ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาโมเลกุลบ่งชี้จำเพาะสำหรับการตรวจสอบโรคเปลือกแห้งในต้นยางพารา

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาโมเลกุลบ่งชี้จำเพาะสำหรับการตรวจสอบโรคเปลือกแห้งในต้นยางพารา
นักวิจัย : จรัญญา ณรงคะชวนะ , Jarunya Narangajavana
คำค้น : Biological sciences , BT-39-06-PPI-14-02 , ELISA , Enzyme-Linked Immunosorbent Assay , Hevea brasiliensis , Latex , Molecular biology , Plant biotechnology and related agricultural science , Plant molecular biology , Rubber , Tapping panel dryness , การกรีดยาง , ยางพารา , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , เครื่องหมายพันธุกรรม , โมเลกุล , โรคเปลือกแห้ง
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2392
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การปลูกยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย มักประสบปัญหาเรื่องโรคของต้นยาง โดยเฉพาะโรคเปลือกแห้ง (Tapping Panel Dryness -TPD) ทำให้ผลผลิตลดลงหรือหยุดให้ผลผลิต สาเหตุของอาการเปลือกแห้งยังไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัด เพียงแต่สรุปว่าเป็นความผิดปกติทางสรีรวิทยาซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การกรีดเอาน้ำยางออกมากเกินไป หรือการใช้น้ำยากระตุ้นให้น้ำยางไหลมากเกินไป อาจชักนำให้เกิดอาการเปลือกแห้งได้เช่นกัน หากปล่อยให้ต้นยางเป็นโรคเปลือกแห้งจนกระทั่งเกิดอาการเปลือกแห้งแบบถาวร จะทำให้ไม่สามารถทำการกรีดยางได้อีก ต้องตัดต้นยางทิ้ง นอกจากนั้นเนื้อไม้ก็เสียหายด้วย ดังนั้นหากเราสามารถพัฒนาวิธีตรวจสอบโรคเปลือกแห้ง แล้วใช้ติดตามในระบบการกรีดยางแบบต่างๆ จะทำให้สามารถปรับปรุงระบบกรีดยางที่มีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงการเกิด อาการเปลือกแห้งแบบถาวรได้ นอกจากนั้นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโปรตีนบ่งชี้จำเพาะที่เกี่ยวข้องกับโรค เปลือกแห้งจะทำให้เข้าใจองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคเปลือกแห้งมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ยางพาราที่ดีในอนาคต โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโปรตีน บ่งชี้จำเพาะที่เกี่ยวข้องกับโรคเปลือกแห้ง และพัฒนาวิธีตรวจสอบโรคเปลือกแห้ง ในต้นยางก่อนที่ต้นยางจะเกิดอาการเปลือกแห้งแบบถาวร สำหรับการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโปรตีนบ่งชี้จำเพาะที่เกี่ยวข้องกับ โรคเปลือกแห้ง จากการศึกษาพบโปรตีนที่มีน้ำหนักโมเลกุล 15 และ 22 kDa (PDF 15, PDF 22) ซึ่งมักจะ overexpress ในต้น TPD เมื่อเปรียบเทียบกับต้นปกติ และพบโปรตีนที่มีน้ำหนักโมเลกุล 29 kDa (PDF 29) ซึ่งจะ express เฉพาะในต้น TPD เท่านั้น นอกจากนั้นพบว่า PDF 15 และ PDF 22 เป็นโปรตีนที่พบในส่วนของ rubber particle จากการตรวจสอบลำดับ amino acid ของ PDF 15, PDF 22 และ PDF 29 พบว่ามีความคล้ายคลึงสูงสุดกับลำดับ amino acid ของ rubber elongation factor (REF), Hev b3 และ patatin ตามลำดับ และได้ทำการ clone cDNA fragment ของโปรตีนทั้งสามและใช้เป็น probe ในการศึกษาการแสดงของยีนที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาพบว่าการแสดงออกของยีน PDF 15, PDF 22 และ PDF 29 ในต้น TPD และต้นปกติไม่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้ทราบว่าการสะสมของโปรตีนทั้งสามในต้น TPD ไม่ได้ถูกควบคุมที่ระดับ transcription นอกจากนั้นได้ทดลองพัฒนาวิธีการตรวจสอบโรคเปลือกแห้งโดยเทคนิค ELISA โดยใช้ antibody ที่มีความจำเพาะต่อ PDF 15 และ PDF 22 พบว่า ELISA โดยใช้ antibody ที่มีความจำเพาะต่อ PDF 15 สามารถแยกความแตกต่างระหว่างต้นปกติ และต้น TPD ได้ แต่ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากมีการปนเปื้อนของ rubber particle ใน cytosol ของน้ำยาง ซึ่งจะต้องพัฒนาวิธีที่เหมาะสมต่อไป

บรรณานุกรม :
จรัญญา ณรงคะชวนะ , Jarunya Narangajavana . (2541). การวิจัยและพัฒนาโมเลกุลบ่งชี้จำเพาะสำหรับการตรวจสอบโรคเปลือกแห้งในต้นยางพารา.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จรัญญา ณรงคะชวนะ , Jarunya Narangajavana . 2541. "การวิจัยและพัฒนาโมเลกุลบ่งชี้จำเพาะสำหรับการตรวจสอบโรคเปลือกแห้งในต้นยางพารา".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จรัญญา ณรงคะชวนะ , Jarunya Narangajavana . "การวิจัยและพัฒนาโมเลกุลบ่งชี้จำเพาะสำหรับการตรวจสอบโรคเปลือกแห้งในต้นยางพารา."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2541. Print.
จรัญญา ณรงคะชวนะ , Jarunya Narangajavana . การวิจัยและพัฒนาโมเลกุลบ่งชี้จำเพาะสำหรับการตรวจสอบโรคเปลือกแห้งในต้นยางพารา. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2541.