ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องผลิตผงโลหะแบบพ่นด้วยก๊าซ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องผลิตผงโลหะแบบพ่นด้วยก๊าซ
นักวิจัย : เรืองเดช ธงศรี , นคร ศรีสุขุมบวรชัย , อัญชลี มโนนุกุล , ประยูร หล้าสุดตา , สัญชัย มาตา , อรมณี คูวัฒนาชัย , ภาณุ เวทยนุกูล , อนันต์ ดาราพันธ์ , รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง
คำค้น : Engineering and technology , Gas atomizers , Metal powders , Metallurgy , Powder metallurgy , Rapid prototyping , การพ่นด้วยก๊าซ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เครื่องผลิตผงโลหะ , โลหะผง
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3307
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การผลิตผงโลหะเป็นขั้นตอนเริ่มต้นของกระบวนการโลหะผงวิทยาและมีความสำคัญ เพราะ เป็นขั้นตอนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะจำเพาะต่างๆของผงโลหะ เช่น รูปร่าง ขนาด องค์ประกอบทางเคมี โครงสร้างจุลภาค การไหลตัว และ ความหนาแน่นปรากฏ เป็นต้น ซึ่งลักษณะจำเพาะเหล่านี้นับเป็นตัวแปรสำคัญในการขึ้นรูป/สร้างรูป และการทำให้ชิ้นส่วนแน่นตัวและมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น การผลิตผงโลหะสามารถทำได้ด้วย 3 วิธี คือ วิธีทำให้โลหะเหลวแตกตัวด้วยแรงกระทำ วิธีทางเคมี และ วิธีทางกายภาพ การผลิตผงโลหะด้วยวิธีแรกมีความน่าสนใจเนื่องจากสามารถปรับสัดส่วนขององค์ ประกอบทางเคมีและโครงสร้างจุลภาคของผงโลหะได้ การแตกตัวของโลหะเหลวเกิดขึ้นเมื่อ (ก) ของไหลความเร็วสูง เช่น ของเหลว และ ก๊าซ ชนกระแทกบนโลหะเหลว (ข) แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางกระทำต่อโลหะเหลว และ (ค) แรงที่เกิดจากความแตกต่างของความดันกระทำต่อโลหะเหลว การใช้ก๊าซพ่นกระแทกโลหะเหลวให้แตกตัวสามารถผลิตผงโลหะที่มีรูปร่างเป็นทรง กลมและมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยขนาดเล็กเหมาะกับการใช้งานต่างๆได้ เช่น การฉีดขึ้นรูปผงโลหะ การพ่นเคลือบด้วยความร้อน และ การผลิตต้นแบบอย่างรวดเร็ว เป็นต้น จึงนับได้ว่าการผลิตผงโลหะแบบพ่นด้วยก๊าซเป็นวิธีการผลิตที่มีประโยชน์มาก ในปัจจุบันมีนักวิจัยในสถาบันการศึกษา 2 แห่งคือ มหาวิทยาลัยมหิดล (ชัชรีและคณะ 2537 (a)-(c) และ 2534-2539) และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เล็กและคณะ, 2545) ได้ดำเนินการสร้างเครื่องผลิตผงโลหะแบบพ่นด้วยก๊าซ แต่เนื่องจากเป็นเครื่องมือขนาดเล็กจึงมีข้อจำกัดในการผลิตผงโลหะที่หลาก หลาย ในโครงการนี้มีเป้าหมายที่จะออกแบบ สร้าง ทดสอบ และ ปรับปรุงเครื่องต้นแบบสำหรับผลิตผงโลหะแบบพ่นด้วยก๊าซที่มีขนาดกึ่ง อุตสาหกรรมและมีความสามารถในการผลิตผงโลหะจากโลหะผสมที่มีจุดหลอมเหลวสูงถึง 1800 องศาเซลเชียส ทั้งนี้เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาด้านโลหะผงวิทยาต่อไป Metal powder production is the first step of powder metallurgy processes. It is very important as it is directly related to characteristics of metal powders such as shape, size distribution, chemical composition, microstructure, flow property, and apparent density. Some of these characters are processing parameters for compaction/shaping and consolidation of powders. Metal powder production can be carried out using 3 methods, namely atomisation method, chemical method, and physical method. The former method is very promising as it can be used for tailoring chemical composition and microstructure of powders. Atomisation or disintegration of metal melt into fine droplets occurs when (a) the melt is impacted by a atomising fluid medium such as liquid and gas, (b) the melt is destabilised by centrifugal force, and (c) the melt is bursted up by internal pressure which is higher than external one. Melt disintegration, by a high-velocity gas, produces spherical and fine powder particles, which are suitable for several applications such as powder injection moulding, thermal spraying, and rapid prototyping. Therefore, gas atomisation is very useful. At present, there are only two atomisers in Thailand developed by researchers in Mahidol University (Chatcharee et. al, 1994 (a-c) and 1991-1996 (in Thai)) and Prince of Songkhla University (Lek, et. al., 2002 (inThai)). However, the atomisers are two small to produce variety of alloy powders. In this project, we aim to design, construct, test, and improve a pilot-scale atomiser which is able to produce alloy powders with melting point as high as 1800?C. The atomiser will facilitate some research and development works related to powder metallurgy in the future.

บรรณานุกรม :
เรืองเดช ธงศรี , นคร ศรีสุขุมบวรชัย , อัญชลี มโนนุกุล , ประยูร หล้าสุดตา , สัญชัย มาตา , อรมณี คูวัฒนาชัย , ภาณุ เวทยนุกูล , อนันต์ ดาราพันธ์ , รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง . (2548). การพัฒนาเครื่องผลิตผงโลหะแบบพ่นด้วยก๊าซ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เรืองเดช ธงศรี , นคร ศรีสุขุมบวรชัย , อัญชลี มโนนุกุล , ประยูร หล้าสุดตา , สัญชัย มาตา , อรมณี คูวัฒนาชัย , ภาณุ เวทยนุกูล , อนันต์ ดาราพันธ์ , รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง . 2548. "การพัฒนาเครื่องผลิตผงโลหะแบบพ่นด้วยก๊าซ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เรืองเดช ธงศรี , นคร ศรีสุขุมบวรชัย , อัญชลี มโนนุกุล , ประยูร หล้าสุดตา , สัญชัย มาตา , อรมณี คูวัฒนาชัย , ภาณุ เวทยนุกูล , อนันต์ ดาราพันธ์ , รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง . "การพัฒนาเครื่องผลิตผงโลหะแบบพ่นด้วยก๊าซ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
เรืองเดช ธงศรี , นคร ศรีสุขุมบวรชัย , อัญชลี มโนนุกุล , ประยูร หล้าสุดตา , สัญชัย มาตา , อรมณี คูวัฒนาชัย , ภาณุ เวทยนุกูล , อนันต์ ดาราพันธ์ , รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง . การพัฒนาเครื่องผลิตผงโลหะแบบพ่นด้วยก๊าซ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.