ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและฮอร์โมนยับยั้งการลอกคราบจากก้านตาของกุ้งกุลาดำ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและฮอร์โมนยับยั้งการลอกคราบจากก้านตาของกุ้งกุลาดำ
นักวิจัย : ณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภ , Narongsak Puanglarp , ศิราวุธ กลิ่นบุหงา , Sirawut Klinbunga
คำค้น : Animal biotechnology and related animal science , Biological sciences , BT-B-07-SM-SD-4102 , Crustacean hyperglycemic hormone , Gonad-inhibiting hormone , Hormones , Marine and freshwater biology , Molt-inhibiting hormone , กุ้งกุลาดำ , ก้านตากุ้ง , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , ฮอร์โมน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2569
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

นิวโรฮอร์โมน 3 ชนิดได้แก่ crustacean hyperglycemic hormone (CHH), molt-inhibiting hormone (MIH), และ gonad-inhibiting hormone (GIH) มีความสำคัญอย่างมากต่อการเจริญเติบโต การลอกคราบ และการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ในสัตว์พวกครัสเตเชียน ดังนั้นการศึกษาฮอร์โมนทั้ง 3 ชนิดในระดับโมเลกุลของยีนที่ควบคุมฮอร์โมนทั้ง 3 ชนิดจึงเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำอย่าง มาก ในโครงการนี้ได้ทำการสังเคราะห์ DNA ของยีน CHH MIH และ GIH ด้วยวิธี 3 ชนิดในระดับโมเลกุลของยีนที่ควบคุมฮอร์โมนทั้ง 3 ชนิดจึงเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำอย่างมาก ในโครงการนี้ได้ทำการสังเคราะห์ DNA ของยีน CHH MIH และ GIH ด้วยวิธี 3' end RT-PCR และ RT-PCR โดยใช้ mRNA ที่สกัดได้จากก้านตาของกุ้งกุลาดำเป็นสารพันธุกรรมต้นแบบของปฏิกิริยาและไพรเมอร์ที่ใช้ในการทดลองนี้ได้ถูกออกแบบจาก DNA sequence ของ CHH MIH และ GIH gene ของครัสเตเซียนที่มีรายงาน ผลปรากฏว่่าสามารถสังเคราะห์ DNA ได้ 4 ชิ้นจากการทำ 3' end RT-PCR (ขนาด 300 และ 500 bp จากไพรเมอร์ CHH-FDE, ขนาด 500 bp จากไพรเมอร์ MIH-FDE และขนาด 600 bp จากไพรเมอร์ GIH-HO-F1) และ 1 ชิ้นจากการทำ RT-PCR (ขนาด 400 bp จากไพรเมอร์ MIH I และ II) เมื่อนำไปโคลน หาลำดับนิวคลิโอไทด์และเปรียบเทียบกับลำดับนิวคลิโอไทด์ของยีน CHH MIH และ GIH พบว่าไม่มี DNA ชิ้นใดที่มีความคล้ายคลึงกับยีนของ CHH MIH หรือ GIH เมื่อนำ genomic DNA ของ P. monodon มาทำการสังเคราะห์ยีนของฮอร์โมนทั้ง 3 ด้วยวิธี PCR ทำให้ได้ DNA product จำนวน 17 ชิ้น เมื่อนำบางชิ้นของ DNA ดังกล่าวไปโคลนและเปรียบเทียบลำดับนิวคลิโอไทด์พบว่า ผลการทดลองยังคงเหมือนในการทำ RT-PCR คือ ยังไม่พบลำดับนิวคลิโอไทด์ของยีน CHH MIH และ GIH ดังนั้น จึงได้นำ genomic DNA จากกุ้งชนิดอื่นได้แก่ P. vannamei ซึ่งมีรายงานการพบลำดับนิวคลิโอไทด์ของยีน MIH และ CHH แล้ว P.semisulcatus ซึ่งยังไม่มีรายงานใดๆ เกี่ยวกับนิวโรฮอร์โมนทั้ง 3 ชนิด เมื่อทำ PCR ได้ชิ้น DNA ขนาด 400 bp 1 ชิ้น จาก P.vannamei หลังจากเปรียบเทียบลำดับนิวคลิโอไทด์พบว่าเหมือนกับยีนของ MIH ทุกประการ นอกจากนี้ยังมี intron ขนาด 236 bp เพิ่มมาด้วย ส่วนชิ้น DNA ที่ได้จาก P. semisulcatus นั้นเมื่อตรวจสอบลำดับนิวคลิโอไทด์พบว่ามีความเหมือนกับยีนของ MIH จาก P. vannamei มาก เมื่อสร้าง cDNA library จาก mRNA จากก้านตาของกุ้งกุลาดำแล้วจึงนำ DNA ของ P. vannamei ที่สังเคราะห์ได้เป็น probe ในการ screen library เมื่อทำการ screen library ด้วย probe ดังกล่าวไม่สามารถหา phage ที่จับกับ DNA ของ probe ได้

