ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปมังคุด

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปมังคุด
นักวิจัย : ไพรัตน์ โสภโณดร , Pairat Sophanodora.
คำค้น : 36 01 0113 , Biological sciences , Food , Food preservatives , Food science and technology , Harvesting , Mangosteen , Preservation , การถนอมอาหาร , การยืดอายุ , การส่งออก , การเก็บเกี่ยว , มังคุด , ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2395
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

มังคุดจัดเป็นผลไม้เขตร้อนที่มีความสำคัญของประเทศไทย สามารถส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศทั้งในรูปผลสดและแช่เยือกแข็ง แต่สภาพการผลิตในปัจจุบันพยังพบปัญหาด้านคุณภาพไม่สม่ำเสมอตรงตามมาตรฐาน ความต้องการของผู้บริโภค และการใช้ประโยชน์จากผลผลิตที่ได้ยังไม่มีประสิทธิภาพ โครงการนี้จึงมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพ มังคุดหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลมังคุดสด การพัฒนาเทคนิคการแปรรูปมังคุดแช่เยือกแข็งทั้งผลและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จากเนื้อมังคุดที่มีคุณภาพไม่ครบตามมาตรฐานมังคุดแช่เยือกแข็งทั้งผล อันได้แก่ มังคุดแช่เยือกแข็งแบบเป็นชิ้น มังคุดกระป๋อง และมังคุดกึ่งแห้ง ตลอดจนการศึกษาอายุการเก็บรักษาและการยอมรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เทคโนโลยีและการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปมังคุด การขยายตลาดเพื่อการส่งออก การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

บรรณานุกรม :
ไพรัตน์ โสภโณดร , Pairat Sophanodora. . (2539). การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปมังคุด.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ไพรัตน์ โสภโณดร , Pairat Sophanodora. . 2539. "การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปมังคุด".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ไพรัตน์ โสภโณดร , Pairat Sophanodora. . "การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปมังคุด."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2539. Print.
ไพรัตน์ โสภโณดร , Pairat Sophanodora. . การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปมังคุด. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2539.