ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างห้องสมุดยีนและการสืบค้นยีนที่แสดงออกใน Androgenic gland ของกุ้งก้ามกราม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างห้องสมุดยีนและการสืบค้นยีนที่แสดงออกใน Androgenic gland ของกุ้งก้ามกราม
นักวิจัย : ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ , Prapansak Srisapoome
คำค้น : Androgenic gland , Animal biotechnology and related animal science , Biological sciences , cDNA , Express Sequenced Tags , Gene expression , Marine and freshwater biology , การแสดงออกของยีน , กุ้งก้ามกราม , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , ฺBT-B-01-SG-11-4906
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2644
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างห้องสมุดของ Complementary DNA (cDNA) ของยีนและการศึกษาการแสดงออกของยีนที่สร้างจาก Androgenic gland ของกุ้งก้ามกรามเพศผู้ ซึ่งเป็นต่อมที่ทำหน้าที่สำคัญในการสร้างฮอร์โมนที่ควบคุมลักษณะความเป็นเพศ ผู้แหล่งเดียวที่พบในสัตว์ในกลุ่มกุ้งและปู (Crustacean) โดยอาศัยเทคนิค Express Sequenced Tags (ESTs) โดยมีเป้าหมายที่จะสืบค้นยีนที่บรรจุข้อมูลของสารพันธุกรรมของยีน Androgenic gland hormone (AGH) หรือยีนชนิดอื่น ซึ่งทำหน้าที่สำคัญในการควบคุม Sex differentiation และ Sex determination ของกุ้งก้ามกราม โดยสามารถสร้างห้องสมุด cDNA จาก mRNA ที่สกัดได้จากAndrogenic gland ของกุ้งกรามกรามเพศผู้ปกติและกุ้งก้ามกรามเพศผู้ที่ได้รับการตัดตาเพื่อเร่ง การการพัฒนาของ Androgenic gland พบว่าห้องสมุดทั้งสองมีขนาดเท่ากับ 6.71x105 6.68x105 Plaque forming unit (PFU)/ml ตามลำดับ และสามารถตรวจสอบลำดับนิวคลีโอไทด์ของ EST clones จากสองห้องสมุดได้ทั้งสิ้น 2,097 clones โดยมาจากห้องสมุดของกุ้งปกติ 1,046 clones และกุ้งตัดตา 1,051 clones จากการตรวจสอบลำดับนิวคลีโอไทด์ของ EST clones เหล่านี้พบว่า EST จำนวน 1,483 clones สามารถแบ่งกลุ่มของ EST clones ที่มีความซ้ำซ้อนกันของนิวคลีโอไทด์ (Contigs) ได้ทั้งสิ้น 189 Contigs และพบ EST clones ที่มีลำดับนิวคลีโอไทด์แบบเดี่ยว ๆ ที่ไม่มีความซ้ำซ้อนกัน (Singletons) ทั้งสิ้น 614 Singletons โดยคิดเป็นชนิดของยีนทั้งสิ้น 805 ชนิดและเมื่อนำลำดับนิวคลีโอไทด์หล่านี้ไปเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกับลำดับ นิวคลีโอไทด์และกรดอะมิโนกับฐานข้อมูล GenBank พบว่าลำดับลำดับนิวคลีโอไทด์จากทั้งสองห้องสมุดมีความคล้ายคลึงกับยีนของ สิ่งมีชีวิตทั้งหมด 17 Phyla, 28 Classes, 96 Species ของอาณาจักรสัตว์ และสามารถค้นพบยีนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเพศได้อย่างน้อย 2 ชนิด คือ ยีน Insulin-like androgenic gland factor (Mr-IAG-Th) ซึ่งมีการแสดงออกมากที่สุดเท่ากันที่ 150 โคลน ในทั้ง 2 ห้องสมุด cDNAs และ Sex lethal protein ซึ่งจากการศึกษาการโครงสร้างของ cDNA ของยีน Mr-IAG-Th พบว่ามีความคล้ายคลึงกับทั้งยีน Insulin-like androgenic gland factor ของกุ้ง Crayfish และ Androgenic gland hormone Terrestrial isopods นอกจากนี้การศึกษาการแสดงออกของยีนชนิดนี้ โดยใช้เทคนิค RT-PCR ยังพบว่า ยีน Mr-IAG-Th มีการแสดงออกอย่างหนาแน่นและจำเพาะใน Androgenic gland ของกุ้งเพศผู้เท่านั้น โดยมีการแสดงออกในกุ้งก้ามน้ำเงินและกุ้งก้ามส้ม เป็น 10 และ 5 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับกุ้งก้ามเล็ก การศึกษาโดยใช้เทคนิค ESTs ในห้องสมุดปกติครั้งนี้ถือว่าเป็นรายงานครั้งแรกในกุ้งก้ามกราม และผลที่ได้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการ ผลิตกุ้งก้ามกรามเพศผู้ล้วนต่อไปในอนาคต

บรรณานุกรม :
ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ , Prapansak Srisapoome . (2551). การสร้างห้องสมุดยีนและการสืบค้นยีนที่แสดงออกใน Androgenic gland ของกุ้งก้ามกราม.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ , Prapansak Srisapoome . 2551. "การสร้างห้องสมุดยีนและการสืบค้นยีนที่แสดงออกใน Androgenic gland ของกุ้งก้ามกราม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ , Prapansak Srisapoome . "การสร้างห้องสมุดยีนและการสืบค้นยีนที่แสดงออกใน Androgenic gland ของกุ้งก้ามกราม."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ , Prapansak Srisapoome . การสร้างห้องสมุดยีนและการสืบค้นยีนที่แสดงออกใน Androgenic gland ของกุ้งก้ามกราม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.