ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การโคลนยีนและการหาปริมาณการแสดงออกของเอ็มอาร์เอ็นเอของโปรตีนป้องกันตนเองในกุ้งแชบ๊วย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การโคลนยีนและการหาปริมาณการแสดงออกของเอ็มอาร์เอ็นเอของโปรตีนป้องกันตนเองในกุ้งแชบ๊วย
นักวิจัย : ประภาพร อุทารพันธุ์ , Prapaporn Utarabhand
คำค้น : Animal biotechnology and related animal science , Banana shrimp , Biological sciences , Marine and freshwater biology , Molecular cloning , P-00-10211 , Penaeus merguiensis , การโคลนยีน , กุ้งแชบ๊วย , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2917
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กุ้งแชบ๊วยเป็นกุ้งชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จากการที่จำนวนกุ้งจากแหล่งธรรมชาติมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว การเพาะเลี้ยงกุ้งจึงมีการพัฒนาอย่างมาก นอกจากวิธีการเพาะเลี้ยงให้ได้กุ้งปริมาณมากแล้ว มักมีการระบาดของโรคที่เกิดจากไวรัสหรือแบคทีเรียก่อโรค ครัสเตเชียนมีกลไกป้องกันตนเองจากโรคระบาด สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังไม่มีระบบภูมิคุ้มกัน แต่จะพัฒนาการป้องกันตนเองโดยจดจำผิวเซลล์ของเชื้อก่อโรคโดยทำให้เกิดการ แข็งตัวของเลือด การเกาะกลุ่มหรือกลืนกินเซลล์บุกรุก เลคตินเกี่ยวข้องกับการป้องกันตนเองของสัตว์เพราะมีความจดจำจำเพาะกับน้ำตาล บนผิวของแบคทีเรียทำให้แบคทีเรียเกาะกลุ่มหรือกระตุ้นการกลืนกินแบคทีเรีย โดยเม็ดเลือดแดง ได้มีการศึกษาเลคตินในกุ้ง penaeid หลายชนิดพบว่าแม้มีโครงสร้างแตกต่างกัน แต่บทบาททางชีวภาพในการจับจำเพาะจะเหมือนกัน นอกเหนือจากการเกี่ยวข้องกับการป้องกันตนเองแล้ว เลคตินในครัสเตเชียนยังช่วยขนส่งน้ำตาลเชิงซ้อน พัฒนาการเจริญพันธุ์ของกุ้งเพศเมียเกิดจากการสะสมของโยล์คโปรตีนอย่างรวด เร็วในไข่ ในช่วงการเจริญพันธุ์ มีการสร้างไกลโคโปรตีน (ไวเทลโลจีนิน) ที่พบเฉพาะในเพศเมีย จากภายนอกรังไข่ แล้วขนส่งผ่านฮีโมลิมฟ์ไปสะสมในไข่ที่กำลังเจริญ เชื่อกันว่าเลคตินเป็นตัวขนส่งไวเทลโลจีนินในขั้นตอนการสร้างไวเทลโลจีนิ นดังกล่าว แต่บทบาทของเลคตินยังไม่ทราบแน่ชัดเพราะขาดความรู้กลไกการแสดงออกของยีนเล คติน โครงการวิจัยนี้จึงสนใจที่จะโคลนยีนเลคตินและใช้เป็น molecular probe ในการตรวจหาการแสดงออกเชิงปริมาณของ lectin mRNA ของกุ้งที่กระตุ้นให้ติดโรคหรือเมื่อมีพัฒนาการเจริญพันธุ์ของรังไข่ระยะ ต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การผลิตกุ้งแชบ๊วยหรือกุ้ง penaeid ชนิดอื่นในระบบการเพาะเลี้ยงต่อไป

บรรณานุกรม :
ประภาพร อุทารพันธุ์ , Prapaporn Utarabhand . (2551). การโคลนยีนและการหาปริมาณการแสดงออกของเอ็มอาร์เอ็นเอของโปรตีนป้องกันตนเองในกุ้งแชบ๊วย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ประภาพร อุทารพันธุ์ , Prapaporn Utarabhand . 2551. "การโคลนยีนและการหาปริมาณการแสดงออกของเอ็มอาร์เอ็นเอของโปรตีนป้องกันตนเองในกุ้งแชบ๊วย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ประภาพร อุทารพันธุ์ , Prapaporn Utarabhand . "การโคลนยีนและการหาปริมาณการแสดงออกของเอ็มอาร์เอ็นเอของโปรตีนป้องกันตนเองในกุ้งแชบ๊วย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
ประภาพร อุทารพันธุ์ , Prapaporn Utarabhand . การโคลนยีนและการหาปริมาณการแสดงออกของเอ็มอาร์เอ็นเอของโปรตีนป้องกันตนเองในกุ้งแชบ๊วย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.