ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ของการใช้น้ำตาลต่อค่าแรงดันออสโมติกที่มีผลต่อการพัฒนาการเกิดท่อนพันธุ์ขิง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ของการใช้น้ำตาลต่อค่าแรงดันออสโมติกที่มีผลต่อการพัฒนาการเกิดท่อนพันธุ์ขิง
นักวิจัย : ธราธร ฑีรฆฐิติ , Tharathon Teerakathiti
คำค้น : Biological sciences , BT-B-02-PM-BC-4701 , Ginger , Inversion , Osmotic pressure , Plant biotechnology , Plant biotechnology and related agricultural science , Plant tissue culture , Sugar , การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช , ขิง , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , แรงดันออสโมติกส์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3046
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โปรแกรมสรีระวิทยาและชีวเคมีพืชสามารถทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมของการเกิดท่อน พันธุ์ขิงขนาดเล็กปลอดเชื้อ (microtuber) โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Under requirement of plant no. 071249, Thailand) ในปี 2544 ปัจจัยสำคัญต่อการชักนำให้เกิดท่อนพันธุ์ขิงขนาดเล็กนี้ได้แก่น้ำตาลซูโครส 8% เป็นไปได้ว่าน้ำตาลซูโครสในระดับที่สูงถึง 8% มีบทบาททั้งเป็นแหล่งคาร์บอนให้พลังงาน และเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดค่าแรงดันออสโมติกที่เหมาะสมต่อการเกิดหัวพันธุ์ ขิง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ข้อได้แก่ ศึกษาหาชนิดและปริมาณของน้ำตาลชนิดอื่น ๆ ที่จะมีผลต่อการเกิดท่อนพันธุ์ขิงขนาดเล็ก และการพิสูจน์หาบทบาทของน้ำตาลซูโครสต่อการเกิดท่อนพันธุ์ขิงขนาดเล็กว่า ซูโครสเป็นแหล่งคาร์บอนหรือเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดค่าแรงดันออสโมติก เมื่อทำการทดลองโดยใช้น้ำตาล 3 กลุ่มได้แก่ น้ำตาลโมโนแซคคาไรด์ (กลูโคส ฟรุคโตส และอะราบิโนส) น้ำตาลไดแซคคาไรด์ (ซูโครส และมอลโตส) น้ำตาลชูการ์แอลกอฮอล์ (แมนนิทอล ซอร์บิทอล และไมโออินโนซิทอล) พบว่าน้ำตาลที่สามารถชักนำการเกิดท่อนพันธุ์ขิงขนาดเล็กได้แก่ กลูโคส ฟรุคโตส ซูโครส และมอลโตส เท่านั้น การพิศูจน์บทบาทของน้ำตาลซูโครสทำได้โดยการเติมน้ำตาลซูโครสร่วมกับแมนนิทอ ลหรือซอร์บิทอลในอาหารเพาะเลี้ยง พบว่าสามารถชักนำการเกิดท่อนพันธุ์ขิงขนาดเล็กในระต่าง ๆ กัน ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของซูโครส ไม่ได้ขึ้นกับชนิดของน้ำตาลชูการ์แอลกอฮอล์ แสดงให้เห็นว่าการชักนำการเกิดท่อนพันธุ์ขิงขนาดเล็กไม่เกิดเนื่องจากค่าแรง ดันออสโมติกเพียงอย่างเดียว เมื่อทำการทดลองใช้กลูโคส และฟรุคโตส อย่างละ 4% เปรียบเทียบกับซูโครส 8% ในอาหารเพาะเลี้ยง พบว่าค่าแรงดันออสโมติกของชุดซูโครส 8% ต่ำกว่า ในขณะที่จำนวนท่อนพันธุ์ขิงขนาดเล็กไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติ การเปลี่ยนแปลงของน้ำตาลซูโครสไปเป็นกลูโคส และฟรุคโตส ที่สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ ไปจนตลอดระยะเวลาการเพาะเลี้ยง รวมถึงการที่ปริมาณน้ำตาลเหล่านี้ลดลงตลอดระยะเวลาการทดลอง ควบคู่ไปกับการลดลงของค่าแรงดันออสโมติก ชี้ให้เห็นว่าว่าน้ำตาลซูโครส มีบทบาทต่อการเกิดท่อนพันธุ์ขิงขนาดเล็ก ทั้งในแง่ของการเป็นแหล่งคาร์บอนและเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดแรงดันออสโมติก

บรรณานุกรม :
ธราธร ฑีรฆฐิติ , Tharathon Teerakathiti . (2537). ความสัมพันธ์ของการใช้น้ำตาลต่อค่าแรงดันออสโมติกที่มีผลต่อการพัฒนาการเกิดท่อนพันธุ์ขิง.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธราธร ฑีรฆฐิติ , Tharathon Teerakathiti . 2537. "ความสัมพันธ์ของการใช้น้ำตาลต่อค่าแรงดันออสโมติกที่มีผลต่อการพัฒนาการเกิดท่อนพันธุ์ขิง".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธราธร ฑีรฆฐิติ , Tharathon Teerakathiti . "ความสัมพันธ์ของการใช้น้ำตาลต่อค่าแรงดันออสโมติกที่มีผลต่อการพัฒนาการเกิดท่อนพันธุ์ขิง."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2537. Print.
ธราธร ฑีรฆฐิติ , Tharathon Teerakathiti . ความสัมพันธ์ของการใช้น้ำตาลต่อค่าแรงดันออสโมติกที่มีผลต่อการพัฒนาการเกิดท่อนพันธุ์ขิง. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2537.