ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ genetic fingerprinting ของเชื้อ V. cholerae ที่แยกจากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยใช้เทคนิค PCR ทดสอบ pattern ของ VNTRs

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ genetic fingerprinting ของเชื้อ V. cholerae ที่แยกจากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยใช้เทคนิค PCR ทดสอบ pattern ของ VNTRs
นักวิจัย : สุมาลี คอนโด , Sumalee Kondo
คำค้น : Biological sciences , BT-B-01-MG-13-4811 , Clinical medicine , DNA fingerprinting , Genetic fingerprinting , Medical genetics , Polymerase chain reaction , Variable-number tandem repeats , Vibrio cholerae , ท้องร่วง , ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2386
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Vibrio cholerae serotype 01 เป็นเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง และ เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิต จากการติดเชื้อนี้ โรคอุจจาระร่วงอย่างแรงที่เกิดจากเชื้อนี้ พบว่ายังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก โดยเฉพาะ ในประเทศกำลังพัฒนา ที่มีการกินอยู่ไม่ถูกสุขลักษณะ การติดเชื้อ V. cholerae สามารถแพร่กระจายได้อย่าง รวดเร็ว โดยการติดต่อทางอาหารและน้ำที่การปนเปื้อนของเชื้อ ดังนั้นการสืบค้นที่รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ ในการ แยกชนิดของเชื้อและแหล่งกำเนิดของการติดเชื้อ จึงมีความจำเป็น สำหรับการเฝ้าระวัง และควบคุม การระบาด วิธี serotype สามารถแยกชนิดของเชื้อได้ระดับหนึ่งในห้องปฏิบัติการทั่วๆ ไป หากแต่ได้มีการ พัฒนา เทคโนโลยี วิธีการแยกชนิดของเชื้อในระดับโมเลกุล เพื่อสามารถแยกสายพันธุ์ใน สปีชีส์เดียวกันได้ดี ขึ้น วิธีทั้งหลาย ที่ใช้ทดสอบเพื่อสืบสวนการระบาด ได้ถูกพัฒนาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติความสามารถในการ แยกชนิดสายพันธุ์, ความแม่นยำของผลการทดสอบ, ราคา, เวลา และการแปลผล เมื่อใช้ทดสอบกับเชื้อ จำนวนมาก วิธีดังกล่าวคือ Arbitrarity primed polymerase chain reaction (AP-PCR), Ribotyping, Pulse field gel electrophoresis (PFGE), Multiple locus sequence typing (MLST) และ Variable numbers of tandem repetes (VNTR) typing ซึ่งแต่ละวิธีต่างมีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันไป มีรายงานหลายฉบับ เสนอว่า วิธี VNTR typing มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม และเป็นเครื่องมือในการศึกษา ทางระบาดวิทยาของ เชื้อแบคทีเรียหลายชนิด เช่น Bacilus anthracis, Escherichia coli O157 H7 และ Mycobacterium tuberculosis เนื่องจากวิธีนี้ นับว่า มีคุณสมบัติการแยกชนิดของเชื้อที่ดีมากวิธีหนึ่ง และเป็น วิธีที่ง่าย ในการทดสอบ ในการนำเสนอโครงการนี้ มีจุดประสงค์ที่จะทดสอบตำแหน่ง VNTR ในโครโมโซม ของ V. cholerae เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์ ที่แยกการระบาดและ สายพันธุ์ ที่ระบาดเป็นระยะๆ ในจังหวัดภาคใต้ ในช่วงปี2001-2002 ผลที่ได้จากการศึกษาจะนำมาเปรียบเทียบกับ วิธี อื่นๆ ได้แก่ ribotyping และ PFGE จากผลการศึกษาดังกล่าว จะเป็นข้อมูลในกรณีที่พิจารณา วิธีการทดสอบ ที่ ให้ผลดี เพื่อนำมาใช้ในการแยกชนิดสายพันธุ์และสอบสวนแหล่งของการระบาดต่อไป นอกจากนี้วิธีที่ศึกษาใน โครงการนี้คาดว่าจะช่วยในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสายพันธุ์ ในแง่ระบาดวิทยา และ ต้นกำเนิด สายพันธุ์ได้

บรรณานุกรม :
สุมาลี คอนโด , Sumalee Kondo . (2550). การวิเคราะห์ genetic fingerprinting ของเชื้อ V. cholerae ที่แยกจากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยใช้เทคนิค PCR ทดสอบ pattern ของ VNTRs.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุมาลี คอนโด , Sumalee Kondo . 2550. "การวิเคราะห์ genetic fingerprinting ของเชื้อ V. cholerae ที่แยกจากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยใช้เทคนิค PCR ทดสอบ pattern ของ VNTRs".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุมาลี คอนโด , Sumalee Kondo . "การวิเคราะห์ genetic fingerprinting ของเชื้อ V. cholerae ที่แยกจากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยใช้เทคนิค PCR ทดสอบ pattern ของ VNTRs."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
สุมาลี คอนโด , Sumalee Kondo . การวิเคราะห์ genetic fingerprinting ของเชื้อ V. cholerae ที่แยกจากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยใช้เทคนิค PCR ทดสอบ pattern ของ VNTRs. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.