Three neurohormones, crustacean hyperglycemic hormone (CHH), molt-inhibiting hormone (MIH), and gonad-inhibiting hormone (GIH) play important roles in growth, molting and reproduction of crustaceans. Cloning and characterization of these hormones will be useful for a further study on the manipulation of functions and mechanisms of these neurohormone in economically important species like Penaeus monodon. The application of these will improve efficiency of shrimp aquaculture. RT-pcr AND 3' end RT-PCR were conducted from mRNA templates extracted from eyestalk of P. monodon. Primers used in this study were designed from the published sequences of those thress hormome genes. Four bands of DNA fragments were obtained from 3' end RT-PCR with CHH-FDE (550 bp and 300 bp), MIH-FDE (500 bp), and GIH-HO-F1 (600 bp) primers, respectively. Three of these bands were cloned and sequenced. Also, one band of DNA product was obtaines from the RT-PCT of P.monodon using MIH I and II as primers. The size was approximately 400 bp. This band was cloned and sequenced. After comparing these sequences of resulting products with those of previously report genes, the product were not CHH MIH or GIH coding genes. In addition, the PCR using genomic DNA as templates has been conducted. The results revealed 17 bands of PCR products from P. monodon. Some of the appropriate size products have been sequenced and compared to previously reported sequences. The results of DNA sequenced revealed no similarities to CHH/MIH/GIH genes. When using P. vannamei and P. vannamei and two bands (200 bp and 400 bp) from P. semisulcatus were obtained. The sequence of P. vannamei PCR product match perfectly with the reported MIH gene with interuption of 236 bp intron. A product from PCR of P. semisalcatus genomic DNA showed relatively high similarity to that of MIH gene from P. vannamei. After cDNA library was constructed, DNA fragment of P. vannamei MIH gene was used as a probe for screening the cDNA library. The result showed no positive phage detected by MIH DNA probe.

บรรณานุกรม :
ณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภ , Narongsak Puanglarp , ศิราวุธ กลิ่นบุหงา , Sirawut Klinbunga . (2542). การศึกษาฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและฮอร์โมนยับยั้งการลอกคราบจากก้านตาของกุ้งกุลาดำ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภ , Narongsak Puanglarp , ศิราวุธ กลิ่นบุหงา , Sirawut Klinbunga . 2542. "การศึกษาฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและฮอร์โมนยับยั้งการลอกคราบจากก้านตาของกุ้งกุลาดำ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภ , Narongsak Puanglarp , ศิราวุธ กลิ่นบุหงา , Sirawut Klinbunga . "การศึกษาฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและฮอร์โมนยับยั้งการลอกคราบจากก้านตาของกุ้งกุลาดำ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2542. Print.
ณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภ , Narongsak Puanglarp , ศิราวุธ กลิ่นบุหงา , Sirawut Klinbunga . การศึกษาฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและฮอร์โมนยับยั้งการลอกคราบจากก้านตาของกุ้งกุลาดำ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2542.