ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอณูพันธุศาสตร์ของกระบวนการสังเคราะห์ cytochalasin จากรา Xylaria sp. BCC1067

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอณูพันธุศาสตร์ของกระบวนการสังเคราะห์ cytochalasin จากรา Xylaria sp. BCC1067
นักวิจัย : สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ , Supapon Cheevadhanarak
คำค้น : Biological sciences , Biology and biochemistry , BT-B-09-NG-MB-4002 , Cytochalasins , Molecular biology , Molecular genetics , Xylaria sp. BCC1067 , มะเร็ง , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , สารต้านเซลล์มะเร็ง , อณูพันธุศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2554
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Xylaria sp. BCC1067 สามารถสร้างสาร19,20-epoxycytochalasin Q ที่ออกฤทธ์ในการยับยั้งการแบ่งตัวของเซลที่สามารถนำไปใช้เป็นสารตัานเซล มะเร็งได้ สารนี้มีโครงสร้างทางเคมีประกอบด้วย polyketide ที่มี C 16 อะตอม และ กรดอะมิโน phenylalanine อีก หนึ่งโมเลกุล จากโครงสร้างของ cytochalasin ชนิดนี้สามารถพอที่จะทำนายได้ว่าสารนี้สังเคราะห์โดยเอ็นไซม์ลูกผสมระหว่าง polyketide synthase (PKS) และ nonribosomal peptide synthatase (NRPS) หากสารนี้สังเคราะห์มาจากเอ็นไซม์นี้จริง ก็จะทำให้มีโอกาสที่จะทำให้ Xylaria sp. BCC1067 สร้างสารจำพวก ลูกผสมของ polyketide/peptide หรือ polyketide หรือ nonribosomal peptide ที่มีความหลากหลายทางด้านโครงสร้างทางเคมีได้อย่างมากมายอย่างที่ธรรมชาติ และการสังเคราะห์ทางเคมีไม่สามารถทำได้ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้เทคนิค combinatorial biosynthesis โดยการนำ catalytic domain ของเอ็นไซม์ทั้งสองชนิดมาจัดเรียงตัวใหม่ในสักษณะที่เอื้อให้มีการ สังเคราะห์สารประกอบใหม่ที่มีโครงสร้างที่มีความหลากหลายมากกว่าที่ธรรมชาติ จะทำได้โดยใช้วิธี recombinant DNA จากสารที่สร้างขึ้นใหม่นี้จะทำให้ได้กลุ่มสารที่มีศักยภาพที่เป็นตัวแทนของ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพมากมายอย่างนับไม่ถ้วน ซึ่งจะแก้ปัญหาของการแสวงหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ไม่สามารถหาได้จาก ธรรมชาติ ในการที่จะใช้รา Xylaria sp. BCC1067 ในการสังเคราะห์สารเหล่านี้จะตัองมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในระดับโมเลกุล ถึงการกำหนดและการควบคุมการสังเคราะห์สาร 19,20-epoxycytochalasin Q ที่ได้กำหนดไว้ในยีนที่อยู่ในวิถีของการสร้างสาร ดังนั้นจึงเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยที่จะศึกษาต้นกำเนิดของการ สังเคราะห์ 19,20-epoxycytochalasin Q และสร้างความเข้าใจในกระบวนการสังเคราะห์สารนี้ ซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือทางด้านยีนในการศึกษา ได้แก่ 1) ยีน PKS และ NRPS ที่ใช้ในการสังเคราะห์ precursor ของ 19,20-epoxycytochalasin Q ที่อยู่ในวิถีของการสังเคราะห์ 2) mutant ที่มีการสะสม สารตัวกลางที่อยู่ในวิถีของการสังเคราะห์สาร 19,20-epoxycytochalasin Q และ 3) วิธีการส่งถ่าย DNA เข้าสู่ Xylaria sp. BCC1067 สำหรับโครงการวิจัยนี้ จะทำการโคลนยีน polyketide synthase (PKS) และ nonribosomal peptide synthatase จาก Xylaria sp. BCC1067 ด้วยเทคนิค polymerase chain reaction โดยอาศัยโครงสร้างที่อนุรักษ์ของเอ็นไซม์ PKS และ NRPS ในการออกแบบ primer สำหรับการสร้าง probe เพื่อใช้ในการคัดเลือกยีนทั้งสองชนิดจากห้องสมุดยีนของ Xylaria sp. BCC1067 เนื่องจากมีรายงานว่ายีนที่เกื่ยวข้องในการสังเคราะห์สารลูกผสม polyketide/peptide ส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่ และ บางชนิดอยู่รวมกันเป็นกลุ่มที่เรียกว่า gene cluster นั้น การที่จะสามารถโคลนยีนได้ทั้งหมด ต้องมีการสร้าง mutant ที่มีการสะสมสารตัวกลางในวิถีการสร้างชนิดต่างๆที่เป็นสารตั้งต้น (precursor) ของสาร 19,20-epoxycytochalasin Q โดยการทำการกลายพันธุ์ด้วยวิธี DNA tagged mutagenesis mediated transformation (ซึ่งได้พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มวิจัยนี้) mutant ที่เกิดขึ้นสามารถนำมาใช้ในการโคลนยีนที่เกี่ยวข้องชนิดต่างๆได้โดยวิธี chromosome walking จากตำแหน่งที่พลาสมิดพาหะเข้าไปแทรกในโครโมโซม ข้อมูลจากยีนที่โคลนได้ และ จากการสะสมสารตัวกลางใน mutant ชนิดต่างๆจะนำมาใช้ในการทำนายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของยีน ที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ สาร 19,20-epoxycytochalasin Q ใน Xylaria sp. BCC1067 พร้อมทั้งจะทำให้สามารถทำนายตันกำเนิดและวิถีของการสังเคราะห์สารนี้ได้ด้วย นอกจากนี้จะทำการทดลองทำการดัดแปลงยีน PKS และ NRPS โดยใช้เทคนิค recombinant DNA เพื่อทำการศึกษาเบื้องต้นในการสังเคราะห์อนุพันธุ์ของ 19,20-epoxycytochalasin Q ยีนที่โคลนได้จากวิถีการสังเคราะห์สาร 19,20-epoxycytochalasin Q รวมทั้งความเข้าใจในกระบวนการสังเคราะห์สารนี้ จะช่วยทำให้สามารถทำนายและออกแบบการสังเคราะห์อนุพันธุ์ของ19,20- epoxycytochalasin Q ได้โดยวิธี combinatorial biosynthesis ซึ่งจะเป็นรากฐานของการสังเคราะห์สารลูกผสมระหว่าง polyketide และ nonribosomal peptide ที่ความหลากหลายทางได้โครงสร้างได้

บรรณานุกรม :
สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ , Supapon Cheevadhanarak . (2546). การศึกษาอณูพันธุศาสตร์ของกระบวนการสังเคราะห์ cytochalasin จากรา Xylaria sp. BCC1067.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ , Supapon Cheevadhanarak . 2546. "การศึกษาอณูพันธุศาสตร์ของกระบวนการสังเคราะห์ cytochalasin จากรา Xylaria sp. BCC1067".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ , Supapon Cheevadhanarak . "การศึกษาอณูพันธุศาสตร์ของกระบวนการสังเคราะห์ cytochalasin จากรา Xylaria sp. BCC1067."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546. Print.
สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ , Supapon Cheevadhanarak . การศึกษาอณูพันธุศาสตร์ของกระบวนการสังเคราะห์ cytochalasin จากรา Xylaria sp. BCC1067. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2546.