ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยเพื่อหาเอกลักษณ์ของน้ำสับปะรดเข้มข้นที่ผลิตแบบไทยเปรียบเทียบกับที่ผลิตแบบสากล

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเพื่อหาเอกลักษณ์ของน้ำสับปะรดเข้มข้นที่ผลิตแบบไทยเปรียบเทียบกับที่ผลิตแบบสากล
นักวิจัย : ทิพาพร อยู่วิทยา , Tipaporn Yoovidhya
คำค้น : Biological sciences , BT-B-06-FM-20-4105 , Food , Food science and technology , Fruit juices , Pineapple Juice , น้ำสับปะรด , วิเคราะห์และเคมี , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สับปะรด , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2419
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและกายภาพของน้ำสับปะรดสด ที่ได้จากส่วนต่างๆของสับปะรด และทดลองทำน้ำสับปะรดเข้มข้นขึ้นเองในห้องปฏิบัติการจากเนื้อสับปะรดล้วน เพื่อใช้เป็นตัวเปรียบเทียบกับน้ำสับปะรดเข้มข้นมาตรฐานที่ผลิตโดยใช้เนื้อ สับปะรด ร่วมกับแกนและเนื้อที่ติดไปกับเปลือกในขั้นตอนการปอกเปลือกเป็นวัตถุดิบ ซึ่งเป็นวิธีที่อุตสาหกรรมใช้ในการผลิต ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากโรงงานใหญ่สองโรงในการให้ข้อมูลและ ตัวอย่างน้ำสับปะรด ซึ่งเป็นตัวแทนของแหล่งผลิตและเพาะปลูกสำคัญที่แตกต่างกัน คือ ทางใต้ และ ตะวันออก ของประเทศไทย ทำการเก็บตัวอย่าง 3 ครั้งในช่วงเวลา 2 ปี เพื่อศึกษาผลของฤดูกาลร่วมด้วย องค์ประกอบทางเคมีที่วิเคราะห์ มี ค่า pH ค่าความเป็นกรด ค่า Brix ปริมาณน้ำตาลซูโครส กลูโคส ฟรุกโทส วิตามินซี แร่ธาตุต่างๆ (Na, K, Ca, และ P) ไนเตรท เถ้า และกรดอะมิโน 17 ตัว งานวิจัยนี้ทำขึ้นเพื่อเปรียบเทียบการผลิตน้ำสับปะรดเข้มข้นที่ใช้เฉพาะ เนื้ออย่างเดียว กับที่ใช้ทั้งเนื้อ แกน และเนื้อติดเปลือก โดยมุ่งหวังที่จะแสดงให้เห็นว่าการผลิตน้ำสับปะรดเข้มข้นที่ใช้ทั้งเนื้อ แกน และเนื้อติดเปลือก ไม่ได้มีผลเสียต่อคุณภาพของน้ำสับปะรดเข้มข้นที่ผลิตได้ ในส่วนของการวิเคราะห์น้ำสับปะรดสด พบว่า น้ำสับปะรดสดที่ได้จากเนื้อล้วน กับ น้ำสับปะรดสดที่ได้จากเนื้อ แกน และเนื้อติดเปลือกคั้นรวมกัน มีความแตกต่างขององค์ประกอบทางเคมีไม่ชัดเจน ยกเว้นปริมาณ P ที่น้ำคั้นจากเนื้อ แกน และเนื้อติดเปลือก มีปริมาณสูงกว่าน้ำจากเนื้อล้วนซึ่งเป็นผลมาจาก P ที่สะสมที่เปลือก แหล่งเพาะปลูกส่งผลต่อองค์ประกอบทางเคมีที่ได้ของน้ำสับปะรดสดน้อยมาก ในขณะที่ฤดูกาลกลับส่งผลอย่างมาก น้ำสับปะรดสดที่ได้จากฤดูร้อนมีค่า Brix และ ค่าความเป็นกรด รวมทั้งกรดอะมิโนสูงกว่าในฤดูหนาว แต่ปริมาณวิตามินซี ไม่แตกต่างกัน ในส่วนของแร่ธาตุ พบว่า ฤดูร้อนมีปริมาณไนเตรท ต่ำกว่าฤดูหนาว แต่ปริมาณ Ca และ K สูงกว่าฤดูหนาว ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจเป็นผลจากสภาพอากาศ ความแปรปรวนทางธรรมชาติในช่วงปลายปี 2541 หรือการใช้ปุ๋ยที่แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้ำสับปะรดเข้มข้น โดยการเปรียบเทียบระหว่างน้ำสับปะรดพร้อมดื่ม (12.8 oBrix) ที่เตรียมจากน้ำสับปะรดเข้มข้นผลิตเองในห้องปฏิบัติการจากน้ำคั้นสดที่ได้ จากโรงงาน กับน้ำสับปะรดเข้มข้นที่ผลิตจากโรงงานในภาคใต้และภาคตะวันออก รวมทั้งเปรียบเทียบน้ำสับปะรดเข้มข้นที่ผลิตเองในห้องปฏิบัติการจากเนื้อล้วนกับน้ำสับปะรดเข้มข้นจากเนื้อแกน และเนื้อติดเปลือก ผลที่ได้เหมือนกับที่พบในน้ำสับปะรดสด นั่นคือองค์ประกอบทางเคมีโดยรวมของน้ำสับปะรดเข้มข้นที่ผลิตจากโรงงาน และน้ำสับปะรดเข้มข้นที่ผลิตเองทั้งเนื้อล้วนและน้ำคั้นสดแตกต่างกันไม่ ชัดเจน ยกเว้นน้ำสับปะรดเข้มข้นจากเนื้อล้วนซึ่งใช้วัตถุดิบจากภาคตะวันออกมีปริมาณ P สูงกว่าภาคใต้ ในช่วงของการทำวิจัย มีปัญหาด้านปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ผิดปกติ ซึ่งอาจมีผลต่อองค์ประกอบบางตัวที่วิเคราะห์ได้ ในส่วนของการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยรวมพบว่า ผู้ชิมไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างน้ำสับปะรดเข้มข้นที่ผลิตจากเนื้อ สับปะรดล้วน กับ ที่ผลิตจากเนื้อ แกน และเนื้อติดเปลือก ได้อย่างมีนัยสำคัญ

บรรณานุกรม :
ทิพาพร อยู่วิทยา , Tipaporn Yoovidhya . (2542). การวิจัยเพื่อหาเอกลักษณ์ของน้ำสับปะรดเข้มข้นที่ผลิตแบบไทยเปรียบเทียบกับที่ผลิตแบบสากล.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ทิพาพร อยู่วิทยา , Tipaporn Yoovidhya . 2542. "การวิจัยเพื่อหาเอกลักษณ์ของน้ำสับปะรดเข้มข้นที่ผลิตแบบไทยเปรียบเทียบกับที่ผลิตแบบสากล".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ทิพาพร อยู่วิทยา , Tipaporn Yoovidhya . "การวิจัยเพื่อหาเอกลักษณ์ของน้ำสับปะรดเข้มข้นที่ผลิตแบบไทยเปรียบเทียบกับที่ผลิตแบบสากล."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2542. Print.
ทิพาพร อยู่วิทยา , Tipaporn Yoovidhya . การวิจัยเพื่อหาเอกลักษณ์ของน้ำสับปะรดเข้มข้นที่ผลิตแบบไทยเปรียบเทียบกับที่ผลิตแบบสากล. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2542.