ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาองค์ประกอบสารระเหยที่เป็นสารให้กลิ่นรสและความสัมพันธ์กับเค้าโครงคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่นรสในซีอิ๊วของไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาองค์ประกอบสารระเหยที่เป็นสารให้กลิ่นรสและความสัมพันธ์กับเค้าโครงคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่นรสในซีอิ๊วของไทย
นักวิจัย : สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ , Sittiwat Lertsiri
คำค้น : Biological sciences , BT-B-06-FG-14-4401 , Flavor , Food , Food science and technology , Soy sauce , Volatile organic compounds , ซีอิ๊ว , ถั่วเหลือง , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , สารปรุงแต่งรส
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2548
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ซีอิ๊วเป็นผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมักที่ใช้ปรุงรสอาหารและบริโภคกันอย่างแพร่ หลายในประเทศไทย เทคโนโลยีการผลิตซีอิ๊วในประเทศไทยได้รับการพัฒนามาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนากระบวนการผลิตและการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นั้นก็ยังคงประสบปัญหาเนื่อง จากการกำหนดมาตรฐานที่ไม่ชัดเจน และการขาดองค์ความรู้พื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ งานวิจัยนี้จะศึกษาสารระเหยให้กลิ่นรส (volatile flavor compounds) และความสัมพันธ์กับเค้าโครงคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่นรส (flavor attribute profile) ของผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วของไทย ซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่ยังไม่มีผู้ใดทำการศึกษามาก่อน รวมทั้งการคิดค้นวิธีการวิเคราะห์พื้นฐานแบบ group analysis ของสารระเหยให้กลิ่นรสที่เป็น rapid method เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพทางกลิ่นรสของผลิตภัณฑ์ซีอิ๊ว ผลของงานวิจัยนี้จะก่อให้เกิดความเข้าใจในองค์ประกอบและกลไกการเกิดกลิ่นรส ของซีอิ๊วของไทยเพิ่มมากขึ้น ทำให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนของผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วของไทย

บรรณานุกรม :
สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ , Sittiwat Lertsiri . (2546). การศึกษาองค์ประกอบสารระเหยที่เป็นสารให้กลิ่นรสและความสัมพันธ์กับเค้าโครงคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่นรสในซีอิ๊วของไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ , Sittiwat Lertsiri . 2546. "การศึกษาองค์ประกอบสารระเหยที่เป็นสารให้กลิ่นรสและความสัมพันธ์กับเค้าโครงคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่นรสในซีอิ๊วของไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ , Sittiwat Lertsiri . "การศึกษาองค์ประกอบสารระเหยที่เป็นสารให้กลิ่นรสและความสัมพันธ์กับเค้าโครงคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่นรสในซีอิ๊วของไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546. Print.
สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ , Sittiwat Lertsiri . การศึกษาองค์ประกอบสารระเหยที่เป็นสารให้กลิ่นรสและความสัมพันธ์กับเค้าโครงคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่นรสในซีอิ๊วของไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2546.