ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อณูชีววิทยาของความต้านทานโรคของพริก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อณูชีววิทยาของความต้านทานโรคของพริก
นักวิจัย : นิพนธ์ ทวีชัย , Niphone Thaveechai
คำค้น : Biological sciences , BT-39-06-PPI-11-05 , Fusarium diseases of plants , Molecular biology , Pepper (Spice) , Plant biotechnology and related agricultural science , Plant diseases , Plant molecular biology , Wilt diseases , ความต้านทานโรค , พริก , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , อณูชีววิทยา , แอนแทรคโนส , โรคพืช , โรคเหี่ยว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3013
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พริก เป็นพืชผักที่สำคัญของประเทศไทยใช้เป็นอาหารและอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสำอางทั้งในและต่างประเทศ อุปสรรคที่สำคัญประการหนึ่งในการผลิตพริก คือ โรคที่ทำให้ผลผลิตลดลงทั้งปริมาณ และ คุณภาพการป้องกันกำจัดโรคโดยใช้พันธุุ์ต้านทานเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง แต่ข้อมูลการศึกษาพันธุ์ต้านทานต่อเชื้อโรคที่สำคัญของพริก เช่น โรคแอนแทรคโนส โรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรีย และโรคไวรัสมีน้อยมาก ดังนั้น จึงดำเนินการการศึกษาชีววิทยา และอันตรกริยาของเชื้อโรคและพริกพันธุ์ต่างๆ ที่แสดงความอ่อนแอและความต้านทาน โดยรวมถึงอณูชีววิทยาของความต้านทานโรคของพริกต่อโรคทั้งสามดังกล่าวด้วย จากการสำรวจโรคพบโรคแอนแทรคโนสเกิดจากเชื้อ 2 ชนิด คือ Colletotrichum capsici (Cc) และ C. gloeosporioides (Cg) โรคเหี่ยวจากแบคทีเรีย เกิดจากเชื้อ Ralstonia solanacearum (Rs) เรส 1 ไบโอวาร์ 3 และโรคไวรัสเกิดจากเชื้อ Cucumber Mosaic Virus (CMV), Chilli Vein-banding Mottle Virus (CVbMV) และ Tobacco Mosaic Virus (TMV) ในพริก 76 พันธุ์มีพริกจำนวน 31 พันธุ์ ต้านทานต่อเชื้อ Cc, Cg, Rs, CMV และ CVbMV เป็นจำนวน 6, 5, 16, 2 และ2 พันธุ์ ตามลำดับ พริกพันธุ์ CA446, CA406 และ CA500 ต้านทานต่อเชื้อ Cc และ Cg ขณะที่พริกพันธุ์ CA364 ต้านทานทั้งเชื้อ Cc และ Rs และพริกพันธุ์ CA446 ต้านทานต่อเชื้อ Cc, Cg และ CVbMV ดังนั้นพริกพันธุ์ CA364 และ 446 เป็นพันธุ์ที่น่าสนใจศึกษาต่อ อย่างไรก็ตาม พริกแต่ละพันธุ์ตอบสนองการเข้าทำลายเชื้อโรคแต่ละชนิดด้วยปฏิกิริยาที่แตกต่างกัน พริกพันธุ์ต้านทานโรคแอนแทรคโนสผลิต wax ช่วยป้องกันการเข้าทำลาย พันธุ์ต้านทานโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรียยับยั้งการสร้าง hexosamine และมีกลไกต้านทานแบบทนทาน (tolerance) ส่วนโรคไวรัสชักนำการสร้าง PR-Proteins การศึกษาอณูชีววิทยาของเชื้อ Cc, Cg และ Rs สามารถแยกความแตกต่างของเชื้อ Cc และ Cg โดยใช้เทคนิค RAPD และ AFLP และ เชื้อ Rs โดยใช้ไพร์เมอร์ BOX แยกความแตกต่างได้ดีกว่า REP และ ERIC ไพร์เมอร์ และเทคนิค RFLP สามารถแยกสายพันธุ์เชื้อ Rs จากพริกของประเทศไทยกับประเทศเอเชียอื่นได้ด้วย การใช้เทคนิค Differential display เพื่อตรวจสอบการแสดงออกของยีนต้านทานโรคต่อเชื้อ Cc และ Rs มีแนวโน้มพบความสัมพันธ์ของแถบ DNA กับความต้านทาน แต่ความต้านทานต่อเชื้อ CMV สามารถตรวจและโคลนยีน ?-1, 3 glucanase ได้ในยาสูบ ยิ่งไปกว่านั้นเทคนิค Inter Simple Sequence Repeat (ISSR) ได้พัฒนาเพื่อใช้ตรวจสอบลายพิมพ์ DNA ของเมล็ดพันธุ์พริกลูกผสมได้สำเร็จ โดยการใช้ไพร์เมอร์ UBC808 และ UBC826 การศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าพริกพันธุ์ต้านทานต่อเชื้อโรคทั้ง 3 ชนิด มีการตอบสนองด้วยกลไกที่แตกต่างกัน เนื่องจากการแสดงออกของยีนต้านทานโรคที่แตกต่างกัน การศึกษากลไกความต้านทานโรคของยีนต่อเชื้อโรคแต่ละชนิดยังมีความจำเป็นอย่าง ยิ่ง เพื่อการผลิตพริกต้านทานโรคทั้ง 3 ชนิดที่อยู่ในพันธุ์เดียวกัน ซึ่งจะทำให้การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคต

บรรณานุกรม :
นิพนธ์ ทวีชัย , Niphone Thaveechai . (2542). อณูชีววิทยาของความต้านทานโรคของพริก.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นิพนธ์ ทวีชัย , Niphone Thaveechai . 2542. "อณูชีววิทยาของความต้านทานโรคของพริก".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นิพนธ์ ทวีชัย , Niphone Thaveechai . "อณูชีววิทยาของความต้านทานโรคของพริก."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2542. Print.
นิพนธ์ ทวีชัย , Niphone Thaveechai . อณูชีววิทยาของความต้านทานโรคของพริก. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2542.