ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงสุกสดเพื่อการส่งออก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงสุกสดเพื่อการส่งออก
นักวิจัย : ทิพย์วรรณา งามศักดิ์ , Tipvanna Ngarmsak
คำค้น : Biological sciences , BT-B-06-FM-12-4407 , Food , Food preservatives , Food science and technology , Fruit , Mango , Preservation , Ripening , การถนอมอาหาร , การยืดอายุ , การส่งออก , มะม่วง , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โรคแอนแทรคโนส
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2167
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตมะม่วงที่สำคัญรายหนึ่งของโลก แต่การส่งออกมะม่วงมีปริมาณน้อยมาก ประเทศไทยจึงต้องเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกมะม่วงไปสู่ตลาดโลก ปัญหาสำคัญที่การส่งออกมะม่วงสดของไทยที่พบ คือ ปัญหาเรื่องการเน่าเสียอันเกิดจากโรคแอนแทรคโนส และการเข้าทำลายของแมลงวันผลไม้ จึงจำเป็นต้องมีวิธีการควบคุมโรคและแมลงที่เหมาะสม เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงให้สามารถส่งไปยังตลาดส่งออกได้ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของสารละลายโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ และสารละลายเอทานอลบ ต่อการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ และในมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ และเพื่อศึกษาผลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการตายของไข่แมลงวันผลไม้ในผล มะม่วง และศึกษาผลของการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสของผลมะม่วง ได้ทำการศึกษาวิธีการควบคุมโรคด้วยการจุ่มสารเคมีและควบคุมแมลงโดยใช้ก๊าซ ช่วย โดยได้ทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมี 2 ชนิด คือ โซเดียมไฮโปรคลอไรท์ ที่ระดับความเข้มข้น 100 200 และ 300 มิลลิกรัมต่อลิตร และ เอทานอล ที่ความเข้มข้นร้อยละ 10 40 และ 70 ในการควบคุมการเจริญของเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส โดยการแช่เส้นใยในสารละลายทั้ง 2 ชนิด เป็นเวลา 5 10 และ 15 นาที พบว่าสารละลายโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราได้ต่ำ แต่สารละลายเอทานอล ที่ความเข้มข้นร้อยละ 70 นาน 10 และ 15 นาที สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยได้อย่างสมบูรณ์ และนำผลที่ได้มาทดลองกับมะม่วง พบว่า เอทานอลสามารถยับยั้งการเกิดโรคแอนแทรคโนสในผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ สำหรับการควบคุมไข่แมลงวันผลไม้ด้วยการรมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้น ร้อยละ 99 กับมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ในถุงไนล่อน 1 2 3 และ 4 วัน ที่อุณหภูมิห้อง พบว่าการรมด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ระยะเวลา 3 วัน ในมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ ไข่แมลงวันผลไม้ตายหมด จากนั้นศึกษาผลของการรมก๊าซคาร์บอนด์ไดออกไซด์ในระยะเวลาที่ไข่แมลงวันผลไม้ ตายหมด ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสต่อผลมะม่วง พบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยชะลอการเปลี่ยนสีเปลือกและสีเนื้อ รักษาความแน่นเนื้อ ช่วยรักษาปริมาณกรดแต่ทำให้ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ลดลง และพบการเกิดการแยกออกจากกันเป็นหลุมรีติดกันคล้ายรังผึ้งของเนื้อมะม่วง ซึ่งเกิดขึ้นเล็กน้อยในมะม่วง ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีผลต่อคุณลักษณะสีเหลืองในเนื้อและกลิ่นรสผิดปกติ แต่มีผลต่อคุณลักษณะสีส้มในเนื้อ ความหวานของเนื้อ และความเปรี้ยวของเนื้อ การวิจัยนี้ได้ข้อมูลที่ได้ผลในการพัฒนาวิธีการปฏิบัติสำหรับการควบคุมโรคแอ นแทรคโนสด้วยสารเคมี และการพัฒนาวิธีการควบคุมแมลงวันผลไม้ในผลมะม่วงโดยการใช้ก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์

บรรณานุกรม :
ทิพย์วรรณา งามศักดิ์ , Tipvanna Ngarmsak . (2545). การยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงสุกสดเพื่อการส่งออก.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ทิพย์วรรณา งามศักดิ์ , Tipvanna Ngarmsak . 2545. "การยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงสุกสดเพื่อการส่งออก".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ทิพย์วรรณา งามศักดิ์ , Tipvanna Ngarmsak . "การยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงสุกสดเพื่อการส่งออก."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2545. Print.
ทิพย์วรรณา งามศักดิ์ , Tipvanna Ngarmsak . การยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงสุกสดเพื่อการส่งออก. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2545.