ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณลักษณะทางอณูชีววิทยาและชีวเคมีของเอ็นไซม์ linoleoyl desaturase (D6 – desaturase) ที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์กรดไขมันจำเป็นในรา Mucor rouxii

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณลักษณะทางอณูชีววิทยาและชีวเคมีของเอ็นไซม์ linoleoyl desaturase (D6 – desaturase) ที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์กรดไขมันจำเป็นในรา Mucor rouxii
นักวิจัย : กอบกุล เหล่าเท้ง , Kobkul Laoteng
คำค้น : Biochemistry , Biological sciences , Biology and biochemistry , BT-B-07-NG-B5-4501 , D6 -linolenic acid , Fatty acids , กรดไขมัน , ชีวเคมี , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อณูชีววิทยา
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2215
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

D6 -linolenic acid (GLA) เป็นกรดไขมันที่จำเป็นซึ่งร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้ ต้องได้รับจากอาหารภายนอกเท่านั้น แหล่งที่มี ?-linolenic acid ได้แก่ evening primose, black current และ borage seeds เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่มียังขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด จึงมีความสนใจที่จะใช้จุลินทรีย์มาเป็นแหล่งผลิต GLA ทดแทน และมีความพยายามในการใช้วิธีการทางพันธุวิศวกรรมในการปรับปรุงชีวสังเคราะห์ ของกรดไขมันให้มีความสามารถในการผลิตสูงขึ้น ซึ่งจะต้องมีความสามารถในการ clone gene ข้อมูลเกี่ยวกับ metabolic pathways และคุณลักษณะของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสังเคราะห์ เชื้อรา Mucor เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่สามารถสร้างกรดไขมันดังกล่าวได้ คณะผู้วิจัยได้ศึกษา gene ที่สร้าง ?6-desaturase ซึ่งเป็นเอนไซม์สำคัญในกระบวนการสร้าง GLA ใน Mucor rouxii และพบว่า M. rouxii ?6-desaturase gene มีลักษณะหลายอย่างที่คล้ายกับ gene ที่พบในพืช แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ในการปรับปรุงส่วนประกอบและปริมาณของกรดไขมัน ในพืช อย่างไรก็ตาม ยังไม่เคยมีการศึกษาคุณลักษณะทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาของ M. rouxii ?6-desaturase มาก่อน ดังนั้นโครงการนี้จะศึกษาคุณลักษณะทางอณูชีววิทยาและชีวเคมีของ ?6-desaturase enzyme ของ M. rouxii โดยการแสดงออกใน heterologous host, Saccharomyces cerevisiae เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาพืชหรือจุลินทรีย์ให้มีศักยภาพในการผลิตกรด ไขมันที่มีมูลค่าต่อไป

บรรณานุกรม :
กอบกุล เหล่าเท้ง , Kobkul Laoteng . (2547). การศึกษาคุณลักษณะทางอณูชีววิทยาและชีวเคมีของเอ็นไซม์ linoleoyl desaturase (D6 – desaturase) ที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์กรดไขมันจำเป็นในรา Mucor rouxii.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กอบกุล เหล่าเท้ง , Kobkul Laoteng . 2547. "การศึกษาคุณลักษณะทางอณูชีววิทยาและชีวเคมีของเอ็นไซม์ linoleoyl desaturase (D6 – desaturase) ที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์กรดไขมันจำเป็นในรา Mucor rouxii".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กอบกุล เหล่าเท้ง , Kobkul Laoteng . "การศึกษาคุณลักษณะทางอณูชีววิทยาและชีวเคมีของเอ็นไซม์ linoleoyl desaturase (D6 – desaturase) ที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์กรดไขมันจำเป็นในรา Mucor rouxii."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Print.
กอบกุล เหล่าเท้ง , Kobkul Laoteng . การศึกษาคุณลักษณะทางอณูชีววิทยาและชีวเคมีของเอ็นไซม์ linoleoyl desaturase (D6 – desaturase) ที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์กรดไขมันจำเป็นในรา Mucor rouxii. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2547.