ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจโรคไวรัสใบด่างแคระข้าวโพด

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจโรคไวรัสใบด่างแคระข้าวโพด
นักวิจัย : คนึงนิตย์ เหรียญวรากร , Kanungnit Reanwarakorn
คำค้น : Biological sciences , BT-B-01-PT-11-4947 , Corn , ELISA , Enzyme-Linked Immunosorbent Assay , Plant biochemistry , Plant biotechnology and related agricultural science , Plant diseases , Sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis , Transmission electron microscopy , ข้าวโพด , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , อีไลซ่า , โรคพืช , โรคไวรัสใบด่างแคระ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2677
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสำรวจและการจำแนกชนิดของเชื้อไวรัสในข้าวโพดในแหล่งปลูกที่สำคัญของประเทศ ไทยด้วยเทคนิค Enzyme-linked Immunosorbent Assay(ELISA), Transmission electron microscope (TEM) และ Sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) จะทำให้ทราบแน่ชัดว่ามีเชื้อไวรัสสาเหตุโรคในข้าวโพดชนิดใดบ้าง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพันธุ์ต้านทานที่มีความถูกต้องต่อเชื้อที่เข้าทำลาย ลดการระบาดของโรค เพิ่มความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์ปลอดโรคในกรณีที่เชื้อไวรัสนั้นสามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์ได้ จากการสำรวจโรคไวรัสของข้าวโพดในจังหวัดนครราชสีมา นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สระบุรี ลพบุรี กำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สระแก้ว ศรีสะเกษ ขอนแก่น หนองคาย เลย นครสวรรค์ ตาก และสุพรรณบุรี จำนวน 99 แปลงในช่วงเดือนกันยายน 2549 ถึงเดือนสิงหาคม 2550 พบข้าวโพดจากแหล่งปลูกต่างๆดังกล่าวแสดงอาการหลายแบบ เช่น อาการด่าง (mosaic) ด่างเหลือง (yellow mosaic) ด่างจุดประ(chlorotic mottle) ด่างเป็นขีด (streak) แถบเหลือง (yellow stripe) แถบขาว (white stripe) เส้นใบนูน (vein enation) ด่างเป็นวง (ringspot mosaic) และอาการเตี้ยแคระ (dwarf) ซึ่งมักพบร่วมกับอาการต่างๆที่กล่าวมา โดยเปอร์เซ็นต์ของอาการที่พบมีความแตกต่างกัน ตั้งแต่ น้อยกว่า 1% จนถึง ประมาณ 90% ทั้งนี้ขึ้นกับพันธุ์ของข้าวโพดที่เกษตรกรปลูก ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าข้าวโพดหวาน จะมีความอ่อนแอต่อโรคมากกว่า ข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดฝักอ่อน และข้าวโพดแป้งหรือข้าวโพดอาหารสัตว์ โดยในการสำรวจพบไวรัส 3 ชนิดจากการตรวจด้วยเทคนิค ELISA คือ Sugarcane mosaic virus strain MDB (SCMV-MDB), Maize chlorotic mottle virus (MCMV) และ Brome mosaic virus (BMV) กระจายตัวในแหล่งปลูกต่างๆ โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่พบเฉลี่ยจากทุกจังหวัดที่ทำการสำรวจเท่ากับ 19.2 %, 15.3 % และ 2.6 % ตามลำดับ แต่สำหรับ Maize dwarf mosaic virus strain A (MDMV-A), Maize mosaic virus (MMV) และ Maize streak virus (MSV) ตรวจไม่พบในทุกตัวอย่างที่สุ่มมาทำการตรวจสอบ ในตัวอย่างใบข้าวโพดที่แสดงอาการด่างขีด (streak mosaic) ตรวจพบอนุภาคไวรัสมีลักษณะแบบ bullet shape ขนาดประมาณ 250 x 90 nm นอกจากไวรัสที่กล่าวแล้วในทุกจังหวัดที่ทำการสำรวจยังพบอาการเส้นใบนูนหรือ เป็นอาการหูด (vein enation) ที่อาจเกิดจากเชื้อ Maize rough dwarf virus (MRDV)

บรรณานุกรม :
คนึงนิตย์ เหรียญวรากร , Kanungnit Reanwarakorn . (2550). การสำรวจโรคไวรัสใบด่างแคระข้าวโพด.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
คนึงนิตย์ เหรียญวรากร , Kanungnit Reanwarakorn . 2550. "การสำรวจโรคไวรัสใบด่างแคระข้าวโพด".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
คนึงนิตย์ เหรียญวรากร , Kanungnit Reanwarakorn . "การสำรวจโรคไวรัสใบด่างแคระข้าวโพด."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
คนึงนิตย์ เหรียญวรากร , Kanungnit Reanwarakorn . การสำรวจโรคไวรัสใบด่างแคระข้าวโพด. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.