้เป้าหมายของผลงานวิจัยโดยรวมคือ การพัฒนาฟิล์มพลาสติกต้นแบบที่ใช้เป็นรรจุภัณฑ์ยืดอายุผักผลไม้สดในระดับ อุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อลดปัญหาการสูญเสียของผักผลไม้สดในปัจจุบันทั้งจากระหว่างการเก็บรักษา และการขนส่ง ตลอดจนเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกผลิตผลสด รวมทั้งการสร้างโอกาสทางการตลาดเพื่อรองรับแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรม ผักผลไม้สดพร้อมบริโภคที่มีอัตราการเติบโตสูงถึง 15-20% ต่อปี The proposed research project aims at developing prototypes of plastic packaging films suitable for retaining and prolonging shelf-life of the economically important Thai fresh produce. Focus of this work is mainly on controlling gas and water vapor transmission properties of the polymeric films. Desirable packages for extending shelf-life of fresh produce should posses the three following characteristics: 1) packaging films with reasonably high oxygen transmission rates (OTR) which can generate an equilibrium modified atmosphere (EMA) inside the package to effectively reduce respiration rate of the packed produce, deterioration of produce quality, and its off-flavour caused by anearobic respiration, 2) packaging films with suitable water vapor transmission rate (WVTR) to create and retain a desired high humidity level that causes no dehydration and no water vapor condensation inside the package, and 3) packaging films with physical and mechanical integrity that can undergo further processing, eg., printing and packaging, utilizing common industrial machines. Thus, the current research gears toward the optimization of film properties, in order to achieve and retain the desirable package performance including suitable gas composition and humidity level inside the package, package clarity, and overall physical/mechanical integrity. The optimization process will be carried out through optimal selection of polymers, functional additives (e.g., moisture absorbers), proper film structural design and fabrication into various forms such as monolayer, multilayer, and/or microporous films. Selected functional additives can be incorporated directly into the polymer films and/or are attached to a primary package as in sachet, label, or pad form. A set goal of this project is to try and drive the developed packaging films with controlled gas and water vapor properties into the commercial markets of Thai fresh produce. Obviously, a success in doing so will provide considerable benefits to reduce the current dramatic wastage problem of Thai fresh produce from inappropriate storage and transportation systems, and at the same time, to pave the road to a possible niche market of exporting Thai fresh-cut fruits & vegetables. With regard to a global demand and current consumer behavior, an appreciable growth rate of the ‘fresh-cut fruits and vegetables’ industry can be as high as 15-20% per year.

บรรณานุกรม :
วรรณี ฉินศิริกุล , วาณี ชนเห็นชอบ , อศิรา เฟื่องฟูชาติ , วราวุธ ภัทโรพงศ์ , นพดล เกิดดอนแฝก , ตติยา ตรงสถิตกุล , Wannee Chinsirikul , Vanee Chonhenchob , Asira Fuongfuchat , Waravut Pattaropong , Noppadon Kerddonfag . (2549). การพัฒนาฟิล์มควบคุมการผ่านของก๊าซและความชื้นเพื่อยืดอายุผลิตผลสดทางการเกษตร.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วรรณี ฉินศิริกุล , วาณี ชนเห็นชอบ , อศิรา เฟื่องฟูชาติ , วราวุธ ภัทโรพงศ์ , นพดล เกิดดอนแฝก , ตติยา ตรงสถิตกุล , Wannee Chinsirikul , Vanee Chonhenchob , Asira Fuongfuchat , Waravut Pattaropong , Noppadon Kerddonfag . 2549. "การพัฒนาฟิล์มควบคุมการผ่านของก๊าซและความชื้นเพื่อยืดอายุผลิตผลสดทางการเกษตร".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วรรณี ฉินศิริกุล , วาณี ชนเห็นชอบ , อศิรา เฟื่องฟูชาติ , วราวุธ ภัทโรพงศ์ , นพดล เกิดดอนแฝก , ตติยา ตรงสถิตกุล , Wannee Chinsirikul , Vanee Chonhenchob , Asira Fuongfuchat , Waravut Pattaropong , Noppadon Kerddonfag . "การพัฒนาฟิล์มควบคุมการผ่านของก๊าซและความชื้นเพื่อยืดอายุผลิตผลสดทางการเกษตร."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
วรรณี ฉินศิริกุล , วาณี ชนเห็นชอบ , อศิรา เฟื่องฟูชาติ , วราวุธ ภัทโรพงศ์ , นพดล เกิดดอนแฝก , ตติยา ตรงสถิตกุล , Wannee Chinsirikul , Vanee Chonhenchob , Asira Fuongfuchat , Waravut Pattaropong , Noppadon Kerddonfag . การพัฒนาฟิล์มควบคุมการผ่านของก๊าซและความชื้นเพื่อยืดอายุผลิตผลสดทางการเกษตร. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.