ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยีนและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยีนและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม
นักวิจัย : ศุลีพร แสงกระจ่าง , Suleeporn Sangrajrang
คำค้น : Biological sciences , Breast , BT-B-01-MG-59-4807 , Cancer , Clinical medicine , Medical genetics , มะเร็งเต้านม , ยีน , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , สิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2239
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ของสตรีในประเทศตะวันตก อัตราการเกิดโรค ก็พบว่าสูงขึ้นในทวีปเอเชีย สำหรับประเทศไทยมะเร็งเต้านมมีอัตราการเกิดโรคสูงเป็นอันดับ 2 ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการพัฒนาวิธีการรักษาโรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัด การใช้รังสีรักษาหรือยาเคมีบำบัด วิธีการเหล่านี้จะช่วยลดอัตราการตายของผู้ป่วยจากโรคมะเร็งเพียงเล็กน้อย เท่านั้น ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับโลกมะเร็งคือ การป้องกันการเกิดโรคและยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคอีกด้วย เป็นที่ทราบกันดีว่าสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเกิดโรค ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้รวมถึง อาหารการกิน การติดเชื้อชนิดต่างๆ การได้รับสารเคมีหรือสารรังสี อย่างไรก็ตามนอกจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอกแล้วปัจจัยภายใน เช่น การถ่ายทอดกรรมพันธ์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นับว่าสำคัญอย่างยิ่งต่อการเกิด มะเร็ง ดังจะเห็นได้ว่าในผู้ที่ได้รับปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมคล้ายกันมีคนบางคน เท่านั้นที่ป่วยเป็นมะเร็งแต่บางคนก็ยังมีสุขภาพที่แข็งแรง คณะผู้วิจัยมีความสนใจในการหาสาเหตุของการเกิดโรค และการหายีนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งและจะทำให้เข้าใจถึงความแตกต่างของโอกาสในการ เกิดโรคในคนแต่ละคน กลุ่มยีนที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจ และมีการศึกษากันอย่างแพร่หลายได้แก่ ยีนที่เกี่ยวข้องในขบวนการเผาผลาญในร่างกาย ทั้งที่เป็นขบวนการกระตุ้น หรือการกำจัดสารพิษ รวมทั้งกลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องในขบวนการการซ่อมแซม DNA ในโครงการวิจัยนี้มีการวิเคราะห์หายีนหลายชนิดที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเกิด มะเร็งเต้านม คือ CYP1A1 GSTM1, NAT2, XRCC1, XRCC3, APE1 และ OGG1 รวมทั้งมีการศึกษา p53 โปรตีน ผลการทดลองพบว่า ร้อยละ 48.9 (112 ใน 229) ของชิ้นเนื้อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมสามารถตรวจพบ p53 โปรตีน แต่การตรวจพบนี้ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพยาธิสภาพคลินิก ไม่ว่าจะเป็น Staging, การแพร่กระจายของต่อมน้ำเหลือง, ER หรือ PR ใน phase I enzyme พบว่า CYP1A1 Ile/Val และ MspI polymorphism มีความสัมพันธ์ต่อการลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมแต่ไม่มีนัยสำคัญ ทางสถิติ (OR= 0.73, 95% CI 0.46-1.15 และ OR=0.69, 95%CI 0.46-1.03 ตามลำดับ) ส่วนใน phase II enzyme ก็ไม่พบความสำพันธ์ของการเกิดมะเร็งเต้านมกับ GSTM1 null genotype และ NAT 2 slow acethelation genotype เช่นเดียวกัน (OR=1.18, 95% CI 0.90-1.57 และ OR=0.90, 95%CI 0.69-1.17 ตามลำดับ) ผลการวิจัยในกลุ่ม DNA repair gene พบความเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมกับ XRCC3 Thr241Met ด้วยค่า OR=1.58 (95% CI 1.02-2.44) และยังพบว่า APEI Asp148Glu มีส่วนในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมอย่างมีนัยลำคัญทางสถิติ (OR=0.60, 95% CI 0.38-0.94) นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งเต้านมกับ diplotype (haplotype pair) ของ XRCC1 gene 3 polymorphism คือที่ codon 194 (C26304T), ที่ codon 280 (G27466A) และที่ codon 399 (G28152A) ผลการวิจัยพบว่า diplotype ชนิด CGG/CGA, CGG/TGG, CGA/CGA และ CGA/CAG มีความสัมพันธ์ต่อการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติด้วยค่า OR= 1.66, 1.65, 2.56 และ 2.20 ตามลำดับ นักวิจัยยังมีการวิเคราะห์ risk allele ของ polymorphism 3 ชนิดรวมกันคือ XRCC1 Arg399Glu, APE1 Asp148Glu และ OGG1 Ser326Cys พบการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในผู้ที่มี 2 หรือ 3 homozygous risk alleles ด้วยค่า OR=1.76 (95% CI 1.71-2.65) และ OR= 8.80 (95%CI 1.05-73.93) โดยสรุปการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่ายีนในกลุ่ม DNA repair, XRCC1, XRCC3, APE1 และ OGG1 ยีนอาจจะเป็นยีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยหญิงไทย

บรรณานุกรม :
ศุลีพร แสงกระจ่าง , Suleeporn Sangrajrang . (2550). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยีนและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศุลีพร แสงกระจ่าง , Suleeporn Sangrajrang . 2550. "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยีนและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศุลีพร แสงกระจ่าง , Suleeporn Sangrajrang . "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยีนและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
ศุลีพร แสงกระจ่าง , Suleeporn Sangrajrang . การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยีนและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.